0320“Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, Dệt thành con trong lòng mẹ con” (Thi 139:13 TTHĐ).

Chúa đã lập kế hoạch cho từng ngày trong cuộc đời bạn. Trước khi bạn thở hơi đầu tiên, Chúa đã biết mọi điều sẽ xảy ra với bạn.

Từ rất lâu trước khi bạn được thụ thai do cha mẹ thuộc thể của mình, bạn đã được thai nghén trong tư tưởng của Chúa. Đó không phải là do số phận, sự tình cờ, may mắn, hay ngẫu nhiên mà bạn đang hít thở ngay lúc này.

Bạn đang sống ngay bây giờ bởi vì Chúa muốn bạn sống — với tất cả những ưu khuyết điểm của mình.

Cho dù cha mẹ bạn là tốt, xấu, hay bình thường, Chúa đã dùng họ. Họ có đúng những DNA cần thiết để tạo nên bạn. Chúa muốn bạn có một cuộc đời trên đất. Ngay từ lúc khởi đầu, Chúa đã có một chương trình cho cuộc đời bạn — và Chúa có một mục đích mà Ngài muốn bạn hoàn thành.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn là chính mình chứ không phải là bất cứ một người nào khác.

Kinh Thánh nói “Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, Dệt thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng... Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, Được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, Thì các xương cốt con không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, Đã biên vào sổ Chúa Khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.” (Thi 139:13-16 TTHĐ).

Chúa đã tạo dựng nên bạn để Ngài yêu thương bạn mãi mãi. Cha mẹ của bạn có thể đã cho bạn có được DNA, nhưng Chúa đã tạo dựng nên bạn. Bạn không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ được sinh ra. Chúa đã tự mình đặt kế hoạch cho việc ra đời của bạn.

Bạn là một kiệt tác của Chúa. Chúa đã tạo dựng nên bạn để Ngài yêu thương bạn và để bạn có thể hoàn thành những mục đích của Chúa trong thế gian này. Tại các thời điểm khác nhau trong cuộc sống, có thể bạn phải cố gắng để tìm biết xem mục đích đó là gì. Nhưng bạn không cần phải tự hỏi rằng có một mục đích nào đó hay không vì trước khi bạn được sinh ra, Chúa đã ban cho bạn một mục đích!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn nghĩ như thế nào về lẽ thật là Chúa muốn bạn sống? Bạn có thể áp dụng sự thật này trong cuộc sống của bạn qua những cách nào?

2.    Chúa đã tạo dựng nên bạn để bạn là chính mình. Có những lãnh vực nào trong cuộc sống mà bạn không phải là chính mình không? Tại sao bạn lại cho phép điều đó xảy ra?

3.    Bạn có bao giờ ngợi khen Chúa vì đã tạo dựng nên bạn “một cách kỳ diệu lạ lùng” không? Ngay bây giờ hãy dành thì giờ cầu nguyện để cảm tạ Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên bạn như thế nào.

 

CHÚA ĐÃ TẠO DỰNG NÊN BẠN ĐỂ NGÀI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG BẠN ĐẾN ĐỜI ĐỜI.

Chúa cũng muốn bạn sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu bạn ăn năn tội lỗi của mình và cam kết theo Chúa Jêsus. Nếu hôm nay bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, xin mời bạn hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, con tin Chúa đã tạo dựng nên con để sống đời đời với Ngài. Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con. Ngài là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.”

“Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”


 

 

GOD MADE YOU TO BE YOU

By Rick Warren — 

“You made my whole being; you formed me in my mother’s body” Psalm 139:13 (NCV).

God planned every single day of your life. Before you took your first breath, God knew everything that would ever happen to you.

Long before you were conceived by your biological parents, you were conceived in the mind of God. It is not by fate, chance, luck, or coincidence that you are breathing at this very moment.

You’re alive right now because God wants you—with all of your strengths and weaknesses—to be alive.

Whether your parents were good, bad, or indifferent, God used them. They had the exact DNA needed to create you. God wanted you alive. From the beginning of time, God has had a plan for your life—and he has a purpose he wants you to complete.

And God made you to be you.

The Bible says, “You made my whole being; you formed me in my mother’s body. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way . . . You saw my bones being formed as I took shape in my mother’s body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. All the days planned for me were written in your book before I was one day old” (Psalm 139:13-16 NCV).

God created you so he could love you—for eternity. Your parents may have contributed your DNA, but God made you. You were not just another baby born. God personally planned for your birth.

You are God’s masterpiece. He made you so he could love you and so you could fulfill his purposes in this world. At different seasons of life, you may struggle to see what that purpose is. But you never have to doubt that it’s there. Before you were born, God gave you a purpose!

Talk It Over

  • What do you think about the truth that God wants you alive? What are some ways you might apply this truth in your life?
  • God made you to be you. Are there areas in your life where you are not being you? Why do you think you’re allowing that to happen?
  • Have you ever praised God for making you “in an amazing and wonderful way”? Spend some time in prayer now, thanking God for how he’s made you.

GOD CREATED YOU SO HE COULD LOVE YOU FOREVER.

He also wants you to live with him forever in heaven. That will only happen if you repent of your sins and commit to following Jesus. If you’re ready to commit your life to Jesus today, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”