0035“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (ITê 5:18 TTHĐ).

Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, người ta dành ra một số ngày hay mùa nhất định để tạ ơn. Nhưng Chúa muốn bạn có chủ tâm biết ơn mỗi ngày. Ngài muốn bạn phát triển thói quen thuộc linh này, một thói quen được phản ảnh trong cuộc sống của một người tin Chúa. Bạn càng biết về tình yêu sâu đậm của Chúa, bạn sẽ càng biết ơn.

Biết ơn trong mọi hoàn cảnh nghĩa là gì?

Kinh Thánh khuyên trong ITê 5:18, “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (TTHĐ).

Trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ – bởi vì đó là ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn. Đó là lòng biết ơn triệt để.

Làm thế nào để bạn có thể biết ơn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn?

Bạn có thể cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh bởi vì Ngài nắm quyền kiểm soát. Chúa có thể đem những điều tốt lành ra từ những cái xấu xa. Chúa có thể xoay chuyển những lỗi lầm tồi tệ nhất mà bạn đã từng phạm phải. Cho dù việc gì xảy ra đi nữa, Chúa vẫn không ngừng yêu thương bạn.

Lòng biết ơn triệt để – biết ơn trong mọi hoàn cảnh – là ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì nó tạo nên mối thông công. Tôi muốn nói đến điều gì ở đây? Lòng biết ơn luôn xây dựng mối quan hệ sâu đậm hơn giữa bạn với người khác và giữa bạn với Chúa.

Nếu bạn muốn được gần gũi hơn với một người nào, hãy bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với người đó. Có lẽ bạn đang cảm thấy dường như xa cách với vợ hay chồng mình. Bạn đã mất đi cái cảm giác yêu thương vì bạn không còn làm những điều đã tạo nên cảm giác yêu thương ban đầu – và bây giờ bạn coi nhau như chuyện đương nhiên. Hãy bắt đầu làm những điều bạn đã làm khi bạn đã hẹn hò: Bày tỏ lòng biết ơn. Viết vài hàng chữ ân cần, khích lệ. Gọi điện hoặc nhắn tin trong ngày, chỉ để cho vợ hay chồng mình biết rằng mình cảm tạ khi nhớ đến họ.

Bạn có muốn xây dựng nhóm nhỏ của bạn không? Đừng chỉ đến dự nhóm. Trong tuần, hãy liên lạc với những người trong nhóm của bạn. Hãy nói rằng, “Tôi biết ơn vì có bạn, và đây là lý do tại sao.” Bạn sẽ thấy rằng bạn càng biết ơn nhóm của mình nhiều chừng nào thì nhóm của bạn sẽ càng gắn bó nhiều hơn chừng nấy.

“Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, Hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100:4-5 TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hiện lúc này bạn thấy khó có thể cảm tạ trong tình huống nào? Trong hoàn cảnh này bạn có thể cảm tạ về một điều gì?

2.    Một số những cách đơn giản, cụ thể mà bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với vợ/chồng, với một người bạn, hay một thành viên trong nhóm nhỏ của bạn là gì?

3.    Khi hình thành được thái độ biết ơn, những thay đổi nào bạn nghĩ rằng mình sẽ thấy được trong bản thân cũng như trong các mối quan hệ mình có?

 

 

 


HAVE RADICAL GRATITUDE IN ALL CIRCUMSTANCES

By Rick Warren —

“Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus” (1 Thessalonians 5:18 NIV).

In many cultures around the world, people set aside certain days or seasons for giving thanks. But God wants you to be intentional about your thankfulness every day. He wants you to develop this spiritual habit, one that is reflected in the life of a radical believer. The more deeply you understand God’s love, the more grateful you’re going to be.

What does it mean to be radically grateful?

The Bible says in 1 Thessalonians 5:18, “Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus” (NIV). In every circumstance give thanks—because it’s God’s will for your life. That’s radical gratitude.

How can you be thankful even in difficult circumstances? You can thank God in every circumstance because he is in control. He can bring good out of evil. He can turn around the worst mistakes you’ve made. No matter what happens, God isn’t going to stop loving you.

You can find a hundred things to be thankful for in any circumstance, even when the circumstance stinks.

Radical gratitude—being thankful in all circumstances—is God’s will because it creates fellowship. What do I mean by that? Gratitude always builds deeper relationships between you and other people and between you and God.

If you want to get closer to someone, start expressing gratitude to that person. Maybe you’re feeling distant from your spouse. You’ve lost that lovin’ feeling because you stopped doing the things that created that lovin’ feeling early on—and now you take each other for granted. Start doing what you did when you were dating: Express gratitude. Write little notes of kindness and encouragement. Call or text during the day, just to tell your spouse that you’re thankful for them.

Do you want to build your small group? Don’t just go to your gathering. During the week, contact the people in your group. Say, “I’m grateful for you, and here’s why.” You’ll find that the more grateful you are for your group, the more your group will bond.

Let us “enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name. For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations” (Psalm 100:4-5 NIV).

Talk It Over

- In what circumstance is it difficult for you to give thanks right now? What’s one thing you can give thanks for in that circumstance?

- What are some simple, specific ways you can express your gratitude to your spouse, a friend, or a small group member?

- As you develop an attitude of gratitude, what changes do you think you will see in yourself and your relationships?