“Hãy nhịn nhục và bền lòng; đặt lòng tin nơi sự chắc chắn cuối cùng.”  Gia-cơ 5:8

Ngày nay thật khó để biết được điều gì là đúng hay sai. Chúng ta nhận được những thông tin mâu thuẫn từ nhiều nguồn tin khác nhau. Dường như tất cả những nghiên cứu và các chuyên gia, những nghiên cứu và các cuộc thăm dò ý kiến, đều mâu thuẫn với nhau.

Khi mọi thứ dường như không biết trước được sẽ ra sao, chúng ta có thể chắc chắn về lẽ thật này: Chúa đang nắm quyền kiểm soát.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.  Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; đặt lòng tin nơi sự chắc chắn cuối cùng. Hỡi anh em, chớ phiền trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa” (Gia-cơ 5:7-9).

Tại sao Gia-cơ lại nhắc nhở chúng ta nhiều lần trong đoạn Kinh Thánh này về việc Chúa sắp trở lại? Vì đó là bằng chứng tối hậu của việc Chúa đang nắm quyền kiểm soát.

Lịch sử là câu chuyện của Thiên Chúa. Không có vòng luân hồi của đời sống. Lịch sử là một đường thẳng và nó đang tiến tới cao đỉểm. Chúa có một kế hoạch. Chúa có một mục đích. Và một ngày nào đó Chúa Jêsus sẽ trở lại.

Mọi thứ đều đang theo đúng tiến độ. Chúng ta không biết khi nào Chúa sẽ trở lại, nhưng Kinh Thánh nói nhiều đến lần trở lại thứ nhì của Chúa Jêsus hơn là lần đến đầu tiên của Ngài. Điều đó có nghĩa là nó sẽ thay đổi cách sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nên sống với những kỳ vọng lớn lao!

Mặc dù tình trạng của bạn dường như không nằm trong tầm kiểm soát và bạn cảm thấy đau đớn, nhưng không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Hãy kiên nhẫn. Thời điểm của Chúa thật hoàn hảo. Ngài không bao giờ chậm trễ. Ngài luôn nắm quyền kiểm soát.

Bản dịch PHILLIPS bằng tiếng Anh trong sách Gia-cơ 5:8 nói rằng: “Hãy nhịn nhục và bền lòng; đặt lòng tin nơi sự chắc chắn cuối cùng.”

Sự chắc chắn cuối cùng là gì? Là một ngày nào đó Chúa Jêsus sẽ trở lại. Và không gì có thể ngăn cản được điều đó. Không một ai. Không một thế lực nào. Biết được rằng toàn bộ lịch sử đều nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời và việc Chúa Jêsus hứa rằng Ngài sẽ trở lại sẽ mang lại cho bạn tất cả sự tự tin cần thiết khi đang trong những thời điểm bất định.

Khi bạn cảm thấy mình không thể trông cậy vào bất cứ điều gì khác, hãy tin cậy nơi lẽ thật này: Chúa nắm quyền kiểm soát. Và Chúa Jêsus sẽ sớm trở lại để biến mọi sự trở nên phải lẽ và tươi mới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sống với việc trông đợi sự trở lại của Chúa Jêsus nghĩa là gì?

2.    Biết được rằng Chúa đang nắm quyền kiểm soát lịch sử có đem đến cho bạn sự an ủi và tự tin không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Trong những tình cảnh nào bạn cần nhớ rằng Chúa đang nắm quyền kiểm soát? Bạn đã thấy Chúa đang làm việc trong những lãnh vực đó như thế nào?

Bạn sẽ làm gì khi Chúa Jêsus trở lại?

Kinh Thánh dạy rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng qua việc tin cậy nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể nỗ lực làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài, Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con đã phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và con cầu xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa kể từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


HOW TO BE CONFIDENT DURING UNCERTAIN TIMES

BY RICK WARREN —

“Be patient, resting your hearts on the ultimate certainty.”  James 5:8 (PHILLIPS)

It can be hard today to tell what’s true and what isn’t. We get conflicting information from multiple sources. It seems like there are studies and experts, research and polls, that all contradict each other.

When things seem uncertain, we can remain certain of this truth: God is in control.

The Bible says, “Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. See how farmers wait for their precious crops to grow. They wait patiently for fall and spring rains. You, too, must be patient. Don’t give up hope. The Lord will soon be here. Brothers and sisters, stop complaining about each other, or you will be condemned. Realize that the judge is standing at the door” (James 5:7-9 GW).

Why does James remind us several times in this passage that the Lord is coming back? Because it’s the ultimate proof that God is in control.

History is God’s story. It’s not circular. There is no circle of life. History is linear, and it’s moving to a climax. God has a plan. God has a purpose. And one day Jesus is going to return.

Everything is on schedule. We don’t know when he’s coming back, but the Bible talks more about Jesus’ second coming than it does about his first coming. That means it should change how we live our lives every day. We should be living with great expectation!

Although your situation may seem out of control and feel painful, nothing is beyond God’s control. Be patient. God’s timing is perfect. He’s never late. He is always in control.

The PHILLIPS paraphrase of James 5:8 says, “Be patient, resting your hearts on the ultimate certainty.”

What’s the ultimate certainty? Jesus is going to come back one day. And nothing can stop that. No person. No power. Knowing that all of history is under God’s control and that Jesus has promised to return should give you all the confidence you need in uncertain times.

When you feel like you can’t count on anything else, count on the truth: God’s got this. And Jesus will come back one day soon to make all things right and new.

Talk It Over

  • What does it mean to live with expectation of Jesus’ return?
  • Does knowing that God is in control of history give you comfort and confidence? Why or why not?
  • In what situation do you need to remember that God is in control? How have you seen him at work already in that area?

What will you do when Jesus returns?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”