“Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Gia-cơ 1:22

Là người theo Chúa, khi suy ngẫm, bạn suy ngẫm về Kinh Thánh. Bạn suy ngẫm Kinh Thánh giống như cách một con bò nhai cỏ – bằng cách nhai đi nhai lại và nhai đi nhai lại.

Để giúp bạn “nhai đi nhai lại” Lời Chúa , tôi sẽ chia sẻ với bạn một trong những chữ viết tắt từ những chữ đầu kỳ lạ nhất mà tôi từng dùng: SPACEPETS. Mỗi chữ trong chữ viết tắt này nhắc bạn nhớ đến một câu hỏi mà bạn có thể đặt ra trong Kinh Thánh.

1. Có TỘI LỖI (SIN) nào cần được xưng ra không? Lời Chúa có giúp bạn nhận biết được điều cần làm để làm hòa với Đức Chúa Trời không?

2. Có LỜI HỨA (PROMISE) nào để tuyên nhận không? Hãy hỏi xem đoạn Kinh Thánh bạn đọc có chứa một lời hứa phổ quát nào không. Hãy hỏi rằng bạn đã đáp ứng được các điều kiện của lời hứa chưa. Mọi lời hứa đều có một tiền đề!

3. Có THÁI ĐỘ (ATTITUDE) nào cần phải được thay đổi không? Có điều gì bạn cần phải nghĩ khác đi không? Bạn có cần phải khắc phục một thái độ tiêu cực, lo lắng, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, cay đắng, kiêu hãnh, thờ ơ hay cái tôi của mình không?

4. Có MỆNH LỆNH (COMMAND) nào để vâng theo không? Có mệnh lệnh nào mà bạn cần phải vâng theo không, bất kể cảm giác của bạn là như thế nào?

5. Có THÍ DỤ (EXAMPLE) nào để làm theo không? Có những thí dụ tích cực để làm theo hoặc những thí dụ tiêu cực để tránh?

6. Có lời CẦU NGUYỆN (PRAYER) nào để cầu nguyện không? Trong Kinh Thánh có chứa đựng những lời cầu nguyện của Phao-lô, Đa-vít, Sa-lô-môn, Ru-tơ, Ê-xơ-tê, Ê-li và Ê-sai... Bạn có thể dùng những lời cầu nguyện của họ và biết rằng sẽ được Chúa nhậm lời vì chúng nằm trong Kinh Thánh và theo ý muốn Đức Chúa Trời.

7. Có SAI LẦM (ERROR) nào cần phải tránh không? Chúng ta không có đủ thời gian để mắc tất cả các sai lầm! Vậy bạn có thể học được gì từ sai lầm của những nhân vật trong Kinh Thánh?

8. Có LẼ THẬT (TRUTH) nào để tin không? Thông thường có những điều chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh mà không thể làm gì được về điều đó. Chúng ta chỉ cần tin vào những gì Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Cha, Chúa Jêsus, Đức Thánh Linh, về quá khứ, tương lai, thiên đàng, địa ngục và về các chủ đề khác.

9. Có ĐIỀU GÌ (SOMETHING) để ngợi khen Chúa không? Bạn luôn luôn có thể tìm thấy một điều gì đó để ngợi khen trong đoạn Kinh Thánh mà bạn đã đọc, chẳng hạn như về một điều nào đó Chúa đã làm hoặc đã bảo vệ bạn.

Mỗi câu hỏi trong danh sách này có liên quan với một việc làm nào đó của bạn. Hãy viết những câu hỏi về SPACEPETS này vào một thẻ ghi chú, đặt nó ở trong Kinh Thánh của bạn. Để rồi mỗi khi bạn suy ngẫm về Kinh Thánh, chúng sẽ giúp bạn vâng theo lời Chúa dạy trong Gia-cơ 1:22, “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sau khi đọc về phương pháp này, hãy quay lại đoạn Kinh Thánh mà bạn đã đọc ngày hôm qua trong giờ tĩnh nguyện và áp dụng phương pháp này cho đoạn Kinh Thánh đó. Bạn khám phá ra những lẽ thật mới nào?

2.    Bạn đã nhận thấy được sự khác biệt giữa việc chỉ nghe Lời Chúa và việc làm theo Lời Chúa dạy vào khi nào?

3.    Hôm nay bạn đang dựa vào lời hứa nào từ Chúa?

 

 


QUESTIONS TO HELP YOU “CHEW” ON SCRIPTURE

BY RICK WARREN —

“But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves.”  James 1:22 (NLT)

When you meditate as a Christian, you think about Scripture. You meditate on Scripture in the same way a cow chews her cud—by chewing on it and chewing on it and chewing on it.

To help you “chew” on God’s Word, I’ll share with you one of the strangest acrostics I’ve ever used: SPACEPETS. Each letter in the acrostic reminds you of a question you can ask of Scripture.

1.  Is there a SIN to confess? Does God’s Word make you aware of something you need to make right with God?

2.  Is there a PROMISE to claim? Ask yourself if the passage you’ve read contains a universal promise. Ask whether you’ve met all the conditions of the promise. Every promise has a premise!

3.  Is there an ATTITUDE to change? Is there something you need to think about differently? Do you need to work on a negative attitude, worry, guilt, fear, bitterness, pride, apathy, or ego?

4.  Is there a COMMAND to obey? Is there a command you need to obey, no matter how you feel about it?

5.  Is there an EXAMPLE to follow? Are there positive examples to follow or negative examples to avoid?

6.  Is there a PRAYER to pray? In the Bible, Paul, David, Solomon, Ruth, Esther, Elijah, and Isaiah, among others, pray. You can use their prayers and know that they’ll be answered because they’re in the Bible and in God’s will.

7.  Is there an ERROR to avoid? We don’t have time to make all the mistakes ourselves! So what can you learn from the mistakes of people in Scripture?

8.  Is there a TRUTH to believe? Often, we’ll read something in Scripture that we can’t do anything about. We simply have to believe what the Bible says about God the Father, Jesus, the Holy Spirit, the past, the future, heaven, hell, and other topics.

9.  Is there SOMETHING for which to praise God? You can always find something in a passage you can be grateful to God for, like something God has done or protected you from.

Each question in this list is associated with something you do. Write these SPACEPETS questions on a note card to keep with your Bible. Then, every time you meditate on the Bible, they’ll help you be obedient to James 1:22: “But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves” (NLT).

Talk It Over

  • After reading about this method, go back to the Scripture you read yesterday for your quiet time and apply this method to that passage. What new truths do you discover?
  • When was a time you noticed the difference between just listening to God’s Word and doing what it says?
  • What promise from God are you leaning on today?