“Ngài cho tôi nằm nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi.” Thi Thiên 23:2

Bạn cần làm gì khi bị kiệt quệ về mặt cảm xúc?

Khi tiên tri Ê-li đối diện với tình trạng kiệt quệ về mặt cảm xúc, Chúa đã hướng dẫn ông làm ba điều giúp ông hồi phục lại — và đó cũng là những điều có thể giúp bạn hồi phục khi bạn ở vào bước đường cùng.

1. Để cơ thể được nghỉ ngơi. Trong Thi Thiên nổi tiếng nhất thế giới, Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời rằng, “Ngài cho tôi nằm nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi” (Thi Thiên 23:2). Đôi khi Chúa phải bắt bạn nằm xuống vì bạn không chịu làm điều đó. Bạn không thể mạnh mẽ về mặt thuộc linh và cảm xúc khi thể chất bạn đang bị cạn kiệt.

Đó là điều đã xảy ra với Ê-li. Chúa không trách mắng Ê-li. Chúa không nói rằng, “Chẳng có gì quan trọng cả. Con chỉ đang tự thương thân mình thôi.”  Chúa chỉ để cho Ê-li ngủ nghỉ. Kinh Thánh nói về Ê-li rằng, “Rồi ông nằm xuống dưới bụi cây và ngủ” (1Các Vua 19:5).

Đôi khi điều thuộc linh nhất mà bạn có thể làm khi cảm thấy kiệt sức là chợp mắt một chút.

2. Giải tỏa những bứt rứt của bạn. Biểu lộ cảm xúc của mình ra là điều bắt đầu cho sự chữa lành. Trong 1Các Vua 19:10, Ê-li thưa với Chúa rằng, “Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi.”

Ê-li không kiềm chế lại bất cứ điều gì. Ông không lọc lựa cảm xúc của mình. Thay vào đó, ông kể ra cho Chúa những bứt rứt, phẩn uất của mình.

Đây là điểm bạn không thể quên trong câu này: Chúa không sốc khi bạn phàn nàn với Ngài; Ngài sẽ lắng nghe cho đến khi bạn không còn gì để nói nữa. Hãy thổ lộ ra hết. Chúa có thể giải quyết bất cứ điều gì bạn đưa cho Ngài.

3. Hãy nhớ và tập trung lại vào Chúa. Khi bạn kiệt quệ về mặt cảm xúc và sắp kiệt sức, bạn cần nhớ những gì Chúa đã phán và Ngài là ai. Khi làm điều đó, bạn dời mắt khỏi nan đề của mình và hướng về Chúa Jêsus. Bạn nhận thức được cách mới mẻ về quyền năng, sự hiện diện của Chúa và tính cách của Chúa. Bạn cần nhìn thấy Chúa nhiều hơn là nhìn vào những nan đề của mình.

Nếu bạn đọc 1Các Vua 19:11-13, bạn sẽ thấy Chúa đã trực tiếp bày tỏ quyền năng Ngài ra cho Ê-li như thế nào. Chúa cho ông thấy ai là người đang cầm quyền kiểm soát. Khi bạn đang vật vã với tình trạng kiệt sức, thường là do bạn đang cố đóng vai trò của Chúa và kiểm soát mọi sự. Khi bạn tập trung lại vào Chúa, bạn nhận ra rằng Ngài đang nắm quyền kiểm soát - và bạn ngưng không còn cố tự mình kiểm soát mọi thứ.

Nếu bạn cảm thấy kiệt sức và kiệt quệ về mặt cảm xúc, Chúa vẫn không quên bạn. Cũng như Chúa đã làm với Ê-li, Chúa luôn sẵn sàng để giúp bạn.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn nhớ lại những lúc đời sống mình bị kiệt quệ về mặt cảm xúc, làm thế nào mà bạn đã vượt qua được chúng?

2.    Tại sao rất khó để nghỉ ngơi khi đang phải vật lộn với tình trạng kiệt sức về mặt cảm xúc?

3.    Khi bạn bị kiệt quệ về mặt cảm xúc, bày tỏ cảm xúc của mình ra cho Chúa không chỉ là điều quan trọng. Bạn cũng cần bày tỏ ra cho người khác nữa. Trong đời sống bạn, ai là người để bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình ra một cách an toàn?

 

 


GOD’S REMEDY FOR YOUR EMOTIONAL EXHAUSTION

BY RICK WARREN —

FROM HOW GOD TURNS SETBACKS INTO COMEBACKS

“He makes me lie down in green pastures.”  Psalm 23:2 (NIV)

What should you do when you’re emotionally exhausted?

When the Prophet Elijah faced emotional exhaustion, God led him to do three things that helped him recover—and they’re things that can help you recover, too, when you’re at the end of your rope.

1. Rest your body. In the world’s most famous psalm, the Bible says of God, “He makes me lie down in green pastures” (Psalm 23:2 NIV). Sometimes God has to make you lie down because you’re unwilling to do it on your own. You can’t be spiritually and emotionally strong while you’re physically depleted.

That’s what happened to Elijah. God did not scold Elijah. God didn’t say, “Come on, man. You’re just having a pity party.” He simply let Elijah sleep. The Bible says about Elijah: “Then he lay down under the bush and fell asleep” (1 Kings 19:5 NIV).

Sometimes the most spiritual thing you can do when you’re emotionally exhausted is to take a nap.

2. Release your frustrations. Revealing your feeling is the beginning of healing. In 1 Kings 19:10, Elijah says this to God: “I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too” (NIV).

Elijah didn’t hold anything back. He didn’t filter his feelings. Instead, he told God his frustrations.

Here’s the point you can’t miss about this verse: God isn’t shocked when you complain to him; he’ll listen to you until you run out of words. Let them all out. God can handle anything you throw at him.

3. Remember and refocus on God. When you’re emotionally exhausted and approaching burnout, you need to remember what God says and who he is. When you do that, you shift your eyes away from your problem and toward Jesus. You get a fresh awareness of God’s power, God’s presence, and God’s personality. You need to see God far more than you need to see your problems.

 If you read 1 Kings 19:11-13, you’ll see how God demonstrated his power firsthand to Elijah. The Lord showed him who was in control. When you’re struggling through burnout, it’s often because you’re trying to play God and control everything. When you refocus on God, you realize he is in control—and you stop trying to exert your own control.

If you’re feeling burned out and emotionally exhausted, God hasn’t forgotten you. Just like God did with Elijah, God stands ready and willing to help you.

Talk It Over

  • When you think back to times of emotional exhaustion in your life, how did you get through them?

  • Why can it be tough to get the rest you need when you’re struggling through emotional exhaustion?

  • When you’re emotionally exhausted, it isn’t just important to express your feelings to God. You need to express them to other people, too. Who in your life can you safely express emotions to?