“Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài” (IPhi-e-rơ 1:5 KTHĐ).

Hy vọng là quan trọng.

Trong một thế giới trông thật ảm đạm, bạn cần hiểu rằng điều tốt đẹp nhất của Chúa vẫn chưa đến.

Trong IPhi-e-rơ 1, bạn tìm thấy năm lý do tại sao mình có thể có hy vọng, cho dù bất kể điều gì đang xảy ra trong đời sống bạn. Trong những bài tĩnh nguyện gần đây, tôi đã cho bạn biết ba lý do đầu tiên:

  • Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.
  • Chúa luôn đối đãi với bạn bằng ân điển và lòng thương xót.
  • Chúa đã bảo đảm cho tương lai của bạn.

Hôm nay chúng ta sẽ xem đến lý do thứ tư để có được hy vọng: Quyền năng của Chúa sẽ bảo vệ bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài” (IPhi-e-rơ 1:5 KTHĐ).

Thành thật mà nói: Đôi khi tất cả chúng ta thấy mình đang ở trong những tình cảnh mà chúng ta cảm thấy vô vọng, bất lực, và không có khả năng.

Nhưng nói như vậy là không đúng. Bạn không thể vô vọng, không thể bất lực, và không thể bất năng khi bạn có Chúa Thánh Linh trong đời sống mình. Đức Chúa Trời nói rằng quyền năng phi thường của Ngài sẽ bảo vệ bạn.

Bạn có bao giờ đi ngang qua một ngôi nhà và thấy một tấm bảng nói rằng, “Được bảo vệ bởi một hệ thống an ninh” chưa? Là môn đồ của Chúa Jêsus, bạn có thể có một điều tương tự như vậy, một tấm bảng nhỏ nói rằng, “Được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời.”

Từ “bảo vệ” trong IPhi-e-rơ 1:5 trong nghĩa đen là “đóng quân.” Điều đó có nghĩa là bạn được bảo vệ không ngừng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Chúa đang canh giữ cho bạn từng khắc một trong ngày, giống như một người lính canh hay một vệ sĩ vậy. Mọi điều trong cuộc sống của bạn đều được Cha gạn lọc. Ngài sử dụng cả những điều khó khăn do tội lỗi của bạn hay của người khác gây ra cho sự tốt lành của Ngài.

Vai trò của bạn trong tất cả những điều này là gì? Điều này thật đơn giản: Bạn tin cậy Chúa. Bạn được bao quanh bởi một Đức Chúa Trời đầy yêu thương, đầy quyền năng, và bạn luôn có thể có hy vọng, biết rằng quyền năng Chúa sẽ bảo vệ bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hình ảnh của Chúa đóng vai trò như một người lính gác, canh chừng và bảo vệ bạn có tác động như thế nào đến cách bạn sẽ tiếp cận những thách thức bạn phải đối diện hôm nay?

2.    Bạn có tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa trong mọi lãnh vực của cuộc sống mình không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Bạn đã thấy sự bảo vệ của Chúa xảy ra trong cuộc sống mình như thế nào?

 

 

 


GOD’S POWER ALWAYS PROTECTS YOU

By Rick Warren —

“And through your faith, God is protecting you by his power until you receive this salvation” (1 Peter 1:5 NLT).

Hope matters.

In a world that often looks bleak, you need to understand that God’s best is yet to come.

In 1 Peter 1, you find five reasons why you can have hope, no matter what’s going on in your life. In recent Daily Hope devotionals, I’ve given you the first three reasons:

- God chose you before you chose him.

- God always treats you with grace and mercy.

- God has secured your future.

Today we’ll look at the fourth reason to have hope: God’s power will protect you.

The Bible says, “And through your faith, God is protecting you by his power until you receive this salvation” (1 Peter 1:5 NLT).

Let’s be honest: Sometimes we all find ourselves in situations where we feel hopeless, helpless, and powerless.

But the truth is, that’s a lie. You’re not hopeless, helpless, or powerless when you have God’s Spirit in your life. God says that his mighty power will protect you.

Have you ever walked by a house and seen a sign that says, “Protected by a security system”? As a follower of Christ, you could have something similar, a little sign that says, “Protected by God.”

The word “protect” in 1 Peter 1:5 literally means “garrison.” It means you’re continuously guarded by God’s power.

God is watching over you every moment of the day, just as a sentry or bodyguard would. Everything in your life is Father-filtered. He uses even the hard things caused by your sin or others’ sin for his good.

What’s your role in all of this? It’s really simple: You trust God. You are surrounded by an all-loving, all-powerful God, and you can always have hope, knowing that his power will protect you.

Talk It Over

- How does the picture of God acting as a sentry, watching over and protecting you, impact how you will approach the challenges you face today?

- Do you trust God’s protection in every area of your life? Why or why not?

- How have you seen God’s protection play out in your life?