0192“Anh em tha thứ ai, tôi cũng tha thứ. Tôi tha thứ họ trước mặt Chúa vì anh em.  Như thế Sa-tan không thể đánh bại chúng ta, vì chúng ta thừa biết mưu lược của nó.” (IICôr 2:10-11 KTHĐ).

Bạn không thể đánh bại được cám dỗ nếu bạn biết được cách thức nó hoạt động.

Một điểm tốt duy nhất chúng ta có thể nói về Sa-tan là nó không có bất kỳ ý tưởng mới nào cả.  Nó đã lập đi lập lại những cám dỗ đã được dùng kể từ khi loài người được dựng nên. Những chiến thuật Sa-tan đã sử dụng với A-đam và Ê-va, vẫn còn đang được sử dụng ngày nay.

Đức Chúa Trời đã nói cách rất rõ ràng với A-đam và Ê-va rằng họ có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn ngoại trừ trái của cây biết điều thiện và điều ác. Khi Sa-tan cám dỗ Ê-va, nó hỏi bà, “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” Và sau đó nó nói, “Các người chắc chắn không chết đâu!  Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”

Mỗi ngày Sa-tan đều dùng cùng một khuôn mẫu như vậy trong đời sống của bạn. Đầu tiên, nó bắt đầu với một ước muốn sai lầm trong bạn, chẳng hạn như ghen tị, dục vọng, hoặc thiếu kiên nhẫn. Hoặc nó bắt đầu với một khao khát chính đáng, như thức ăn hay tình dục hoặc tình yêu, nhưng với sự cám dỗ để thực hiện mong muốn đó cách không đúng đắn hoặc không đúng thời điểm. Sa-tan có thể biến bất kỳ ham muốn ao ước nào thành điều hủy phá.

Sau đó, nó khiến bạn nghi ngờ về Lời Chúa và thì thầm với bạn rằng, “Có phải Chúa thật sự nói như vậy không?” Nó lấy hạt giống từ nghi ngờ của bạn và dựng thành một lời nói dối mà nó biết rằng bạn sẽ dễ bị lừa đảo nhất. Đằng sau mỗi tội lỗi là một lời dối trá mà bạn chọn tin vào. Hãy nhớ rằng, Sa-tan rất xảo quyệt. Nó biết điểm nào khiến bạn dễ sa ngã nhất, và nó nhắm vào điểm đó để biến sự nghi ngờ của bạn thành ra một điều dối trá, lừa gạt.

Khi bạn tin vào sự phỉnh gạt của Sa-tan có nghĩa là bạn đang cho rằng, “Tôi biết điều gì sẽ làm cho tôi hạnh phúc hơn Chúa biết.” Bạn biện minh rằng ham muốn sai trái đó thật ra là ao ước chánh đáng. Bạn tự thuyết phục mình rằng điều đó không đến nỗi tệ hại vậy đâu. Và rồi bạn không còn vâng theo lời Chúa dạy.

Kinh Thánh nói, “Anh em tha thứ ai, tôi cũng tha thứ. Tôi tha thứ họ trước mặt Chúa vì anh em.  Như thế Sa-tan không thể đánh bại chúng ta, vì chúng ta thừa biết mưu lược của nó” (IICôr 2:10-11 KTHĐ). Chúa không muốn bạn chẳng hiểu biết gì về cách làm việc Sa-tan, bởi vì khi thấy được các chiến thuật của Sa-tan, bạn có thể thấy được những âm mưu, chiến thuật của nó.  Bí quyết ở đây không phải là chống cự lại những sự cám dỗ nhưng là biết cách đối phó với những chiến thuật, các tấn công của Sa-tan mà mình đã biết trước được.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điểm nào trong đời sống của bạn khiến bạn dễ bị cám dỗ nhất?

2.      Một khi bạn biết cách thức Sa-tan tấn công, bạn có thể thiết lập các biện pháp phòng thủ thiết thực để giúp bạn chống cự lại như thế nào? Càng cụ thể càng tốt.

3.      Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn phản ứng như thế nào khi Sa-tan cám dỗ bạn nghi ngờ Lời của Chúa? Bạn có thể trích câu Kinh Thánh nào nhắc bạn về lẽ thật của Chúa để bạn nói lại với Sa-tan?


 

 

PAY ATTENTION TO SATAN’S PREDICTABLE PATTERNS

By Rick Warren — 

“When you forgive this man, I forgive him, too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ’s authority for your benefit, so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes” (2 Corinthians 2:10-11 NLT).

You can’t defeat temptation if you don’t understand how it works.

The only good thing we can say about Satan is that he doesn’t have any new ideas. He’s used the same temptations over and over since humanity was created. The tactics he used on Adam and Eve, he’s still using today.

God had clearly told Adam and Eve they could eat from any tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. When Satan tempted Eve, he asked her, “Did God really say to not eat this?” And then he said, “Go ahead and try it. You’re not going to die if you eat this! You’re going to be a god yourself.”

Satan uses that same pattern in your life every day. First, it starts with a wrong desire inside you, like envy, lust, or impatience. Or it starts with a right desire, like for food or sex or love, but with the temptation to fulfill it in the wrong way at the wrong time. Satan can take any desire and make it destructive.

Then he causes you to doubt God’s Word and whispers, “Did God really say that?” He takes the seed of your doubt and grows it into a lie he knows you are vulnerable to accepting. Behind every sin is a lie you choose to believe. Remember, Satan is crafty. He knows where in your life you are most likely to fall, and he focuses on turning your doubt into full-blown deception.

When you believe Satan’s lie, you’re saying, “I know what will make me happy more than God does.” You legitimize your wrong desire. You convince yourself it’s not that bad. And then you fall into disobedience.

The Bible says, “When you forgive this man, I forgive him, too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ’s authority for your benefit, so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes” (2 Corinthians 2:10-11 NLT).

God doesn’t want you to be ignorant of how Satan works, because when you understand Satan’s tactics, you can see him coming with his schemes. The key is not resisting your temptations but knowing how to respond to Satan’s predictable patterns.

Talk It Over

  • Where in your life are you most vulnerable to temptation?
  • Once you know how Satan tries to work in your life, how can you set up practical defenses to help you resist him? Be as specific as possible.
  • How do you think God wants you to respond to Satan when he tempts you to doubt God’s Word? What Scripture can you quote back to Satan to remind you of God’s truth?