0564“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32 TTHĐ).

Nếu bạn muốn có một phương thuốc để chữa trị bệnh căng thẳng, hãy tìm đến Chúa để những nhu cầu của bạn được đáp ứng.

Nguyên nhân chính gây nên những căng thẳng trong cuộc sống của bạn là sự lo lắng. Bạn lo lắng bởi vì bạn không biết được mình sẽ có điều mình cần đến khi mình cần đến điều đó không. Nhưng bất cứ khi nào bạn trông mong vào con người hay một điều gì đó đáp ứng những nhu cầu của mình thay vì trông cậy nơi Chúa, bạn sẽ bực mình, bực bội, nản lòng và thất vọng, bởi vì không một ai trên đất có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều này.

Một số người tìm sự an toàn, bảo đảm trong công việc của mình và khi họ bị mất việc, họ mất đi sự bình an.

Những người khác đặt sự an toàn của mình trong hôn nhân. Rồi khi người phối ngẫu của họ qua đời hay họ trải qua một cuộc ly dị, và họ hỏi rằng, “Tôi là ai? Nhân diện của con người tôi là gì?”

Hoặc có thể bạn đặt sự an toàn của mình nơi tiền bạc. Nhưng có rất nhiều cách để tiền bạc của bạn có thể bị mất đi.

Tôi khuyên bạn đừng bao giờ đặt sự an toàn của mình vào bất cứ điều gì mà có thể bị lấy đi khỏi bạn. Bạn có thể mất công việc làm, sức khỏe, tiếng tăm, vợ hay chồng, và rất nhiều điều khác. Nhưng bạn không thể mất đi mối quan hệ của mình với Chúa Cứu Thế được.

Khi bạn đặt sự an toàn của mình trên lời hứa của Chúa, bạn có thể tin rằng Ngài sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Rô-ma 8:32 xác quyết rằng, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (TTHĐ).

Nếu Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Jêsus đến chết trên cây thập tự cho bạn, bạn lại không nghĩ rằng Chúa yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài sẽ chăm sóc mọi nhu cầu khác trong đời sống bạn sao? Thật vậy! Đương nhiên là Chúa sẽ chăm sóc bạn.

Mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy bị căng thẳng, hãy dừng lại và nói rằng, “CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi Thiên 23:1 BDM 2002).

Chúa sẽ chu cấp. Chúa sẽ chăm sóc bạn. Thay vì căng thẳng, hãy tìm đến Chúa để Ngài đáp ứng mọi nhu cầu cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn có một nhu cầu trong cuộc sống, phản ứng đầu tiên của bạn thường là như thế nào?

2.    Bạn cần điều gì trong đời sống của mình ngày hôm nay? Làm thế nào bạn có thể cho người khác thấy được rằng bạn tin cậy Chúa sẽ chu cấp cho bạn điều đó?

3.    Tại sao bạn có thể tin cậy những lời hứa của Chúa trong Lời Ngài?

 

 


WHAT’S THE CURE FOR STRESS?

By Rick Warren —

“Since he did not spare even his own Son for us but gave him up for us all, won’t he also surely give us everything else?” (Romans 8:32 TLB).

If you want a cure for stress, look to God to meet your needs.

The major cause of stress in your life is worry. You worry because you wonder if you will have what you need when you need it. But any time you expect people or things to meet your needs instead of God, you’re going to be frustrated and disappointed, because nobody on earth can meet all your needs. Only God can do that.

Some people find their security in their job, and when they lose their job, they lose their peace of mind.

Others put their security in their marriage. Then their spouse dies or they go through a divorce, and they ask, “Who am I? What is my identity?”

Or maybe you put your security in your money. But there are a lot of ways to lose your money.

I recommend that you never put your security in anything that can be taken away from you. You can lose your job, your health, your reputation, your spouse, and so many other things. But you cannot lose your relationship with Christ.

When you put your security in that promise, you can trust God to meet all your needs.

Romans 8:32 says, “Since he did not spare even his own Son for us but gave him up for us all, won’t he also surely give us everything else?” (TLB)

If God loved you enough to send Jesus Christ to die on the cross, don’t you think he loves you enough to take care of every other need in your life? Yes! Of course he does.

Every time you start to get stressed, pause and say, “The Lord is my shepherd; I shall not want” (Psalm 23:1 ESV).

God’s going to provide. He’s going to take care of you. Instead of stressing out, look to him to meet all your needs.

Talk It Over

  • When you have a need in your life, what is typically your first reaction?
  • What do you need in your life today? How can you show others that you trust God to provide for it?
  • Why can you trust God’s promises in his Word?