“Lòng nhân từ của Chúa không bao giờ phai tàn. Nếu Ngài chẳng thương xót, chúng ta hẳn đã bị diệt vong. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói rằng Đức Giê-hô-va là sản nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.” Ca Thương 3:22-24

Kiệt quệ về tinh thần không phải là điều mới mẻ. Nó cũng không phải là điều xa lạ trong Kinh Thánh.  Chỉ cần xem trong sách Ca Thương là thấy được.

Khi Giê-rê-mi viết sách Ca Thương, thành Giê-ru-sa-lem đã bị chiếm. Dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày. Mọi điều Giê-rê-mi xem là thiêng liêng đã bị hủy hoại.

Ông đã kiệt quệ về mặt tinh thần, và trong toàn bộ sách Ca Thương này của Kinh thánh, Giê-rê-mi đã giải tỏa những thất vọng, phẩn uất của mình và bày tỏ cảm xúc của mình ra cho Chúa.

Giữa những lời than phiền, ông tái tập trung nơi Chúa. Ông viết rằng, “Nhưng khi nhớ lại sự đó, thì ta có sự trông cậy” (Ca thương 3:21).

Điều gì đã mang lại sự trông cậy, niềm hy vọng cho Giê-rê-mi trong thời điểm vô cùng khó khăn này? Ông lập tức trả lời rằng:

“Lòng nhân từ của Chúa không bao giờ phai tàn. Nếu Ngài chẳng thương xót, chúng ta hẳn đã bị diệt vong. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói rằng Đức Giê-hô-va là sản nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.” Ca Thương 3:22-24

Giê-rê-mi tái tập trung vào năm lẽ thật về Chúa giúp ông có thêm sức lực trong lúc kiệt quệ. Ông nhớ đến:

Tình yêu vững bền của Chúa

Lòng thương xót không phai tàn của Chúa

Sự thành tín lớn lao của Chúa

Chúa luôn nhân từ

Chúa là niềm hy vọng thật của tôi

Khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy bị áp đảo quá sức, đừng tập trung vào nan đề của mình. Đừng tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy tập trung sự chú ý của mình nơi Chúa.

Nhiều người tìm đến sôcôla hoặc các thức ăn ngọt khác khi họ cảm thấy kiệt quệ về tinh thần. Nhưng những điều đó không thật sự an ủi được bạn.

Nhưng hãy chú ý đến chữ SUGAR (đường) viết tắt bằng tiếng Anh S-U-G-A-R,

Steadfast love - tình yêu vững bền của Đức Chúa Trời

Unfailing mercy - lòng thương xót không phai tàn của Đức Chúa Trời

Great faithfulness - sự thành tín lớn lao của Đức Chúa Trời

Always kind - luôn nhân từ của Đức Chúa Trời

Real hope, hy vọng thật nơi Đức Chúa Trời

Nó sẽ giúp bạn ghi nhớ lẽ thật về Chúa, ngay cả khi bạn kiệt sức. Đó là thức ăn ngọt duy nhất thật sự đem lại sức lực cho bạn. Nó sẽ không khiến bạn bị cao đường, khiến bạn tăng cân hoặc khiến bạn trầm cảm hơn.

Hãy xây dựng đời sống của bạn xung quanh những tính cách đó của Chúa, và bạn sẽ sẵn sàng đối phó với bất kỳ trở ngại nào xảy đến với mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng như thế nào trước một thảm trạng giống như Giê-rê-mi — cũng như nhiều người khác trên khắp thế giới ngày nay phải đối diện — khi thành phố quê hương của ông bị hủy phá và dân sự bị lưu đày?

2.    Khi bạn cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần, lẽ thật nào về bản tính của Chúa trong bài học hôm nay có tác động lớn nhất đến tình trạng của bạn? Tại sao?

3.    Lần sau khi cảm thấy kiệt sức, bạn có thể nhớ những cách nào để tái tập trung vào việc Chúa là Đấng như thế nào?

 

 


TRUTH THAT REFUELS YOU

BY RICK WARREN —

“The Lord’s kindness never fails! If he had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Deep in my heart I say, ‘The Lord is all I need; I can depend on him!’”  Lamentations 3:22-24 (CEV)

Emotional exhaustion isn’t new. It’s also not something foreign to the Bible. Just read the book of Lamentations.

When Jeremiah wrote the book, Jerusalem had been captured. The Israelites were in exile. Everything Jeremiah held sacred had been destroyed.

He was emotionally exhausted, and for an entire book of the Bible, Jeremiah releases his frustrations and expresses his emotions to God.

In the midst of these complaints, he refocuses on God. He writes, “Yet I still dare to hope when I remember this” (Lamentations 3:21 NLT).

What brought Jeremiah hope during this very difficult time? He answers immediately:

“The Lord’s kindness never fails! If he had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Deep in my heart I say, ‘The Lord is all I need; I can depend on him!’” (Lamentations 3:22-24 CEV).

Jeremiah refocuses on five truths about God that help to refuel him in the midst of his exhaustion. He remembers:

God’s Steadfast love

God’s Unfailing mercy

God’s Great faithfulness

God is Always kind

God is my Real hope

When life overwhelms you, don’t focus on your problems. Don’t give in to despair. Instead, focus your attention on God himself.

Many people reach for chocolate or other sweet treats when they’re emotionally exhausted. But those can’t truly comfort you.

But notice the acronym above: SUGAR. It will help you remember the truth about God, even when you’re exhausted. It’s the only kind of SUGAR that will actually refuel you. It won’t give you a sugar high, make you gain weight, or make you more depressed.

Build your life around those character traits of God, and you’ll be ready for whatever setback comes your way.

Talk It Over

  • How do you think you might have responded to a disaster like Jeremiah faced—and like many people face around the world today—when his home city was destroyed and his people were exiled?

  • When you feel emotionally exhausted, which truth about God’s character from today’s devotional has the biggest impact on your well-being? Why?

  • The next time you feel burned out, what are some ways you can remember to refocus on who God is?