“Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.” (Êph 5:1-2 TTHĐ).

Một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra khi bạn sống cách rộng rãi trong mọi lãnh vực của đời sống mình. Sự kìm kẹp của chủ nghĩa vật chất bắt đầu bị phá vỡ, và tấm lòng của bạn ngày càng lớn lên.

Nhưng một điều còn kỳ diệu hơn nữa xảy ra: Bạn trở nên giống Chúa Jêsus.

Thế nào là giống Chúa Jêsus? Một trong những đặc điểm của Chúa là sự rộng rãi vô cùng, cực kỳ hậu hĩ. Mọi thứ bạn có – không khí và nước, trí óc và nhịp tim của bạn – hoàn toàn là một món quà của sự rộng rãi từ Đức Chúa Trời. Thực tế, nếu không có sự rộng rãi của Chúa, bạn sẽ không có gì cả.

Chúa Jêsus là tấm gương hàng đầu của sự rộng rãi. Kinh Thánh nói rằng, “Anh em biết ân phúc vô hạn của Chúa Cứu Thế chúng ta, Ngài vốn giàu, nhưng vì hy sinh cứu vớt anh em mà trở nên nghèo, và do sự nghèo khổ của Ngài, anh em được giàu có” (IICôr 8:9 KTHĐ).

Câu Kinh Thánh đó có nghĩa gì? Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài có tất cả sự huy hoàng của thiên đàng, nhưng Chúa đã từ bỏ điều đó và xuống trần gian để được sinh ra nơi chuồng chiên, máng cỏ. Đó là mức thấp nhất mà một người có thể xuống. Tại sao Chúa làm điều đó? Ngài chắc chắn đã không làm điều đó cho Ngài.

Chúa Jêsus đã làm điều đó cho bạn.

Đó là hành động tối hậu của lòng rộng rãi, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài” (Giăng 3:16 TTHĐ).

Tại sao Chúa muốn bạn sống cách rộng rãi? Bởi vì Chúa muốn bạn giống Ngài, và điều đó có nghĩa là Chúa muốn bạn sống rộng rãi!

Kinh Thánh nói, “Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:1-2 TTHĐ).

Chúa không đặt để bạn trên đất để sống cho chính mình. Thay vào đó, Ngài đã đặt bạn nơi đây để học cách sống không ích kỷ và tập trung vào người khác. Chúa đã tạo dựng nên bạn để phản ảnh Ngài.

Bạn đang noi gương theo sự rộng rãi của Chúa Jêsus hôm nay như thế nào? Mỗi khi bạn rộng rãi với thì giờ, tiền bạn, ảnh hưởng, hoặc tình yêu của mình, bạn bắt đầu ngày càng giống Chúa hơn.

CÂU HOI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào bạn đã kinh nghiệm mình trở nên quá chú trọng vào vật chất nhờ vào kết quả lòng rộng rãi của mình?

2.    Cuộc sống hiện tại của bạn phản ánh sự rộng rãi của Chúa Jêsus như thế nào?

3.    Một cách mới nào mà bạn có thể bắt chước sự rộng rãi của Chúa Jêsus trong tuần này?

 

 

 


WHEN YOU LOOK MOST LIKE JESUS

By Rick Warren —

“Therefore be imitators of God, as beloved children. And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God” (Ephesians 5:1-2 ESV).

An amazing transformation takes place when you live generously in every area of your life. The grip of materialism starts to break, and your heart grows bigger.

But something even greater happens: You become like Jesus.

What is Jesus like? One of his characteristics is his outrageous, lavish, and radical generosity. Everything you have—the air and water, your brain and heartbeat—is a total gift of God’s generosity. In fact, without God’s generosity, you’d have nothing.

Jesus is the master example of generosity. The Bible says, “You are familiar with the generosity of our Master, Jesus Christ. Rich as he was, he gave it all away for us—in one stroke he became poor and we became rich” (2 Corinthians 8:9 The Message).

What does that verse mean? Jesus Christ is God. He had all the splendor of heaven, but he gave it up and came to Earth to be born in a barn. That’s about as low as a person could go. Why did he do it? He certainly didn’t do it for himself.

Jesus did it for you.

It was the ultimate act of generosity: “God so loved the world, that he gave his only Son” (John 3:16 ESV).

So why does God want you to live generously? Because he wants you to be like him, and that means he wants you to be generous!

The Bible says, “Therefore be imitators of God, as beloved children. And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God” (Ephesians 5:1-2 ESV).

God didn’t put you on Earth to live for yourself. Instead, he put you here to learn how to be unselfish and focused on others. He made you to reflect him.

How are you imitating the generosity of Jesus today? Each time you’re generous with your time, money, influence, or love, you begin to look more and more like him.

Talk It Over

- When have you experienced yourself becoming less materialistic as a result of your generosity?

- How does your life currently reflect the generosity of Jesus?

- What is one new way you can model the generosity of Jesus this week?