0071“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời” (Mat 4:4).

Trong những ngày bất ổn đầy lo âu này, điều quan trọng là phải bắt đầu và kết thúc một ngày bằng cách tiếp sinh lực cho linh hồn của bạn. Linh hồn chính là tư tưởng, tình cảm và sự chọn lựa của chúng ta. Thân thể vật lý cần được ăn mỗi ngày để duy trì thể trạng thế nào thì linh hồn của bạn cũng vậy. Nếu bạn không nuôi dưỡng linh hồn mình, bạn sẽ kiệt quệ về mặt cảm xúc và thuộc linh.

Vậy, làm thế nào để tiếp sức cho linh hồn? Bạn tìm đến Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Chúa Giê-xu đã phán, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời” (Mat 4:4). Thánh Kinh là Lời Sống! Bạn không chỉ đọc Kinh Thánh mỗi khi gặp nan đề hay cần lời khuyên. Bạn không mở Kinh Thánh ra đọc chỉ khi cần được nâng đỡ. Bạn ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày để luôn được nuôi dưỡng và lớn lên trong chân lý và tình yêu.

Xin đừng bắt đầu ngày mới bằng cách “lướt” điện thoại hay nghe tin tức. Xin đừng để điều cuối cùng bạn lưu giữ trong tâm trí khi kết thúc một ngày là một điều gì đó xem được trên TV. Tất cả những điều đó đều không thể nuôi dưỡng linh hồn bạn.

Nếu trong cơn đại dịch này bạn chỉ muốn phát triển một thói quen mà thôi thì hãy chọn thói quen bắt đầu và kết thúc một ngày bằng Lời Đức Chúa Trời. Mỗi khi đặt Kinh Thánh xuống, nếu được, hãy để nó mở ra. Nếu bạn gấp Kinh Thánh lại, rất có thể bạn sẽ không nhìn đến nó. Nhưng nếu bạn để Kinh Thánh mở ra ngay chỗ bạn mới đọc xong, bạn sẽ dễ nhớ đến việc đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn.

Điều quan trọng không phải là bạn đọc Kinh Thánh trong bao lâu mà là bạn để cho Lời Chúa thay đổi bản thân mình như thế nào – cách bạn nhìn nhận về chính mình và người khác trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời, cách bạn nhìn nhận về hoàn cảnh của mình và mối liên hệ với Chúa của bạn có sâu sắc và phát triển hơn không.

“Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy” (Ês 50:4 BHĐ).

Phải chăng bạn đang mệt mỏi và kiệt sức? Hãy nuôi dưỡng linh hồn mình và duy trì trạng thái khỏe mạnh về mặt cảm xúc bằng cách bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng Lời Đức Chúa Trời.

Suy Ngẫm và Thảo Luận

1. Các mục tiêu thuộc linh của bạn trong năm nay là gì? Bạn mong muốn trưởng thành như thế nào trong đời sống Cơ Đốc qua cơn đại dịch này?

2. Bạn cần điều chỉnh thời gian biểu của mình như thế nào để có thời giờ học Kinh Thánh đồng thời với việc chăm sóc sức khỏe thể chất?

3. Trong cơn đại dịch này điều gì khiến bạn thay đổi nhiều hơn, thế gian hay Lời Chúa?

 

 


 

The Best Way to Start and Finish Your Day

BY RICK WARREN — 

“Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.”

Matthew 4:4 (NIV)

During these days of uncertainty and unrest, it’s important to start and end your day by refueling your soul. Your soul is the way you think, feel, and choose. Just like your physical body has to be fed every day to stay healthy, so does your soul. If you’re not feeding your soul, you’re going to be drained emotionally and spiritually.

So how do you refuel your soul? By getting into God’s Word every day. Jesus said, “Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God” (Matthew 4:4 NIV). The Bible is life! You don’t just read it when you have a problem and need some advice. You don’t open it up just when you need a pick-me-up. You feed on it every day so that you are consistently nourished and growing in truth and love.

Do not begin your day by scrolling through your phone or listening to the news. Don’t let the last thing that fills your mind each day be something on the TV. None of those things are going to feed your soul.

If you only develop one new habit during this pandemic, let it be starting and ending your day in God’s Word. Wherever you leave your Bible leave it open if you can. If the Bible is closed, you will have a tendency to overlook it. But if you leave it open to where you read last time, you’ll have an easier time remembering to be consistent in Bible reading.

It doesn’t matter how long you read. It matters how you let God’s Word change you—how you see yourself and others in light of God’s love, how you view your circumstances, and how your relationship with God deepens and grows.

“The Sovereign Lord has given me his words of wisdom, so that I know how to comfort the weary. Morning by morning he wakens me and opens my understanding to his will“ (Isaiah 50:4 NLT).

Are you weary and worn down? Nourish your soul and stay emotionally healthy by starting and ending each day with the Word of God.

Talk It Over

  • What are your spiritual goals for this year? How do you want to have grown in your Christian walk during this pandemic?
  • How do you need to adjust your schedule so that you make time for Bible study and also take care of your physical health?
  • Have you been changed more by the world or God’s Word during this pandemic?