0529“Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng, Ý định Ngài không ai cản trở được. Chúa hỏi con là ai, không hiểu biết gì, sao dám nghi ngờ ý định Chúa. Thật con đã nói những điều con không hiểu, Những việc diệu kỳ quá, con không sao hiểu thấu… Vì vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi.” (Gióp 42:2-3, 6 BDM 2002).

Thay vì lúc nào cũng hỏi Chúa “tại sao” khi bạn không hiểu được lý do, hãy bắt đầu tin cậy Ngài.

Trong 37 chương đầu của cuốn sách, Gióp hỏi rằng: “Tại sao điều này xảy đến cho con? Tại sao Chúa lại cho phép điều này xảy ra? Tại sao lại có nhiều đau đớn đến như thế? Tại sao lại có nhiều điều bực dọc đến như vậy? Tại sao Chúa không đáp lại lời cầu nguyện của con?”

Nhưng đến chương 38, Gióp đã ngưng hỏi “tại sao”. Và Chúa nói rằng, “Bây giờ Ta có những câu hỏi cho con.”

Trong hai chương kế tiếp, Chúa đã liên tục không ngừng hỏi Gióp những câu hỏi mà chỉ Ngài mới có thể trả lời được. Chúa hỏi những điều như, “Khi Ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Ngươi có biết luật của các từng trời sao?”

Sau hai chương này, Gióp nhận được ra rằng ông chỉ là một con người và kiến thức của ông có giới hạn. Ông là ai mà có thể chất vấn Chúa?

Gióp ngưng đặt những câu hỏi — và ông bắt đầu tin cậy. Ông đáp lại với Chúa rằng, “Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng, Ý định Ngài không ai cản trở được. Chúa hỏi con là ai, không hiểu biết gì, sao dám nghi ngờ ý định Chúa. Thật con đã nói những điều con không hiểu, Những việc diệu kỳ quá, con không sao hiểu thấu… Vì vậy, con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi.” (Gióp 42:2-3, 6 BDM 2002).

Bạn nên làm gì khi ở trong một tình trạng mà bạn không thể nhìn thấy được tất cả mọi sự cách toàn diện, mọi thứ đều không rõ ràng và cuộc sống dường như không thể lý giải được?

Hãy nhắc nhở bản thân mình những điều bạn biết về Chúa. Ngay cả trong khi nghi ngờ, Gióp khẳng định những điều ông biết về Chúa là đúng: Chúa yêu thương (Gióp 10:12), Chúa quyền năng (Gióp 36:22), Chúa tể trị (Gióp 34:13), Chúa có một chương trình cho cuộc sống của ông (Gióp 23:14), Chúa sẽ bảo vệ ông (Gióp 5:11).

Tôi không biết được bạn đang phải trải qua những gì ngay trong lúc này, nhưng tôi vẫn có thể nói với bạn biết rằng: Chúa hiểu biết tận tường từng chi tiết. Chúa để ý đến từng hơi thở của bạn. Chúa quan tâm đến và không bỏ lỡ điều gì cả.

Có lẽ bạn không hiểu mình đang trải qua những gì, nhưng bạn vẫn có thể nói điều này với Chúa: “Con biết Chúa là Đấng nhân lành. Con biết Chúa là Đấng yêu thương. Con biết Chúa là Đấng đầy quyền năng. Con biết Chúa để ý đến từng chi tiết của cuộc đời con. Con biết Chúa đang tể trị. Con biết Chúa có một chương trình. Con biết Chúa sẽ bảo vệ con.”

Và rồi hãy để những câu hỏi “tại sao” của bạn sang một bên và tin cậy Chúa — cho dù có như thế nào đi chăng nữa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những điều gì bạn biết về Chúa là đúng nhất? Làm thế nào để bạn biết những điều đó là đúng?

2.    Làm thế nào những lẽ thật đó giúp bạn tin cậy Chúa hơn?

3.    Hãy viết xuống một lời cầu nguyện với Chúa, khẳng định Ngài là ai, tại sao bạn có thể tin cậy và hãy cảm ơn Chúa về sự quan tâm đầy yêu thương của Ngài.

 

 

 


WHAT TO DO WHEN IT MAKES NO SENSE

By Rick Warren —

“I know that you can do anything, and no one can stop you. You asked, 'Who is this that questions my wisdom with such ignorance?’ It is I—and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me . . . I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance” (Job 42:2-3, 6 NLT).

Instead of always asking God “why” when you don’t understand, start trusting him.

For 37 chapters in his book, Job asks: “Why is this happening to me? Why are you allowing this? Why so much pain? Why so much discomfort? Why haven’t you answered my prayers?”

But in chapter 38, Job stops asking “why.” And God says, “Now I’d like to ask you a few questions.”

For the next two chapters, God bombards Job with questions that only God could answer. He asks things like, “Where were you when I made the universe? Can you explain the law of gravity?”

After two chapters, Job realizes that he is just a man and his knowledge is limited. Who is he to question God?

Job stops questioning—and starts trusting. He replies to the Lord, “I know that you can do anything, and no one can stop you. You asked, 'Who is this that questions my wisdom with such ignorance?’ It is I—and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me . . . I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance” (Job 42:2-3, 6 NLT).

What do you do in a situation where you can’t see the whole picture, things aren’t clear, and life doesn’t make sense?

Remind yourself of the things you know about God. Even while doubting, Job affirmed what he knew to be true about God: God is loving (Job 10:12), God is all powerful (Job 36:22), God is in control (Job 34:13), God had a plan for his life (Job 23:14), God would protect him (Job 5:11).

I don’t know what you’re going through right now, but I will tell you this: God is passionately and intimately aware of every detail. He’s paying attention to your every breath. Nothing misses God’s attention.

You may not understand what you’re going through, but you can still say this to God: “I know you’re good. I know you’re loving. I know you’re powerful. I know you notice the details of my life. I know you’re in control. I know you have a plan. I know you will protect me.”

Then set aside your “why” questions and trust God—no matter what.

Talk It Over

  • What are the things you know to be true about God? How do you know they’re true?
  • How do those truths help you trust God more?
  • Write down a prayer to God that affirms who he is and why you can trust him, and thank him for his loving attention.