0420“Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 20:33-34 TTHĐ).

Cái nhìn của bạn bây giờ như thế nào? Bạn có thể đang sống với một cảm giác thỏa lòng và biết ơn. Nếu ở trong tình trạng này thì rất tuyệt vời! Nhưng nếu bạn đang bị vướng mắc trong lối suy nghĩ tiêu cực và đánh mất đi phương hướng, Chúa muốn bạn được phục hồi khải tượng của mình.

Nhưng việc hồi phục sẽ chỉ xảy ra với sự cầu nguyện.

Có lẽ bạn đang bị khóa chặt, giam hãm trong những bế tắc của một thói quen, một tổn thương và bạn không thể tìm ra được lối thoát. Có lẽ đó là một quan hệ không lành mạnh, một thái độ không tốt hay một cách sống không đúng. Bất kể điều đó là gì, với sự cầu nguyện, bạn có thể có lại được khải tượng của mình và thấy được những điều bạn chưa từng thấy trước đây.

Có một câu chuyện trong Kinh Thánh về hai người mù đã được sáng mắt lại khi họ cầu nguyện. Kinh Thánh nói, “Có hai người mù đang ngồi bên lề đường, nghe Chúa Jêsus đi ngang qua, liền kêu lớn: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” (Ma-thi-ơ 20:30 KTHĐ). Đó là một lời cầu nguyện đầy tha thiết cũng như lời cầu nguyện của vua Giê-rô-bô-am trong bài tĩnh nguyện chúng ta đã đọc trước.

Nhưng đám đông bảo những người mù kia phải im lặng. Vì vậy, họ càng cầu nguyện lớn hơn, Chúa Jêsus dừng lại và hỏi, “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” (Ma-thi-ơ 20:32 TTHĐ). Tôi rất thích điều này. Chúa Jêsus đã để cho họ quyết định họ cần phải làm gì. Và tương tự như thế, Chúa cũng sẽ cho bạn làm điều như vậy. Chúa muốn bạn thưa với Ngài những điều bạn cần. Và bất cứ khi nào bạn thưa với Chúa Jêsus về một điều gì đó là bạn đang cầu nguyện.

Sau đó, hai người mù này trả lời rằng, “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài” (Ma-thi-ơ 20:33-34 TTHĐ).

Điều này không phải là một mô hình tốt đẹp sao? Bạn cầu nguyện, bạn được khôi phục lại và bạn theo Chúa Jêsus. Bạn bắt đầu nhìn cuộc sống dưới cái nhìn của Chúa và bạn thấy được những điều bạn chưa từng thấy trước đây. Bạn thấy được rằng vợ hay chồng, bạn bè, gia đình, các đồng nghiệp và ngay cả những người xa lạ là những người có giá trị, có thể chấp nhận và tha thứ được. Bạn cũng thấy được những điều về chính mình. Toàn bộ các quan điểm của bạn đã thay đổi.

Kinh Thánh nói trong Mác 6:34, “Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn” (TTHĐ). Đó là cách Chúa Jêsus nhìn vào mọi người — với lòng thương xót. Và Ngài muốn bạn có lại được lòng thương xót cho bản thân mình, cho những người thân yêu, cho cộng đồng, cho đất nước và cho toàn cả thế giới.

Hãy xin Chúa phục hồi lại khải tượng của mình để bạn có thể theo Chúa và nhìn mọi người dưới cái nhìn của Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có lối suy nghĩ tiêu cực nào mà bạn cần phải khắc phục?

2.    Điều gì ngăn trở bạn kêu than với Chúa và thưa với Ngài điều bạn đang cần đến?

3.    Theo bạn, Chúa muốn bạn có những thay đổi nào trong cách bạn nhìn người khác cũng như bản thân mình?

 

 

 


RECOVER YOUR VISION WITH PRAYER

By Rick Warren — 

“They said to him, 'Lord, let our eyes be opened.’ And Jesus . . . touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him" (Matthew 20:33-34 ESV).

How is your perspective these days? You may be living with a sense of contentment and gratitude. If that’s you—great! But if you’re stuck in a negative pattern of thinking and have lost your sense of direction, God wants you to recover your vision.

But it will only happen with prayer.

Maybe you’re locked into a habit, hurt, or hang-up, and you can’t see your way out of it. Maybe it’s an unhealthy relationship, a bad attitude, or a way of living. No matter what it is, with prayer, you can recover your vision and see things you’ve never seen before.

There’s a story in the Bible about two blind men who recovered their sight when they prayed. The Bible says, “And when they heard that Jesus was passing by, they cried out, 'Lord, have mercy on us!’” (Matthew 20:30 ESV). This was a passionate prayer, like King Hezekiah’s prayer from yesterday’s devotional.

But the crowd told the blind men to be silent. So they prayed even louder, and Jesus stopped and asked, “What do you want me to do for you?” (Matthew 20:32 ESV). I love that. Jesus let them set the agenda. And he’ll let you do the same. He wants you to tell him what you need. And any time you tell Jesus something, you’re praying.

Then they answered, “'Lord, let our eyes be opened.’ And Jesus . . . touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him” (Matthew 20:33-34 ESV).

Doesn’t that sound like a good pattern? You pray, recover, and follow Jesus. You start looking at life from God’s viewpoint, and you see things you’ve never seen before. You see your spouse, friends, family, coworkers, and even strangers as valuable, acceptable, and forgivable. You also see those things about yourself. Your entire perspective changes.

The Bible says in Mark 6:34, “When Jesus . . . saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd” (NIV). That’s the way Jesus sees people—with compassion. And he wants to recover your compassion for yourself, your loved ones, your community, your country, and the rest of the world.

Ask God to restore your vision so you can follow him and see people the way Jesus does.

Talk It Over

  • Is there a negative pattern of thinking you need to recover from?
  • What keeps you from crying out to Jesus to tell him what you need?
  • What changes to the way you see others and yourself do you think God wants to make in you?