0191“Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.” (Rô-ma 8:2 BDM 2002).

Không ai trong chúng ta được miễn nhiễm với những tội lỗi dai dẳng. Một số người phải chiến đấu với cơn nóng giận của mình, trong khi những người khác lại vật lộn với sự lo lắng hay là thích gièm pha, ngồi lê đôi mách.

Làm thế nào để bạn thoát khỏi tội lỗi dai dẳng đó?

Bằng cách hiểu được Chúa đã làm gì cho bạn. Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã nhận hình phạt vì tội lỗi của bạn nên bạn không cần phải trả giá nữa. Tất cả tội lỗi của bạn — ngay cả những tội bạn chưa phạm đến đã được trả giá hoàn toàn trên cây thập tự.

Nhưng Chúa Jêsus không những chỉ đền trả cho tội lỗi của bạn. Ngài cũng trả giá để phá tan sức mạnh của tội lỗi trong đời sống bạn. Bây giờ bạn có một sức mạnh mà trước đây bạn không có — sức mạnh để khước từ tội lỗi. Đó không phải chỉ là ý chí. Đó chính là quyền năng của Chúa Thánh Linh!

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 8:2 “Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết” (BDM 2002).

Nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân, bạn biết Chúa Jêsus đã chết để đền tội cho bạn. Đó là Tin Lành. Và nếu đó là tất cả những gì bạn có thể có được, thì điều này vẫn sẽ là tin tức tốt lành nhất trên thế giới. Nhưng khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, Ngài cũng mang lấy bản tính tội lỗi cũ của chúng ta và ban cho chúng ta một bản tính mới, một bản tính không còn phải sống dai dẳng trong tội lỗi nữa. “Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6 BHĐ).

Tội lỗi không còn quyền bính nào trong đời sống của bạn nữa. Một người đã chết thì không còn có thể bị cám dỗ! Bản tính cũ đó không còn có thể bị cám dỗ, và vì nó đã chết cùng với Đấng Christ, nên bạn có thể tin chắc rằng bạn cũng được dự phần trong sự sống mới của Chúa.

Ý chí sẽ không bao giờ mạnh đủ để phá vỡ được sức mạnh của tội lỗi trong cuộc sống bạn. Nhưng cảm tạ Chúa Jêsus, bạn có đầy quyền năng trong Chúa Thánh Linh để kháng cự lại được những cám dỗ và phá tan cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự chết.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tội lỗi nào vẫn còn tồn tại dai dẳng ngay cả sau khi bạn đã trở thành một Cơ đốc nhân?

2.      Làm thế nào bạn có được quyền năng của Chúa Thánh Linh khi đang đối diện với cám dỗ?

3.      Mặc dầu bản tính cũ của chúng ta đã bị đóng đinh cùng với Đấng Christ, những điều nào chúng ta vẫn còn sống như “nô-lệ của tội lỗi”?


 

 

What It Means To Have Holy Spirit Power

By Rick Warren — 

“The power of the life-giving Spirit—and this power is mine through Christ Jesus—has freed me from the vicious circle of sin and death” (Romans 8:2 TLB).

None of us are immune to persistent sins. Some people struggle with anger, while others wrestle with worry or gossip or lust.

How do you break free from persistent sin?

You understand what Jesus has done for you. On the cross, Jesus paid for the penalty of your sins so you don’t have to pay for it. All of your sins—even the ones you haven’t committed yet—have been paid for on the cross.

But Jesus not only paid for your sin. He also paid to break the power of sin in your life. Now you have a power you didn’t have before—the power to say no to sin. It’s more than willpower. It’s Holy Spirit power!

The Bible says in Romans 8:2, “The power of the life-giving Spirit—and this power is mine through Christ Jesus—has freed me from the vicious circle of sin and death” (TLB).

If you’re a Christian, you know Jesus died to pay for your sin. That’s the Good News. And if that’s all there was, that would still be the best news in the world. But when he died on the cross, Jesus also took our old sin nature and gave us a new nature, one that no longer has to live in persistent sin. “We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin” (Romans 6:6 NLT).

Sin no longer has any power in your life. A dead person can’t be tempted! That old nature can’t be tempted, and since it died with Christ, you can be confident that you also share in his new life.

Willpower will never be enough to break the power of sin in your life. But thanks to Jesus, you have more than enough power in the Holy Spirit to resist temptation and break the vicious circle of sin and death.

Talk It Over

  • What sin has remained persistent in your life even after you became a Christian?
  • How do you access the power of the Holy Spirit when you face temptation?
  • In what ways do we still live like “slaves to sin” even though our old natures have been crucified with Christ?