“Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Gia-cơ 1:22

Khi một điều gì đó “năng động”, thì nó đầy năng lực và đầy kết quả. Nó có sức mạnh dẫn đến sự thay đổi. Bạn có biết rằng giờ học Kinh Thánh của bạn có thể có được sự năng động, sôi nổi không?

Nhưng làm thế nào để điều đó xảy ra? Làm thế nào để điều mà chúng ta thường gọi là “giờ tĩnh nguyện” trở thành một giờ năng động?

Mọi thứ trở nên năng động khi chúng trở nên cụ thể. Vì vậy, để giờ học Kinh Thánh của bạn trở nên năng động, chúng cần phải cụ thể. Nói cách khác đi, khi đọc Lời Chúa, bạn cần tìm những điều cụ thể mà Chúa muốn bạn làm ngay lúc này. Bạn cần tập trung vào những lẽ thật mà Chúa muốn bạn áp dụng vào cuộc sống mình ngày hôm nay.

Đây là một thói quen để giúp bạn làm được điều đó: Sau khi đọc Kinh Thánh, hãy viết xuống một câu để áp dụng những gì bạn vừa đọc. Nó sẽ giúp bạn trở thành một người “làm theo” Lời Chúa, chứ không chỉ là người nghe.

Một câu viết áp dụng hay sẽ có bốn đặc tính:

Nó mang tính cách cá nhân. Bạn không thể viết một áp dụng dành cho người khác. Vấn đề không phải là thế giới này cần làm gì hay vợ/chồng bạn cần làm gì hay con cái của bạn cần làm gì. Vấn đề ở đây là bạn cần phải làm gì!

Nó mang tính cách thực tế. Áp dụng của bạn phải là điều bạn thực sự có thể làm được và là điều bạn có thể lập kế hoạch ra để thực hiện. Những áp dụng chung chung, khái quát sẽ không giúp gì được cho bạn. Thật ra những điều chung chung sẽ không tạo ra được bao nhiêu hành động và sẽ làm cho bạn cảm thấy bất lực.

Nó có thể thực hiện được. Nếu bạn không thực sự có thể hoàn thành được điều mình muốn áp dụng, bạn sẽ bị nản lòng. Nếu điều áp dụng của bạn là bạn cần cầu nguyện mỗi ngày năm tiếng đồng hồ, bạn sẽ không làm điều đó. Nó không thực tế chút nào cả! Nhưng mặt khác, nếu điều áp dụng là bạn sẽ không bỏ qua một ngày cầu nguyện nào cả, thì đó là điều thực tế. Đó là điều bạn có thể thực hiện được một cách thực tế.

Nó có thể được nghiệm chứng. Nói cách khác, bạn có thể đặt ra thời hạn để đạt được mục tiêu. Nếu bạn không đặt một mục tiêu cụ thể với một thời hạn nhất định, thì đó chỉ là một mơ ước mà thôi.

Bạn có thể viết một câu áp dụng với bất cứ phần Kinh Thánh nào mà bạn đang đọc. Và khi làm như thế, bạn sẽ vâng theo điều Kinh Thánh dạy trong Gia-cơ 1:22: “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Sau khi đọc bài tĩnh nguyện này, giờ tĩnh nguyện của bạn sẽ thay đổi như thế nào?

2. Hôm nay bạn sẽ cố gắng thực hiện câu áp dụng nào?

3. Bạn có ao ước làm theo những gì được dạy trong Lời Chúa không? Sự ao ước đó được phản ánh như thế nào trong đời sống bạn?

 

 


YOUR QUIET TIME DOESN’T HAVE TO BE BORING

BY RICK WARREN —

“But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves.”  James 1:22 (NLT)

When something is “dynamic,” it’s energetic and productive. It has a kind of life force that leads to change. Did you know that your Bible study times can be dynamic?

But how does that happen? How does something that we often call a “quiet time” become a dynamic time?

Things become dynamic when they become specific. So for your Bible study times to become dynamic, they need to become specific. In other words, when you read God’s Word, you need to look for the specific things that God wants you to do now. You need to focus on the truths that God wants you to apply to your life today.

Here’s a habit to help you do that: After you read your Bible, write a one-sentence application of what you’ve just read. It’ll help you become a “doer” of the Word, not just a hearer.

A good application sentence has four characteristics:

It’s personal. You can’t write an application for somebody else. It’s not about what the world needs to do or what your spouse needs to do or what your kids need to do. It’s about what you need to do!

It’s practical. Your application should be something you can actually do and something you are able to make a plan to do. Broad generalities won’t help you. In fact, generalities will produce little action and will make you feel helpless.

It’s possible. If you can’t actually accomplish your application, you’ll likely get discouraged. If your application says that you need to pray five hours a day, you won’t do it. It’s not practical! But, on the other hand, if your application says that you will not go a day without prayer, that’s practical. It’s something you can realistically accomplish.

It’s provable. In other words, you can set a deadline for accomplishing the goal. If you don’t set a specific goal with a deadline, then it’s just a dream.

You can make an application sentence with any portion of the Bible you’re reading. And when you do, you’ll obey what the Bible says in James 1:22: “But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves” (NLT).

Talk It Over

  • After reading this devotional, how will your quiet time change?
  • What one-sentence application will you try to put into practice today?
  • Do you have a desire to do what God’s Word says? How is that reflected in your life?