“Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình . . . Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.  Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ.” Phi-líp 2:3,5-6

Chọn sống khiêm nhường là cách để trở thành người xây dựng các mối quan hệ. Khiêm nhường là gì? Đó là khi bạn tôn trọng người khác hơn chính bản thân mình, không phải lúc nào cũng đòi hỏi hay khăng khăng bám lấy những quyền lợi của mình.

Mặt khác, lòng kiêu ngạo hủy phá đi các mối quan hệ — và nó thể hiện ra theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể khiến bạn trở nên người hay chỉ trích, phán xét, cạnh tranh, ngoan cố và thiếu khoan dung. Châm-ngôn 16:18 nói rằng, “Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt; tự cao đi trước sự sụp đổ.”

Kiêu ngạo cũng là tự lừa dối mình. Khi bạn có vấn đề về sự kiêu ngạo, rất khó để bạn thấy được nó đang ở trong mình. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được lòng kiêu ngạo của bạn!

Sự kiêu ngạo sẽ như thế nào trong một mối quan hệ? Bạn luôn khuyên người khác nhưng không bao giờ tìm kiếm lời khuyên bảo. Và bạn không thể nào chịu được khi cuộc sống khó khăn. Tất cả những người khác nói rằng, "Vâng, tuần rồi thật là một tuần gian nan." Nhưng dường như bạn không thể nào thừa nhận rằng mình đang gặp bất cứ một khó khăn nào cả.

Nhưng sự khiêm nhường có vai trò gì trong một mối quan hệ? Hãy lưu ý năm yếu tố xây dựng mối quan hệ trong 1Phi-e-rơ 3:8, “Phải đồng lòng, cảm thông, yêu thương lẫn nhau, có lòng thương xót, và khiêm nhường.” Bốn yếu tố đầu tiên thật ra được xây dựng trên yếu tố cuối cùng: Hãy khiêm nhường. Và đó là một mô hình xuất sắc cho các mối quan hệ.

Làm thế nào để sự khiêm nhường xảy ra trong đời sống bạn? Nó xảy ra bằng cách để Chúa Jêsus kiểm soát suy nghĩ, tấm lòng, thái độ phản ứng của bạn. Để được trưởng thành lên trong sự khiêm nhường cần phải có sự hiện diện của Chúa Jêsus.

Quy luật cơ bản của các mối quan hệ là như thế này: Bạn sẽ giống những người mà bạn đã dành nhiều thời gian ra với họ. Nếu bạn sống với những người khó tính, bạn sẽ trở nên gắt gỏng hơn. Nếu bạn sống với những người vui vẻ, bạn sẽ vui vẻ hơn. Nếu bạn muốn được khiêm nhường hơn, hãy dành thời gian ra cầu nguyện và đọc Lời Chúa. Chỉ cần trò chuyện cùng Chúa. Chúa muốn có một mối quan hệ với bạn và Ngài muốn cho bạn thấy được mẫu mực khiêm nhường của Ngài trong những ngày sống trên đất là thế nào.

Tăng trưởng, lớn lên trong sự khiêm nhường có vẻ như là một nhiệm vụ lớn lao, nhưng điều đó có thể thực hiện được nếu có Chúa Jêsus. Hãy thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự khiêm nhường bằng cách biết về Chúa Jêsus, và Ngài sẽ giúp bạn trở thành người xây dựng các mối quan hệ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Kiêu ngạo thể hiện ra trong đời sống bạn trong những cách nhỏ nhặt, dường như không quan trọng mấy như thế nào?

2.    Bạn thấy được mối liên quan giữa sự khiêm nhường và việc dành thời gian ra cho Chúa Jêsus trong đời sống mình như thế nào? (Hãy nghĩ về cách bạn đã cư xử như thế nào sau một thời gian gắn bó với Chúa Jêsus.)

3.    Hãy nghĩ đến một người đã nêu gương khiêm nhường cho bạn. Điều gì khiến người khác nhận ra họ là người khiêm tốn?

 

 


HUMILITY BUILDS RELATIONSHIPS

BY RICK WARREN —

“Be humble, thinking of others as better than yourselves . . . You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to.”  Philippians 2:3, 5-6 (NLT)

Choosing to be humble is a relationship builder. What is humility? It’s when you honor others above yourself, not always demanding or clinging to your rights.

Pride, on the other hand, destroys relationships—and it shows up in a lot of different ways. It can make you critical, judgmental, competitive, stubborn, and unforgiving. Proverbs 16:18 says, “Pride leads to destruction; a proud attitude brings ruin” (NCV).

Pride is also self-deceiving. When you have a problem with pride, you struggle to see it in your life. But everyone else can see it in you! 

What does pride look like in a relationship? You always offer advice but never ask for it. And you can’t admit when life is hard. Everybody else is saying, “Yeah, this last week was tough.” But you can’t seem to admit you have any problems.

But how does humility play out in a relationship? Notice the five relationship builders in 1 Peter 3:8: “Live in harmony, be sympathetic, love each other, have compassion, and be humble” (GW). The first four are really built on the last one: Be humble. And it’s an excellent model for relationships.

How does humility happen in your life? It happens by letting Jesus control your thoughts, your heart, your attitudes, and your reactions. Growing in humility has to include Jesus.

The basic law of relationships is this: You become like the people you spend time with.  If you spend time with grumpy people, you get grumpier. If you spend time with happy people, you get happier. If you want to have more humility, spend time with Jesus Christ in prayer and reading his Word. Just talk to him. He wants a relationship with you, and he wants to show you how he modeled humility in his life on Earth. 

Growing in humility may seem like a big task, but it’s possible with Jesus. Take the first step toward humility by getting to know Jesus, and he will help you become a relationship builder. 

Talk It Over

  • How does pride show up in your life in small, seemingly unimportant ways?
  • In your own life, how have you seen the connection between being humble and spending time with Jesus? (Think about how you act when it’s been a while since you’ve connected with Jesus.)
  • Think of someone who models humility for you. What about them stands out as humble?