“Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là đời đời vô cùng.” IICô-rinh-tô 4:18

Khi bạn đang theo đuổi một mơ ước Chúa cho, chắc chắn bạn sẽ không tránh được việc phải đến một nơi mà mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và không thể thoát ra được. Nếu không có phép lạ từ nơi Chúa, đó sẽ là một tình trạng không chút hy vọng. Bạn đang ở vào giai đoạn bước đường cùng trong việc Đức Chúa Trời giúp cho đức tin bạn được tăng trưởng.

Khi bạn gặp phải bước đường cùng, bạn cần đối diện với sự thật bằng đức tin.

Điều tệ hại nhất bạn có thể làm khi bị bế tắc là giả vờ như không gì xảy ra cả. Có đức tin không có nghĩa là bạn phủ nhận thực tế. Đức tin không nói rằng, “Tôi không đau đớn” khi thật ra bạn đang bị đau đớn. Đức tin không nói rằng, "Tôi không bị tổn thương" khi thật ra bạn bị tổn thương. Đức tin không nói rẳng “Tôi đang vui” khi bạn đang đau buồn. Đó không phải là đức tin. Đó là sự giả tạo!

Đức tin là đối diện với sự thật mà không bị nó làm cho nản lòng, vì bạn biết Chúa lớn hơn nhiều so với các nan đề.

Có một nhánh của Cơ đốc giáo về cơ bản nói rằng hãy phủ nhận tất cả các nan đề, khó khăn của bạn. Chỉ cần có một tâm lý tích cực. Gọi tên nó ra và tuyên nhận nó. Nhưng cách suy nghĩ đó không đến từ Chúa Jêsus. Đúng hơn nó đến từ Pollyanna, một nhân vật hư cấu có quan điểm sống không thực tế, chỉ tập trung vào những điểm tích cực của sự vật trong khi không nhìn đến những điều tiêu cực. Pollyanna không phải là một nhà thần học tốt.

Khi bạn có đức tin, bạn không cần phải phủ nhận thực tế. Đức tin là đối diện với thực tế mà không bị nản lòng. Khi bạn có đức tin, bạn biết rằng Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh.

Bạn không thể xây dựng một gia đình dựa trên sự tưởng tượng của Pollyanna — nhưng bạn có thể xây dựng gia đình của mình trên đức tin. Bạn không thể xây dựng công việc kinh doanh dựa trên sự tưởng tượng — nhưng bạn có thể xây dựng công việc kinh doanh dựa trên đức tin. Bạn không thể xây dựng một đời sống trên sự tưởng tượng — nhưng bạn có thể xây dựng đời sống của mình trên đức tin.

Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Bạn nhìn vượt trên hoàn cảnh của mình: “Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được [khó khăn] chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được [quyền năng Chúa] là đời đời vô cùng” (IICô-rinh-tô 4:18).

Nếu bạn nhìn vào thế giới, bạn sẽ lo âu, buồn phiền; vì ở đâu cũng có vấn đề! Nếu bạn nhìn vào bên trong mình, bạn sẽ chán nản, vì có rất nhiều điều trong đời sống bạn cần được thay đổi. Nhưng nếu bạn nhìn vào Chúa Jêsus Christ, bạn sẽ được yên nghỉ. Những gì bạn tập trung vào sẽ định dạng thực tế của bạn sẽ ra thể nào.

Khi bạn bắt đầu nhìn vào vấn đề của mình, bạn sẽ bị nhận chìm xuống. Nhưng nếu bạn nhìn vào Chúa Jêsus — nếu bạn nhìn về Đấng Giải Cứu hơn là nhìn vào khó khăn — thì bạn sẽ làm được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã xây dựng đời sống của mình trên sự tưởng tượng vì sợ phải đối diện với thực tế theo những cách nào?

2.    Một khi bạn đã đối diện với những sự thật trong thực tế, bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn làm gì?

3.    Trên thực tiễn, việc tập trung vào Đấng Giải Cứu thay vì khó khăn có nghĩa là gì?

 

 

 


FACE THE FACTS WITH FAITH

BY RICK WARREN —

“We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.”  2 Corinthians 4:18 (NIV)

When you’re chasing a dream God has given you, you’ll inevitably hit a place where it seems things are out of your control and there’s no way out. Short of a miracle from God, it’s a hopeless situation. You’re in the dead-end phase of God growing your faith.

When you hit a dead end, you need to face the facts with faith.

The worst thing you can do at a dead end is pretend there isn’t a problem. Having faith doesn’t mean you deny reality. Faith isn’t saying, “I’m not in pain” when, in fact, you are. It’s not saying, “I don’t hurt” when you really do. It’s not saying, “I’m happy” when you’re grieving. That’s not faith. That’s phoniness!

Faith is facing the facts without being disheartened by them, because you know God is greater than the problem.

There is a brand of Christianity that basically says to deny all of your problems. Just have a positive confession. Name it and claim it. But that kind of thinking doesn’t come from Jesus. It’s more reflective of Pollyanna, a fictional character whose unrealistic view of life only sees the positive while completely ignoring anything negative. Pollyanna is not exactly a good theologian.

When you have faith, you don’t have to deny reality. Faith is facing reality without being discouraged by it. When you have faith, you know that God can change a situation.

You can’t build a family on a Pollyanna fantasy—but you can build your family on faith. You can’t build a business on fantasy—but you can build a business on faith. You can’t build a life on fantasy—but you can build your life on faith.

How do you do that? You look beyond your circumstances: “We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen [the problem] is temporary, but what is unseen [God’s power] is eternal” (2 Corinthians 4:18 NIV).

If you look at the world, you’re going to be distressed; there are problems everywhere! If you look within, you’re going to be depressed, because there are a lot of things that need changing in your life. But if you look at Jesus Christ, you’ll be at rest. What you focus on shapes what your reality looks like.

When you start looking at your problem, you’re sunk. But if you look at Jesus—if you look toward your Deliverer rather than the difficulty—then you’ll make it.

Talk It Over

  • In what ways have you been building your life on fantasy because you’ve been afraid to face reality?
  • Once you’ve faced the facts of your reality, what do you think God wants you to do?
  • What does it mean practically to focus on your Deliverer rather than the difficulty?