0010“Tôi (Phao-lô)… được liên hiệp với Ngài - không còn ỷ lại công đức, đạo hạnh của mình - nhưng tin cậy Chúa Cứu Thế để Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế làm cho con người được tha tội và coi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (Phi-líp 3:9 KTHĐ).

Nhận biết được rằng không có điều gì bạn có thể làm để khiến Chúa yêu bạn nhiều hơn là một trong những điều khiến bạn cảm thấy được tự do nhất trên thế giới và đó là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc.

Kinh Thánh nói, “Người theo Chúa hãnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa Cứu Thế Jêsus đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi” (Phi-líp 3:3b KTHĐ).

Mỗi lần bạn quên đi lẽ thật này và nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để được Chúa yêu thì điều đó gọi là chủ nghĩa luật pháp và nó cướp đi mất hạnh phúc của bạn.

Chủ nghĩa luật pháp là tin cậy vào những gì bạn có thể làm cho Chúa thay vì tin vào những gì Chúa Jêsus đã làm xong cho bạn. Chủ nghĩa luật pháp làm theo những danh sách quy định, những luật lệ để chứng tỏ rằng mình xứng đáng, và nó là một cái bẫy ngăn trở không cho bạn được thư thái trong ân điển Chúa.

Phao-lô biết làm thể nào để được nghỉ ngơi thành thơi trong ân điển Chúa. Ông nói trong Phi-líp 3:9 “Tôi…được liên hiệp với Ngài - không còn ỷ lại công đức, đạo hạnh của mình - nhưng tin cậy Chúa Cứu Thế để Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế làm cho con người được tha tội và coi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (KTHĐ).

Nói một cách khác đi là cách bạn làm để đạt được tình yêu của Chúa là điều này: bạn không làm để đạt được, để kiếm được. Tình yêu của Chúa không phải là về thành tích của bạn mà là về sự tha thứ của Chúa.

Làm thế nào để bạn biết rằng mình đang theo chủ nghĩa luật pháp? Khi bạn đang sống dưới chủ nghĩa luật pháp, bạn thường đoán xét người khác. Đó là vì rất dễ dàng chỉ trích người khác khi bạn cảm thấy mình không được chấp nhận hoặc yêu thương. Sao bạn lại muốn người khác hài lòng về họ trong khi bạn không hài lòng về bản thân mình?

Mặt khác, làm thế nào để bạn biết rằng bạn đang sống dưới ân điển? Khi bạn đang sống dưới ân điển, bạn khoan dung đối với người khác. Tha thứ trở nên dễ dàng hơn đối với bạn vì bạn nhận biết rằng Chúa đang tiếp tục tha thứ cho bạn. Và vì bạn không phải cố gắng làm việc để tìm cách lên được thiên đàng, bạn có thể thư thái, thảnh thơi.

Mỗi buổi sáng, hãy nhắc nhở bản thân về ân điển của Chúa bằng cách thưa rằng, “Lạy Chúa, hôm nay con nhắc nhở mình rằng con đã được hoàn toàn tha thứ.”

Bạn càng sống nhiều bởi ân điển, bạn càng có nhiều niềm vui.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào bạn bị cám dỗ nhất để cậy vào những gì bạn có thể làm cho Chúa thay vì vào những điều Chúa Jêsus đã làm xong cho bạn?

2.    Bạn thấy những hoàn cảnh nào là dễ dàng nhất để sống bởi ân điển?

3.    Phi-líp 3:3 nói, “Người theo Chúa hãnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa Cứu Thế Jêsus đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi” (KTHĐ). Làm thế nào để bạn có thể “hãnh diện trong những gì Chúa Jêsus đã làm”?

 

 

 


LEGALISM ROBS YOU OF HAPPINESS

By Rick Warren —

“I no longer count on my own righteousness through obeying the law; rather, I become righteous through faith in Christ. For God’s way of making us right with himself depends on faith” (Philippians 3:9 NLT).

Realizing there’s nothing you can do to make God love you more is one of the most liberating feelings in the world—and it is a key to happiness.

The Bible says, “We Christians glory in what Christ Jesus has done for us and realize that we are helpless to save ourselves” (Philippians 3:3 TLB).

Each time you forget this truth and think you’ve got to somehow earn God’s love, that’s legalism—and it robs you of happiness.

Legalism is trusting in what you can do for God instead of trusting in what Jesus has already done for you. It’s following a list of rules and regulations to prove yourself worthy, and it’s a trap that keeps you from relaxing in God’s grace.

Paul knew how to relax in God’s grace. He said in Philippians 3:9, “I no longer count on my own righteousness through obeying the law; rather, I become righteous through faith in Christ” (NLT). In other words, the way you earn the love of God is this: You don’t earn it. It’s not about your performance; it’s about his pardon.

How do you know when you’re being legalistic? When you’re being legalistic, you’re often judgmental of other people. That’s because it’s easier to be critical of others when you don’t feel accepted and loved yourself. Why would you want other people to feel good about themselves when you don’t feel good about yourself?

On the other hand, how do you know when you’re living by grace? When you’re living by grace, you’re gracious to others. You find it easier to forgive because you recognize that God continues to forgive you. And since you’re not trying to earn your way to heaven, you can relax.

Every morning, remind yourself of God’s grace by praying, “Lord, today I am reminding myself that I’m completely forgiven.”

The more grace you live by, the more joy you’ll have.

Talk It Over

- When are you most tempted to trust in what you can do for God instead of what Jesus has already done for you?

- In what situations do you find it easiest to live by grace?

- Philippians 3:3 says, “We Christians glory in what Christ Jesus has done for us and realize that we are helpless to save ourselves” (TLB). How can you “glory in what Christ Jesus has done” for you?