“Ngay cả khi chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi. Vì khi chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi. Nhờ đó mà anh em nhẫn nại chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu.”  2Cô-rinh-tô 1:6

Người nào rồi cũng sẽ có lần phải đối diện với những nan đề và khó khăn trong cuộc sống. Chúa sẽ cho bạn có đủ ơn để chịu đựng được những lúc khó khăn đó. Nhưng Chúa cũng muốn bạn sẵn sàng sử dụng những từng trải của mình để giúp đỡ người khác. Chúa không muốn bạn lãng phí những tổn thương mà bạn đã chịu!

Kinh Thánh chép rằng, “Ngay cả khi chúng tôi chịu hoạn nạn, ấy là để anh em được an ủi và được cứu rỗi. Vì khi chúng tôi được an ủi, ấy là để anh em được an ủi. Nhờ đó mà anh em nhẫn nại chịu đựng những đau đớn mà chúng tôi đã chịu” (2Cô-rinh-tô 1:6).

Bạn có biết rằng đôi khi Chúa cho phép bạn trải qua những khó khăn vì lợi ích của người khác không? Ngài có thể để bạn trải qua một giai đoạn tối tăm, suy sụp hoặc nản lòng để bạn có thể an ủi người khác với sự an ủi mà Chúa đã làm cho bạn.

Thật ra những thông điệp tốt nhất của đời sống bạn luôn đến từ những điểm yếu chứ không phải nơi điểm mạnh của bạn.

Ai có thể giúp một người đang hồi phục chứng nghiện rượu tốt hơn một người đã được hồi phục? Ai có thể giúp một người đang trải qua sự đau khổ của việc ly hôn tốt hơn một người đã được bình phục lại sau việc ly hôn? Và ai có thể giúp đỡ cha mẹ của một đứa trẻ đang mắc bệnh trầm trọng tốt hơn một người đã trải qua những điều khổ tâm giống vậy?

Những điều trong cuộc sống mà bạn ước rằng mình có thể đổi khác đi thường chính là những điều Chúa muốn dùng để giúp bạn trưởng thành về thuộc linh và trong chức vụ. Trong khi Đức Chúa Trời làm việc trong bạn, Ngài cũng muốn làm việc qua bạn để giúp những người khác.

Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương không bao giờ dứt. Nó luôn chứa đầy hy vọng và luôn dung thứ trong mọi tình huống. Tình yêu thương quan tâm đến người khác. Tình yêu thướng biến những nan đề và nhu cầu của người khác thành những nan đề và nhu cầu của bạn. Tình yêu thường nhìn người khác với cái nhìn của Chúa và cho người khác những gì họ cần chứ không phải những gì họ đáng nhận.

Đó là những gì Chúa Jêsus đã làm. Ngài chịu đựng đủ những khó khăn và sỉ nhục rồi phải lên thập tự — không phải vì lợi ích của mình nhưng là để cho chúng ta được cứu rỗi. Hãy làm theo gương Chúa Jêsus và dùng nỗi đau của bạn để giúp đỡ người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một người nào đó đã dùng trải nghiệm đau đớn của họ để giúp bạn vượt qua những đau đớn tương tự như thế nào?

2.    Những tổn thương sâu sắc hoặc những khó khăn nào trong đời sống mà bạn có thể dùng để giúp đỡ người khác?

3.    Tại sao việc nhìn người khác như cái nhìn của Chúa lại là điều quan trọng? Nó thay đổi điều gì trong các mối quan hệ của bạn?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại . Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


HOW TO TURN SUFFERING INTO SERVICE

BY RICK WARREN —

“Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer.”  2 Corinthians 1:6 (NLT)

Everyone is going to face problems and difficulties in life. God will give you all the grace you need to endure those hard times. But he also wants you to be willing to use your experiences to help other people. God doesn’t want you to waste your hurt!

The Bible says, “Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation! For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer” (2 Corinthians 1:6 NLT).

Did you know that God sometimes allows you to go through problems for the benefit of other people? He may let you go through a period of darkness, depression, or discouragement so that you can comfort others with the same comfort he gives you. 

In fact, your greatest life messages always come out of your weaknesses, not your strengths.

Who can better help somebody who’s in recovery for alcoholism than somebody who’s also walked through recovery? Who can better help somebody who is going through the pain of a divorce than someone who has healed from divorce? And who can better help the parent of a seriously ill child than another parent who’s experienced the same heartache?

The things in your life you wish you could change are often the very things God wants to use to help you grow in spiritual maturity and as a ministry. While God works in you, he also wants to work through you to help others.

The Bible says that love never gives up. It is always hopeful and endures through every circumstance. Love considers other people. Love turns other people’s problems and needs into your problems and needs. Love looks at other people like God sees them and gives them what they need, not what they deserve.

That’s what Jesus did. He suffered all kinds of problems and shame and went to the cross—not for his benefit but for our salvation. Follow his example, and use your hurt to help others.

Talk It Over

  • How has someone used their painful experience to help you walk through a similar experience?
  • What is a deep hurt or difficulty in your life that could be your ministry to other people?
  • Why is it important to see others as God sees them? What does it change about your relationships?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”