0563“Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi” (Phi-líp 3:12 TTHĐ).

Hôm qua chúng ta đã nói về ba lý do tại sao bạn cần đặt mục tiêu. Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm ba lý do nữa vì sao việc đặt mục tiêu lại quan trọng đến mức ngay cả Chúa Jêsus cũng đặt mục tiêu cho mình.

Đặt mục tiêu vì chúng cho bạn hy vọng để tiếp tục tiến lên và bền bỉ chịu đựng. Gióp nói rằng, “Tôi còn sức đâu để có thể tiếp tục hy vọng? Tôi còn có mục tiêu nào mà tôi phải kéo dài cuộc sống?” (Gióp 6:11 GW*).  Bạn cần có một mục tiêu để giúp bạn tiếp tục.

Để thúc đẩy bạn, mục tiêu không cần phải to lớn. Chẳng hạn khi bạn cần phải có một cuộc giải phẫu, mục tiêu đầu tiên trong việc phục hồi có thể là ngồi dậy được trên giường. Sau đó, bạn có thể tập để có thể đứng dậy và sau đó có thể đi bộ dọc hành lang.

Đó là những mục tiêu nho nhỏ, nhưng tất cả đều quan trọng. Để đi từ nơi bạn ở hôm nay tới nơi bạn muốn đến không phải được thực hiện trong một bước nhảy vọt. Nó là nhiều bước nhỏ. Một mục tiêu không nhất thiết phải là to lớn mới là một mục tiêu quan trọng. Ngay cả những mục tiêu nhỏ cũng khích lệ cho bạn tiếp tục.

Đặt mục tiêu vì chúng xây dựng tính cách của bạn. Lợi ích lớn nhất cho đời sống của bạn sẽ không phải là những thành tựu mà là những gì xảy ra bên trong bạn khi bạn tiến bước hướng đến mục tiêu của mình.

Chúa quan tâm đến tính cách của bạn nhiều hơn là những thành tựu của bạn. Trong khi bạn đang làm việc để đạt được mục tiêu của mình, Chúa đang làm việc trong bạn. Chúa đang xây dựng tính cách của bạn, bởi vì đó là điều sẽ tồn tại đến đời đời.

Đó là lý do tại sao Phao-lô nói trong Phi-líp 3:12, “tôi cứ theo đuổi và nỗ lực để đoạt cho được giải” (CEV*)

Cần phải có sức lực, nỗ lực, và mục đích để đạt được mục tiêu của bạn và kết quả là bạn trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.

Đặt mục tiêu vì những mục tiêu tốt đẹp sẽ được ban thưởng. Châm 11:27 nói rằng, “Người nào có những mục tiêu tốt sẽ được tôn trọng” (GNT*).

Khi bạn dành cuộc sống của mình cho một mục tiêu tốt lành, điều đó sẽ cho bạn được tôn trọng và xây dựng tiếng tốt của bạn trên đất. Nhưng phần thưởng thật của việc đặt những mục tiêu tốt sẽ đến trong cõi đời đời.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 9:25-26 rằng, “Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ, họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo, nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích” (BDM*, TTHĐ*). Phao-lô là người đặt mục tiêu có mục đích. Chúa muốn bạn cũng là một người như thế, để bạn có thể đoạt được phần thưởng Chúa đã chuẩn bị cho bạn trên thiên đàng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu hôm nay bạn cảm thấy nản lòng, hãy đặt một số mục tiêu mới. Điều gì bạn có thể làm mà sẽ thúc đẩy và khích lệ bạn khi bạn hướng đến mục tiêu của mình?

2.    Bạn đã học được một điều gì về bản thân mình khi bạn đang làm việc để đạt được một mục tiêu? Một điều gì bạn đã học được về Chúa trong tiến trình đó?

3.    Làm thế nào để mục tiêu của bạn phản ánh những gì bạn hy vọng và mong đợi Đức Chúa Trời sẽ làm trong và qua bạn?

Chú thích:

BDM*Bản Dịch Mới năm 2002

CEV*: Bản dịch Contemporary English Version

GNT*: Bản dịch Good News Translation

GW*: Bản dịch GOD’S WORD Translation

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


GODLY GOALS GIVE YOU

By Rick Warren —

“I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize" (Philippians 3:12 CEV).

Yesterday we talked about three reasons you need to set goals. Today we’re going to talk about three more reasons why goal setting is so important that even Jesus set goals for himself.

Set goals because they give you hope to keep moving and endure. Job said, “What strength do I have left that I can go on hoping? What goal do I have that I would want to prolong my life?” (Job 6:11 GW). You need a goal to keep you going.

To motivate you, a goal doesn’t have to be big. For instance, if you needed surgery, your first goal in recovery could be to sit up in bed. Then you might work toward standing up and later walking down the hallway.

Those are small goals, but they’re all important. To get from where you are to where you want to be isn’t done in one big leap. It’s many small steps. A goal doesn’t have to be big to be important. Even small goals encourage you to carry on.

Set goals because they build your character. The greatest benefit to your life will not be your accomplishments but rather what happens inside you while you’re moving toward your goal.

God is more interested in your character than your accomplishments. While you’re working on your goal, God is working on you. He is building your character, because that’s what will last for eternity.

That’s why Paul said in Philippians 3:12, “I keep on running and struggling to take hold of the prize” (CEV). It takes energy, effort, and purpose to reach your goal, and the result is that you become more like Christ.

Set goals because good goals will be rewarded. Proverbs 11:27 says, “If your goals are good, you will be respected” (GNT). When you give your life to a good goal, it brings honor and builds a legacy on earth. But the real reward in setting good goals is going to come in eternity.

The Bible says in 1 Corinthians 9:25-26, “All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step” (NLT). Paul was a purpose driven goal setter. God wants you to be one, too, so that you can win the prize he has prepared for you in heaven.

Talk It Over

  • If you’re discouraged today, set some new goals. What is something you can do that will motivate and encourage you as you move toward your goal?
  • What’s one thing you’ve learned about yourself as you’ve worked toward a goal? What’s one thing you’ve learned about God in the process?
  • How do your goals reflect what you hope and expect God will do in and through you?