“Áp-ra-ham cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin . . . theo lời Đức Chúa Trời đã phán cho người.  Rô 4:18

Làm thế nào để bạn biết được khi mình không còn gì để trông cậy trong đời sống? Bạn bắt đầu dùng đến chữ “không bao giờ”. Tôi sẽ không bao giờ lập gia đình. Tôi sẽ không bao giờ tốt nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ khỏe lại được. Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nợ nần. Tôi sẽ không bao giờ có thể buông bỏ quá khứ và quên đi tất cả những điều xấu hổ và đau lòng đó. Tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ thấy tình thế này khá hơn. Đó là khi hy vọng đã tắt — khi bạn đã đi vào bước đường cùng và không tìm thấy được lối ra.

Bạn làm gì khi không còn gì để hy vọng? Rô-ma 4:18 nói rằng: “Áp-ra-ham cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin . . . theo lời Đức Chúa Trời đã phán cho người.

Khi bạn đang ở vào bước đường cùng — khi khó có thể bám lấy được hy vọng — bạn cần đến Kinh Thánh. Hãy đọc nó. Học nó. Ghi nhớ nó. Hãy suy nghĩ về nó. Hãy viết nó ra trên những tấm thẻ ghi chú nhỏ và lúc nào cũng mang theo chúng bên mình.

Kinh Thánh chứa đầy những lời hứa, và không có điều nào khác có thể khuyến khích bạn như những lời hứa này. Khi bạn dựa vào Lời Chúa và tin cậy nơi những lời hứa, nó sẽ giúp cho cảm xúc của bạn được hồi sinh lại. Bạn sẽ không hoảng sợ vì bạn sẽ được nhắc nhở rằng, mặc dù có những điều nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng nó không nằm ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời.

Bước đường cùng là bài kiểm tra đức tin của bạn. Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 11:17 rằng, “Đang khi bị Đức Chúa Trời thử thách, Áp-ra-ham vẫn tin cậy nơi Chúa và lời hứa Ngài, vì vậy ông đã dâng con mình là Y-sác.” Khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài muốn Áp-ra-ham dâng con trai mình làm sinh tế, Áp-ra-ham đã không ngần ngại. Ông không hoảng sợ — vì ông nhớ những điều Đức Chúa Trời có thể làm. Ông trông cậy vào những gì Đức Chúa Trời đã hứa cho ông.

Đôi khi, giống như điều đã xảy ra với Áp-ra-ham, có khi dường như Đức Chúa Trời muốn bạn từ bỏ ước mơ quý giá nhất của mình. Bạn có thể dâng điều đó lên cho Chúa trong đức tin, tin cậy vào sự giải cứu của Ngài không?

Có lẽ bây giờ bạn đang ở vào bước đường cùng, và dường như không có lối ra. Hãy nghe điều này: Mọi việc không bao giờ ảm đạm, u ám như vẻ ngoài của chúng. Nếu bạn không thấy được lối ra, đó là vì bạn đang nhìn với cái nhìn của con người, chứ không phải của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 4:20 nói rằng, “Áp-ra-ham không hề nghi ngờ.  Ông tin nơi Chúa, vì đức tin và lòng tin cậy ông ngày càng mạnh mẽ hơn, và ông ca ngợi Chúa về ơn phước Ngài ban ngay cả trước khi nó đến”.

Một lời hứa chỉ tốt đẹp khi người đưa ra lời hứa có tính cách tốt. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối vì Ngài chính là chân lý trọn vẹn. Nếu Chúa hứa với bạn, Ngài sẽ thành toàn nó. Nó sẽ xảy ra đúng như Ngài đã nói. Khi bạn đang ở trong bước đường cùng, hãy tin vào lẽ thật của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ngay cả bây giờ khi bạn không ở trong bước đường cùng, làm thế nào bạn có thể dùng Lời Chúa để chuẩn bị cho giai đoạn này của đức tin?

2.    Những lời hứa nào từ Chúa đã khích lệ bạn khi đang ở trong đường cùng?

3.    Theo bạn, Đức Chúa Trời sẽ đáp lại như thế nào với một người tìm đến Lời Chúa khi đối diện với bước đường cùng?

 

Lựa chọn của bạn về Chúa Jêsus là gì?

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự nhân lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hãy hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


What to Do When Your Hope Dies

BY RICK WARREN —

“Abraham, when hope was dead within him, went on hoping in faith . . . He relied on the word of God.”  Romans 4:18 (PHILLIPS)

How do you know when hope has died in your life? You start using the word “never.” I’m never going to get married. I’m never going to graduate. I’m never going to get well. I’m never going to get out of debt. I’m never going to be able to let go of my past and forget all of that shame and heartache. I’m never going to be able to change. I’m never going to see this situation turn around. That’s when hope has died—when you have reached a dead end and don’t see a way out.

What do you do when your hope dies? Romans 4:18 says, “Abraham, when hope was dead within him, went on hoping in faith . . . He relied on the word of God” (PHILLIPS).

When you are at a dead end—when it’s hard to hold on to hope—you need the Bible. Read it. Study it. Memorize it. Think about it. Write it down on little notecards and take them wherever you go.

The Bible is full of promises, and nothing else can encourage you like it can. When you rely on the Word and trust in its promises, it will revive you emotionally. You won’t panic because you’ll be reminded that, even though something is out of your control, it’s not out of God’s control.

A dead end is a test of your faith. The Bible says in Hebrews 11:17, “While God was testing him, Abraham still trusted in God and his promises, and so he offered up his son Isaac” (TLB). When God said he wanted Abraham to sacrifice his son, Abraham didn’t blink an eye. He didn’t panic—because he remembered what God could do. He relied on what God had promised him.

Sometimes, like it did for Abraham, it looks like God wants you to give up your most precious dream. Can you offer that to him in faith, trusting in God’s deliverance?

Maybe you’re at a dead end now, and it seems there is no way out. Hear this: Things are never as bleak as they seem. If you see no way out, it’s because you’re looking from a human viewpoint, not God’s.

Romans 4:20 says, “Abraham never doubted. He believed God, for his faith and trust grew ever stronger, and he praised God for this blessing even before it happened” (TLB).

A promise is only as good as the character of the person who makes the promise. The Bible says God cannot lie because he is complete truth. If he makes a promise to you, he’s going to fulfill it. It will happen exactly as he has said. When you’re at your dead end, trust in God’s truth.

Talk It Over

  • Even if you’re not at a dead end right now, how can you use God’s Word to prepare yourself for this phase of faith?
  • What promises from God encourage you when you are at a dead end?
  • How do you think God will respond to someone who turns to his Word when facing a dead end?

What is your choice about Jesus?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”