“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa  Jêsus mà làm mọi điều.” Cô-lô-se 3:17

Chúa đã đặt những người cụ thể vào trong đời sống bạn là có một lý do. Bạn là đại diện của Chúa trước mặt họ! Nếu bạn không nói cho họ biết về tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì ai sẽ làm điều này?

Đức Chúa Trời đặt để bạn vào trong hoàn cảnh độc đáo của mình để chia sẻ Tin Lành ra cho người thân, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của bạn. Họ cần được nghe biết rằng Đức Chúa Trời có mục đích dành cho họ và Ngài muốn họ trở thành thành viên trong gia đình Ngài. Nhưng Chúa sẽ không viết điều này lên bầu trời cho họ. Ngài sẽ không gửi cho họ một bức điện tín. Chúa đã gửi bạn đến. Chúa muốn bạn học cách trở nên giống Ngài hơn để bạn có thể bày tỏ ra cho người khác thấy được Ngài là Đấng như thế nào — tha thứ, thương xót, kiên nhẫn và thành tín.

Kinh Thánh nói rất rõ về điều này, “Hãy tập ăn ở cho bình yên, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng . . . Như vậy, anh em sẽ được người ngoại tôn trọng” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12).

Chúng ta cần có những Cơ đốc nhân mà lời nói đi đôi với việc làm; bạn đã từng nghe câu sáo ngữ này rồi, nhưng thật ra nó rất đơn giản. Những môn đồ trung tín của Đấng Christ không chỉ nói ra những điều họ tin. Họ sống sao cho người khác thấy được hy vọng và niềm vui đến từ việc biết Chúa Jêsus. Họ là những Cơ đốc nhân “nói ra và cho thấy”. Họ nói về Tin Lành qua môi miệng, và họ bày tỏ Tin Lành ra qua đời sống mình.

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa  Jêsus mà làm mọi điều” (Cô-lô-se 3:17).

Lời cầu nguyện nguy hiểm nhất mà bạn có thể cầu nguyện là, “Xin hãy dùng con.” Tôi thách thức bạn nói lên lời cầu nguyện đó! Tôi thách thức bạn cầu nguyện rằng, “Chúa ơi, xin dùng con! Xin dùng con để bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho những người không biết rằng Chúa yêu họ. Xin dùng con để bày tỏ mục đích của Chúa ra cho những người không biết rằng Chúa có mục đích cho đời sống họ.”

Lời cầu nguyện như thế có thể thay đổi thế giới — nhưng sự thay đổi phải bắt đầu trong cộng đồng của chúng ta và với những người chúng ta quen biết và yêu thương.

Họ sẽ không biết được trừ khi chúng ta chỉ ra cho họ thấy.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn việc nói ra hay là việc thể hiện cho người khác thấy điều bạn đang tin là dễ dàng hơn? Bạn đang làm hai điều này như thế nào trong đời sống mình ngay lúc này?

2.    Bạn là người đại diện của Chúa cho những người xung quanh mình. Trách nhiệm của một người đại diện là gì?

3.    Hãy dùng lời cầu nguyện trong bài tĩnh nguyện hôm nay, nhưng cầu nguyện cách riêng tư. Hãy dùng tên của những người cụ thể trong đời sống bạn, những người cần được nghe đến Tin Lành.

 


 

HOW TO BE A ‘SHOW AND TELL’ CHRISTIAN

BY RICK WARREN —

“Whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus.”  Colossians 3:17 (NLT

God has put specific people in your life for a reason. You are God’s representative to them! If you don’t tell them about God’s love and offer of salvation, then who will?

God put you in your unique circumstances to share the Gospel with your relatives, your friends, your neighbors, and your co-workers. They need to hear that God has a purpose for them and wants them to be part of his family. But he’s not going to write it in the sky for them. He’s not going to send them a telegram. He’s already sent you. He wants you to learn to be more like him so you can show others what he’s like—forgiving, compassionate, patient, and faithful.

The Bible is very clear about this: “Do all you can to live a peaceful life. Take care of your own business, and do your own work . . . If you do, then people who are not believers will respect you” (1 Thessalonians 4:11-12 NCV). 

We need Christians who walk the walk and talk the talk; you’ve heard that cliché before, but it really is that simple. Faithful Christians don’t just say what they believe. They try to live so that others see the hope and joy that come from knowing Jesus. They are “show and tell” Christians. They tell the Gospel with their mouths, and they show the Gospel with their lives.

“Whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus” (Colossians 3:17 NLT). 

The most dangerous prayer you could pray is two words: “Use me.” I dare you to pray it! I dare you to pray, “God, use me! Use me to show your love to people who don’t know that you love them. Use me to show your purpose to people who don’t know that you have a purpose for their lives.”

That kind of prayer can change the world—but the change starts in our communities and with the people we know and love.

They won’t know unless we show them.

Talk It Over

  • Do you find it easier to tell others what you believe or to show it? How are you doing both in your life right now?
  • You are God’s representative to the people around you. What are the responsibilities of a representative?
  • Pray the prayer in today’s devotional, but make it personal. Insert the names of specific people in your life who need to hear the Gospel.