“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Phi-líp 2:4

Lòng vị tha khơi dậy điều tốt đẹp nhất nơi người khác. Nó gây dựng các mối quan hệ. Vị tha có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là bạn nghĩ đến mình ít hơn một chút và nghĩ về người khác nhiều hơn một chút.

Ngược lại với lòng vị tha là tính ích kỷ — và đây là nguyên nhân số một của các xung đột và tranh chấp. Kinh Thánh nói rằng, “Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tư dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em ham muốn mà chẳng được” (Gia-cơ 4:1-2).

Tự cho mình là trung tâm sẽ phá hoại các mối quan hệ.

Một tối nọ, tôi lên giường ngủ ba giây trước Kay, vợ tôi. Khi lên giường, vợ tôi hỏi xem tôi đã khóa hết các cửa chưa. Nhưng trong ba giây đó, tôi giả vờ như mình đã sắp ngủ rồi và thì thầm rằng, “Chưa.” Sau đó vợ tôi trở dậy đi ra khóa tất cả các cửa lại. Có một từ để diễn tả điều tôi đã làm: Đó là sự ích kỷ — đơn thuần và giản dị như vậy.

Vấn đề ở đây cho thấy tính ích kỷ là bản chất của con người. Chúng ta nghĩ đến lợi ích cho mình cách rất tự nhiên, những tổn thương của chúng ta, vẻ dáng bên ngoài của chúng ta và cảm giác của chúng ta. Ngay cả nền văn hóa cũng bảo chúng ta rằng: “Hãy làm những điều bạn nghĩ là tốt nhất cho mình.” Nhưng Kinh Thánh dạy rằng, “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:4).

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn quan tâm đến lợi ích của người khác chứ không chỉ của riêng mình?  Điều này không chỉ biến đổi các mối quan hệ của bạn nhưng nó cũng biến đổi người kia nữa. Nó khiến cho người kia thay đổi, vì bạn không còn là người giống xưa nữa, nên họ sẽ đối đãi với bạn một cách khác đi.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến được điều này: Khi bạn đối xử tử tế với những người cáu kỉnh, khó ưa, thay vì theo cách họ đáng nhận, thì thường họ sẽ được biến đổi để trở nên người tốt.

Bài học tốt nhất trong cuộc đời là học cách sống không ích kỷ — nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Phải mất cả đời để bạn học được cách sống như vậy.

Một tin tốt đẹp có ở đây là Chúa không để mặc bạn học cách sống vị tha một mình. Rô-ma 8:26 chép rằng, “Đức Thánh Linh giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta.”

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực để trở nên vị tha hơn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng bạn để giúp bạn phá vỡ thói quen ích kỷ! Khi bạn làm như thế, bạn sẽ thấy được sự biến đổi trong tất cả các mối quan hệ của mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một mối quan hệ mang ý nghĩa quan trọng đối với đời sống bạn. Bạn hành động cách ích kỷ như thế nào trong mối quan hệ đó?

2.    Có ai từng đối đãi với bạn cách vị tha khi bạn không đáng nhận lãnh chưa? Điều này đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

3.    Bạn sẽ cầu nguyện điều gì khi bạn cần Đức Thánh Linh giúp mình không đối xử ích kỷ và nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân?

 

 


LIFE’S GREATEST LESSON TAKES TIME

BY RICK WARREN —  

“Look out for one another's interests, not just for your own.”  Philippians 2:4 (GNT)

Selflessness brings out the best in others. It builds relationships. What does it mean to be selfless? It means you think a little less of yourself and a little more of others.

The opposite of selflessness is selfishness—and it’s the number one cause of conflict and arguments. The Bible says, “What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you? You desire but do not have” (James 4:1-2 NIV).

Self-centeredness destroys relationships.

One night I got into bed three seconds before my wife, Kay, did. When she got into bed, she asked if I locked all the doors. But in those three seconds, I pretended to be almost asleep and whispered, “No.” She then got up and locked all the doors. There’s a word to describe what I did: It was selfish—pure and simple.

The problem is, being selfish is human nature. We naturally think about our own interests, our hurts, how we look, and how we feel. Even culture tells us, “Do what you think is best for you.” But the Bible says, “Look out for one another’s interests, not just for your own” (Philippians 2:4 GNT).

What happens when you look out for others’ interests and not just your own? Not only will it transform your relationships, but it will also transform other people. It causes the other person to change, because you’re not the same person anymore, allowing them to relate to you in a different way.

I’ve seen it many times: When you treat cranky, unlikable people with kindness, instead of treating them the way they deserve, they often transform into nice people.

The greatest lesson in life is learning to be unselfish—but it won’t happen overnight. It’s going to take the rest of your life.

The good news is, God doesn’t leave you all alone to learn how to be selfless. Romans 8:26 says, “The Holy Spirit helps us in our weakness” (NLT).

Never stop making the effort to be more selfless. God’s Spirit is with you to help you break the cycle of selfishness! When you do, you will see transformation in all your relationships.

Talk It Over

  • Think about an important relationship in your life. In what ways do you act with selfish motives in that relationship?
  • Has someone ever acted selflessly toward you when you didn’t deserve it? How did it impact you?
  • What will you pray when you need the Holy Spirit to help you act unselfishly and think of others before yourself?