0419“Bấy giờ, vua nói với người của Đức Chúa Trời rằng: 'Xin ông khẩn nài Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông và cầu nguyện cho tôi để tay tôi có thể co lại được như cũ.’ Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua co vào được như trước” (ICác 13:6 TTHĐ).

Bạn có bao giờ bị tê liệt bởi những cảm xúc, chẳng hạn như đau buồn, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, hay xấu hổ không? Tôi đã từng bị như thế. Có lẽ bạn nghĩ rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì cả về những cảm xúc này — nhưng điều đó không đúng. Khi bạn bị tê liệt bởi những cảm xúc của mình, sự cầu nguyện sẽ giúp bạn được hồi phục.

Có một người trong Cựu Ước là vua Giê-rô-bô-am, người đã vô cùng khích động khi Đức Chúa Trời phái một người đến để báo với vua biết về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai và thực sự vua Giê-rô-bô-am đã tức giận đến nổi cơn thịnh nộ — tất cả chỉ vì ông đã không muốn nghe sự thật về bản thân mình và về những gì sắp xảy đến.

Có bao giờ bạn đã gặp phải trường hợp tương tự như vậy không? Có lẽ bạn không thích được cho biết những tin xấu. Hoặc có thể bạn không thích bị nói mình là người gây ra vấn đề, vì vậy bạn phản ứng lại một cách đầy xúc động. Và đó là điều đã xảy ra với vua Giê-rô-bô-am.

Sau đó, ICác Vua 13:4 chép rằng, “Khi nghe người của Đức Chúa Trời quở trách… vua Giê-rô-bô-am giơ tay ra trên bàn thờ và nói: “Hãy bắt lấy nó!” Nhưng khi vua vừa giơ tay ra chỉ vào người ấy thì cánh tay của vua bị khô cứng, không thể co lại được” (TTHĐ). Ông đã bị khích động quá mức đến nỗi tay ông đã bị khô cứng, không thể co lại được.

Những gì đã xảy ra tiếp theo thật là một điều đáng ngạc nhiên. Nhà vua kêu lên, “Xin ông khẩn nài Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông và cầu nguyện cho tôi để tay tôi có thể co lại được như cũ.” Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua co vào được như trước” (ICác 13:6 TTHĐ). Vua Giê-rô-bô-am biết rằng mình sẽ không được hồi phục nếu không có sự cầu nguyện.

Ngày hôm nay bạn đang bị bại liệt trong những điều nào? Có lẽ là những cảm xúc của bạn. Hãy hướng về Chúa trong sự cầu nguyện và nhờ người khác cầu thay cho bạn. Cũng như tay của vua Giê-rô-bô-am được bình phục và được bình thường trở lại qua sự cầu nguyện, Chúa có thể giúp bạn khôi phục lại việc sử dụng cảm xúc của mình cách lành mạnh.

Cầu nguyện là một phần thiết yếu trong toàn thể kế hoạch của phục hồi lại sức khỏe về mặt xúc cảm của bạn. Không có sự phục hồi lâu bền nào mà không có sự cầu nguyện!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những lối trò chuyện như thế nào khiến bạn phản ứng lại một cách đầy xúc cảm, khích động?

2.    Một số những thí dụ về những phản ứng cảm xúc lành mạnh là gì?

3.    Chúa có thể đang dùng những cảm xúc của bạn để đem bạn đến gần Ngài hơn như thế nào?

 

 

 


PRAYER RECOVERS EMOTIONAL HEALTH

By Rick Warren —

“The king cried out . . . 'Please ask the LORD your God to restore my hand again!’ So the man of God prayed to the LORD, and the king’s hand was restored and he could move it again." 1 Kings 13:6 (NLT)

Have you ever been paralyzed by emotions, such as grief, fear, guilt, or shame? I have. You may think you can’t do anything about your emotions—but that just isn’t true. When you’re paralyzed by your emotions, prayer helps you recover.

There’s a man in the Old Testament named King Jeroboam who got emotionally involved in a situation. God sent another man to the king to tell him news about the future, and the king didn’t like what he heard. In fact, King Jeroboam got so mad he flew into a rage—all because he didn’t want to hear the truth about himself and what was to come.

Has that ever been true of you? Maybe you didn’t like being told some bad news. Or you didn’t like being told that you were causing problems, so you responded emotionally. That’s what happened to King Jeroboam.

Then 1 Kings 13:4 says, “When King Jeroboam heard this, he pointed at him and ordered, 'Seize that man!’ At once the king’s arm became paralyzed so that he couldn’t pull it back” (GNT). He had become emotionally bound up, and his hand became paralyzed.

What happened next was astonishing. The king cried out, “'Please ask the LORD your God to restore my hand again!’ So the man of God prayed to the LORD, and the king’s hand was restored and he could move it again” (1 Kings 13:6 NLT). King Jeroboam knew he wouldn’t recover without prayer.

What has you paralyzed today? Maybe it’s your emotions. Turn to God in prayer and ask other people to pray for you. In the same way King Jeroboam recovered the normal use of his hand through prayer, God can help you recover the healthy use of your emotions.

Prayer is an essential part of your overall plan to recover your emotional health. There is no lasting recovery without it!

Talk It Over

  • What kinds of conversations cause you to react emotionally?
  • What are some examples of healthy emotional responses?
  • How might God be using your emotions to draw you closer to him?