0193“Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta… tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. (IGiăng 4:16,18 BHĐ).

Tôi đã trò chuyện với hàng ngàn người về lý do tại sao họ không tin cậy Chúa cách hoàn toàn. Thông thường là một trong ba lý do sau đây: Người ta sợ rằng nếu họ dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa, họ sẽ mất tự do, không còn được đi tham dự vào những sự kiện vui vẻ, hoặc Chúa sẽ biến họ thành một người cuồng tín. Chẳng có điều nào trên đây thích thú, lôi cuốn cả.

Tuy nhiên Chúa có câu trả lời cho nỗi lo sợ khiến chúng ta không dám tin cậy Ngài. Kinh Thánh nói, “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta… tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi” (IGiăng 4:16,18 BHĐ).

Chúa yêu thương bạn. Việc bạn được tạo dựng nên như là một biểu hiện về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần trong Kinh Thánh. Chúa đã nghĩ đến bạn và tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn và để bạn yêu mến Ngài.

Việc Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta được tỏ rõ rằng nhất qua Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã đến thế gian trong hình hài một con người để bày tỏ cho chúng ta thấy Chúa là Đấng như thế nào. Và rồi Chúa chứng tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa đối với chúng ta là qua cái chết trên cây thập tự.

Thập tự giá nói với chúng ta rằng chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa cách hoàn toàn. Chúng ta có thể phó đời sống của chúng ta trong tay Chúa vì Ngài đã ban sự sống của Con Ngài cho chúng ta.

Nếu Lời Chúa cho biết rằng Ngài rất yêu thương bạn, thì bạn sẽ hiểu được rằng Ngài sẽ không bao giờ cất đi sự tự do, sự vui chơi khỏi bạn hoặc biến bạn thành kẻ cuồng tín.

Chúa không phải là Đấng muốn cất đi niềm vui của vũ trụ. Ngài là Cha trên trời của bạn. Bạn càng biết Chúa nhiều hơn sẽ càng tin cậy Chúa nhiều hơn—và bạn càng ít sợ hãi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì khiến bạn lo ngại nhất về việc tin cậy nơi Chúa cách trọn vẹn?

2.      Theo bạn tại sao hiểu được tình yêu thương của Chúa sẽ giúp bạn tin cậy Ngài hơn?

 


 

 

Don’t Be Afraid To Fully Trust God

By Rick Warren — 

“We know the love that God has for us, and we trust that love . . . because God’s perfect love drives out fear” (1 John 4:16, 18 NCV).

I’ve talked to thousands of people about why they don’t fully trust God. Usually it’s one of three reasons: People are afraid that if they give their lives fully to God, they’ll lose their freedom, they’ll lose their fun, or God will turn them into some kind of religious fanatic.

None of that sounds inviting.

Yet God has an answer for our fear of trusting him. The Bible says, “We know the love that God has for us, and we trust that love . . . because God’s perfect love drives out fear” (1 John 4:16, 18 NCV).

God loves you. You were created as an act of God’s love. Over and over in the Bible, God makes this clear. God thought you up and created you to love you and to let you love him.

The greatest expression of God’s love is Jesus. God came to Earth in the form of a human being to show us what he is really like. He then showed us how much he loved us by dying on the cross.

The cross tells us once and for all that we can fully trust God. We can trust him with our lives because he gave his Son’s life for us.

If God is telling the truth in his Word that he loves you, you know he won’t take away your freedom or your fun or turn you into a fanatic.

God isn’t a cosmic killjoy. He’s your heavenly Father.

The more you know God, the more you trust him—and the less you’ll be afraid of him.

Talk It Over

  • What scares you the most about fully trusting God?
  • Why do you think understanding the love of God helps you trust him more?

Are You Ready to Trust Jesus?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? Pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it, deserve it, or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”