“Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn.” (IPhi-e-rơ 1:3-4 KTHĐ, BTT).

Thật dễ để nhìn khắp thế giới và không thấy được bất kỳ lý do nào để hy vọng. Nhưng Lời Chúa nói rất rõ: Bạn có những lý do thật sự để hy vọng. Chương đầu tiên của sách IPhi-e-rơ đưa ra năm lý do trong những lý do đó. Tôi đã nói về hai điều trong đó ở những bài tĩnh nguyện những ngày qua:

  • Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài, và
  • Chúa luôn đối xử bạn bằng ân điển và lòng thương xót.

Lý do thứ ba là điều này:

Chúa định chắc tương lai của bạn. Bất kể điều gì xảy ra trong quãng đời còn lại của bạn, nếu bạn có mối quan hệ với Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời bảo đảm về tương lai của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể mất đi sự cứu rỗi.