0528“Vì chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn… Hiện nay chúng ta chỉ có thể thấy Chúa như qua tấm gương cách mập mờ. Sau nầy chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt. Hiện nay chúng ta hiểu biết có giới hạn; đến lúc ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu biết như Chúa đã biết chúng ta vậy” (ICô-rinh-tô 13:9, 12 CEV*).

Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, Gióp đã đặt ra nhiều câu hỏi chính đáng: “Sao ban ánh sáng cho kẻ khổ và sinh mạng cho hồn nặng đắng cay?” (Gióp 3:20 TTHĐ).

Câu hỏi “tại sao” này là bản chất của con người, và tất cả chúng ta đều hỏi câu hỏi như vậy. Chúng ta có một quan niệm sai lầm rằng nếu chúng ta hiểu được lý do vì sao mình phải chịu đau đớn thì nó sẽ làm giảm được nỗi đau.

Đây là sự thật. Bạn không cần một lời giải thích; bạn cần có sức lực. Bạn không cần một lời giải thích; bạn cần có một Cứu Chúa. Bạn không cần một lời giải thích; bạn cần được yên ủi và nâng đỡ.

Nhưng chúng ta luôn muốn có một lời giải thích. Chúng ta đặt ra những câu hỏi như: Tại sao người đó lìa bỏ tôi? Tại sao anh ta đã hứa rồi lại quên đi lời hứa đó? Tại sao anh ấy làm tổn thương tôi? Tại sao tôi lại mất việc làm? Tại sao cô ấy phải chết? Tại sao tôi lại bị bệnh?

Các bạn thân mến, tôi đã nghiên cứu câu hỏi “tại sao” trong rất nhiều năm và đây là câu trả lời mà tôi học được: Tôi không biết. Và tôi sẽ không bao giờ biết được vì tôi không phải là Chúa. Và bạn cũng vậy! Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được một số điều cho đến khi chúng ta lên thiên đàng. Đến lúc đó tất cả đều sẽ trở nên rõ ràng.

Chỉ có Chúa mới biết câu trả lời cho câu hỏi “tại sao” của bạn. Và nếu bạn không nhận được câu trả lời của Chúa ngay lập tức thì bạn cũng đừng nên hỏi nữa vì như thế bạn chỉ đang kéo dài cơn đau của mình ra mà thôi.

Châm 25:2 nói, “Giữ kín điều gì là quyền của Đức Chúa Trời” (KTHĐ*). Chúa là Đức Chúa Trời của sự mặc khải. Chúa đã bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên, qua các hoàn cảnh và qua Kinh Thánh. Lý do duy nhất mà bạn có thể biết được bất cứ điều gì về Chúa là vì Ngài đã chọn việc bày tỏ ra cho bạn thấy.

Nhưng Kinh Thánh nói Chúa không chỉ mặc khải; Chúa cũng giấu kín nữa. Và đôi khi Chúa cố ý giấu mặt Ngài khỏi bạn. Tại sao vậy? Là để cho bạn học cách tin cậy Chúa và sống bởi đức tin hơn là sống bởi những cảm xúc.

Chúa không nợ bạn một lời giải thích cho bất cứ điều gì cả. Chúa không cần phải báo cáo với bạn biết trước khi Ngài làm một điều gì đó. Chúa không cần xin phép bạn trước khi Ngài để những điều đó xảy đến trong cuộc sống bạn. Chúa là Đức Chúa Trời và bạn sẽ không hiểu được tại sao một số điều nào đó lại xảy ra.

Kinh Thánh chép rằng, “Vì chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn… Hiện nay chúng ta chỉ có thể thấy Chúa như qua tấm gương cách mập mờ. Sau nầy chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt. Hiện nay chúng ta hiểu biết có giới hạn; đến lúc ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu biết như Chúa đã biết chúng ta vậy” (ICô-rinh-tô 13:9, 12 CEV).

Một ngày kia, tất cả mọi sự sẽ được rõ ràng và có ý nghĩa. Bạn sẽ có thể nói rằng, “Thì ra đó là lý do tại sao Chúa để điều đó xảy ra trong đời sống tôi!” Cho đến tận khi đó, Chúa muốn bạn tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Một số câu hỏi nào bạn cần để vào tập hồ sơ “Sẽ hỏi Chúa khi ở thiên đàng”?

2.    Làm thế nào bỏ đi được những câu hỏi “tại sao” để giúp đức tin bạn được tăng trưởng?

3.    Làm thế nào bạn có thể khích lệ một người nào đó đang có nghi vấn và tự hỏi tại sao Chúa lại cho phép một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của họ?

Chú thích

CEV*: Contemporary English Version

KTHĐ*: Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


GOD, WHY IS THIS HAPPENING TO ME?

By Rick Warren —

“We don’t know everything, and our prophecies are not complete . . . Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see him face to face. We don’t know everything, but then we will, just as God completely understands us" (1 Corinthians 13:9, 12 CEV).

In his pain and despair, Job asked a lot of legitimate questions: “Why let people go on living in misery? Why give light to those in grief” (Job 3:20 GNT).

This “why” question is human nature, and we all ask it. We have this misconception that if we understand the reason behind our pain, then it will make the pain easier.

Here’s the truth. You don’t need an explanation; you need strength. You don’t need an explanation; you need a Savior. You don’t need an explanation; you need comfort and support.

But we always want an explanation. We ask questions: Why did that person walk out of my life? Why did he make a promise to me and then break it? Why did he hurt me? Why did I lose my job? Why did she die? Why did I get sick?

Friends, I’ve been studying the “why” question for years, and here’s my educated answer: I don’t know. And I’m never going to know because I’m not God. And neither are you! We’re just never going to understand some things until we get to heaven. Then it’s all going to become clear.

Only God knows the answer to your “why.” And if you don’t get his answer right off the bat, you might as well stop asking because you’re simply prolonging the pain.

Proverbs 25:2 says, “It is God’s privilege to conceal things” (TLB). God is a God of revelation. He reveals himself through nature, circumstances, and Scripture. The only reason you know anything about God is because he has chosen to reveal himself.

But the Bible says God doesn’t only reveal; God also conceals. And sometimes God intentionally hides his face from you. Why? So you’ll learn to trust him and to live by faith rather than by your feelings.

God doesn’t owe you an explanation for anything. God doesn’t have to check in with you before he does something. God doesn’t have to get your permission before he allows things to happen in life. God is God, and you’re not always going to understand why some things happen.

The Bible says, “We don’t know everything, and our prophecies are not complete . . . Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see him face to face. We don’t know everything, but then we will, just as God completely understands us” (1 Corinthians 13:9, 12 CEV).

One day, everything will be made clear and will make sense. You’ll be able to say, “So that’s why God allowed that in my life!” Until then, God wants you to trust him.

Talk It Over

  • What are some questions you need to put in the “Ask God When I Get to Heaven” file?
  • How does letting go of your “why” questions increase your faith?
  • How can you encourage someone today who has been questioning God and wondering why God allowed something to happen in their life?