0421“Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì… chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh.” (Lu-ca 22:31b,32 BDM-2002).

Cho dù bạn đã phạm sai lầm tệ hại đến như thế nào trong cuộc sống, bạn vẫn có thể được phục hồi bằng sự cầu nguyện. Không chỉ như thế, Đức Chúa Trời còn có thể dùng những thất bại của bạn để giúp đỡ người khác nữa.

Trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ là một ví dụ hoàn hảo của một người đã có lầm lỗi — một người có đời sống cá nhân thất bại nặng nề trước mắt mọi người — và sau đó đã được phục hồi. Nhưng trong câu chuyện này, không phải sự cầu nguyện của ông hay là của một người nào khác đã giúp ông được hồi phục nhưng đó là sự cầu nguyện của Chúa Jêsus.

Trong bữa Tiệc Thánh, Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ rằng một người trong bọn họ sẽ phản Ngài. Tất nhiên Phi-e-rơ biết người đó không phải là mình. Ông bốc đồng nói với Chúa Jêsus ông sẽ sẵn lòng đi với Chúa, đồng tù đồng chết.

Nhưng Chúa Jêsus nói với Phi-e-rơ rằng, “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta” (Lu-ca 22:34 TTHĐ).

Chúa Jêsus không chỉ thấy trước sự sa ngã của Phi-e-rơ; Ngài cũng đã biết Phi-e-rơ sẽ được phục hồi và sẽ dùng sự hồi phục của mình để giúp đỡ người khác. Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 22:31b,32 “Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì… chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh” (BDM-2002).

Đó là điều Chúa Jêsus đang làm trên thiên đàng lúc này. Chúa đang cầu nguyện cho bạn vì Ngài biết Sa-tan muốn hủy hoại cuộc đời của bạn. Nếu Chúa Jêsus nghĩ rằng có điều nào đó quan trọng cần làm hơn là cầu nguyện, thì Ngài đã làm điều đó rồi. Điều này cho thấy sự cầu nguyện quan trọng đến mực nào trong tiến trình phục hồi và tiến trình giao phó trách nhiệm. Chúa Jêsus đã cầu nguyện và giao phó trách nhiệm cho Phi-e-rơ để “làm cho anh em mình vững mạnh” — để khích lệ anh chị em của mình trong gia đình của Chúa.

Và Ngài cũng giao cho bạn trách nhiệm giúp đỡ những người khác.

Bạn không cần phải lo lắng về việc bạn đã sa ngã tồi tệ đến thế nào trong cuộc sống. Chúa biết về những sai lầm và thất bại của bạn rất lâu trước khi bạn biết nó. Đức Chúa Trời là Chúa của sự hồi phục và Ngài sẽ dùng mọi hoàn cảnh trong đời sống của bạn cho mục đích của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng 

1.    Hãy nhớ lại những lần bạn đã lầm lỗi trong cuộc sống. Câu chuyện của Phi-e-rơ đem lại cho bạn hy vọng như thế nào?

2.    Biết được Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn ngay bây giờ khiến bạn cảm thấy như thế nào? Điều đó giúp gì cho sự tự tin của bạn? Cho cảm giác bình an của bạn?

3.    Hãy nghĩ đến một thí dụ về cách Chúa có thể dùng một lầm lỗi mà bạn đã phạm để giúp đỡ người khác?

 

 

 


JESUS PRAYS FOR YOUR RECOVERY

 “Satan . . . wants to separate you from me as a farmer separates wheat from husks. But I have prayed for you . . . that your faith will not fail. So when you recover, strengthen the other disciples" (Luke 22:32 GW).

No matter how badly you think you’ve messed up in life, recovery is possible with prayer. Not only that, but God can use your failures to help others.

In the Bible, Peter is a perfect example of someone who messed up—a guy who had a massive personal yet public failure—and then recovered. But in this story, it wasn’t his prayer or someone else’s prayer that helped him recover; it was Jesus’ prayer.

At the Lord’s Supper, Jesus told his disciples that one of them would betray him. Peter, of course, knew it couldn’t be him. He impulsively told Jesus that he would go to prison with him—and would even die for him!

But Jesus said to Peter, “I can guarantee that the rooster won’t crow tonight until you say three times that you don’t know me” (Luke 22:34 GW).

Jesus didn’t predict just Peter’s fall; Jesus also knew Peter would recover and use his failures to help others. Jesus said in Luke 22:32, “Satan . . . wants to separate you from me as a farmer separates wheat from husks. But I have prayed for you . . . that your faith will not fail. So when you recover, strengthen the other disciples” (GW).

That’s what Jesus is doing in heaven right now. He’s praying for you because he knows Satan wants to ruin your life. If Jesus thought there was something more important to be doing than to pray, he’d do that instead. That’s how important prayer is to both the recovery process and the commissioning process. Jesus prayed and commissioned Peter to “strengthen the other disciples”—to encourage his brothers and sisters in God’s family.

And he commissions you to help others too.

You don’t need to worry about how badly you’ve fallen in life. God knows about your mistakes and setbacks long before you do. God is a God of recovery, and he’ll use every circumstance in your life for his purposes.

Talk It Over

  • Think about the times you’ve messed up in life. In what way does Peter’s story bring you hope?
  • How does knowing that Jesus is praying for you right now make you feel? What does it do to your confidence? To your sense of peace?
  • Think of an example of how God might use a mistake you’ve made to help others.