“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 4:4

Đức Chúa Trời muốn bạn áp dụng Lời Ngài và để Lời ấy thay đổi đời sống bạn. Nhưng để cho Lời Chúa thay đổi bạn, bạn cần phải học Kinh Thánh.

Hôm qua tôi đã đem đến cho bạn hai nguyên tắc chung cho việc học Kinh Thánh mà bất cứ ai cũng đều có thể thực hiện được ở bất cứ nơi nào.

1. Đặt đúng câu hỏi.

2. Viết xuống những nhận xét, quan sát của bạn.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ thêm ba nguyên tắc nữa.

3. Áp dụng Lời Chúa. Khi bạn đặt câu hỏi và viết xuống những điều mình đã quan sát hoặc nhận xét, bạn đang ở trong phần “thắc mắc” của việc học Kinh Thánh. Nhưng khi áp dụng Lời Chúa, bạn chuyển từ “thắc mắc” sang “làm thế nào”. Nói cách khác đi, bạn hỏi rằng, “Kinh Thánh sẽ thay đổi đời sống tôi như thế nào?”

Áp dụng là mục tiêu tối hậu của việc học Kinh Thánh. Thật ra, bạn chỉ thật sự đang tin vào những phần Kinh Thánh mà bạn áp dụng. Bạn có tin vào việc nói về Đấng Christ cho người khác không? Bạn có tin vào việc dâng phần mười không? Bạn có làm những điều đó không? Nếu bạn không làm chúng, thì bạn không thật sự tin vào những gì Kinh Thánh đã dạy về chúng.

Vấn đề mà hầu hết chúng ta gặp phải với Kinh Thánh không phải là về những điều chúng ta không hiểu được nhưng là về áp dụng những điều chúng ta đã hiểu biết.

4. Học Kinh Thánh một cách có hệ thống. Bạn có bao giờ nghe nói đến phương pháp học Kinh Thánh theo lối “bói Kiều” chưa? Đó là khi bạn chỉ mở Kinh Thánh ra và đặt ngón tay mình xuống, hễ ngón tay chạm vào chỗ nào thì đó sẽ là nơi bạn muốn học.  Rồi lần tới khi học Kinh Thánh, bạn sẽ bắt đầu ở một đoạn ngẫu nhiên khác. Cách học tùy tiện như vậy sẽ không đem đến kết quả Chúa muốn cho đời sống bạn. Thay vào đó, hãy học Kinh Thánh một cách có hệ thống. Bạn có thể chọn học theo từng câu, theo từng sách, theo đề tài hoặc theo chủ đề.

5. Đọc đi đọc lại Kinh Thánh.  Bước thực hành đơn giản này sẽ thay đổi đời sống bạn. Thật lạ lùng khi bạn sẽ thấy được rằng mình có thể nhận được rất nhiều từ một đoạn Kinh Thánh nếu cứ học đi đọc lại cùng một đoạn và vài tháng sau quay lại học cùng một đoạn Kinh Thánh đó. Càng đọc một đoạn Kinh Thánh nhiều lần chừng nào, bạn sẽ càng học biết được nhiều hơn chừng nấy.

Không có thời điểm nào tốt hơn là ngay hôm nay để bắt đầu học Kinh Thánh. Cho dù bạn chọn học theo cách nào, hãy áp dụng năm nguyên tắc này và bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ bất cứ điều gì bạn đã đọc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã đọc phần nào của Kinh Thánh nhưng chưa áp dụng? Theo bạn nghĩ, Chúa muốn bạn áp dụng điều đó vào cuộc sống của mình như thế nào?

2.    Nếu đang đọc Kinh Thánh một cách tùy tiện, làm thế nào để bạn sẽ bắt đầu học Kinh Thánh một cách có hệ thống?

3.    Bạn có một người bạn đồng công để giúp mình có tinh thần trách nhiệm không? Nếu không, bạn có thể liên lạc với ai ngày hôm nay để giúp bạn học Kinh Thánh chăm chỉ hơn?

 

 


THREE MORE STEPS TO EFFECTIVE BIBLE STUDY

BY RICK WARREN —

“Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.” Matthew 4:4 (NIV)

God wants you to apply his Word and let it change your life. But in order for God’s Word to change you, you have to study it.

Yesterday I gave you two general principles for Bible study that anyone, anywhere can do:

1.  Ask the right questions.

2.  Write down your observations.

Today, I’ll share three more.

3.  Apply God’s Word. When you ask questions and write down observations, you’re in the “what” part of Bible study. But when you apply God’s Word, you move from the “what” to the “so what.” In other words, you ask, “How will this Scripture change my life?”

Application is the ultimate goal of all Bible study. In fact, you only really believe the parts of the Bible you apply. Do you believe in sharing Christ with others? Do you believe in tithing? Well, do you do those activities? If you don’t do them, then you don’t really believe what the Bible teaches about them.

The problem that most of us have with the Bible isn’t what we don’t understand; it’s applying what we do understand!

4.  Study the Bible systematically. Have you heard of the “dip-and-skip method” of Bible study? It’s when you just open up the Bible and put a finger down where you want to study. Then the next time you study the Bible, you start in a different, random place. That haphazard approach won’t produce the kind of results God wants in your life. Instead, study the Bible systematically. You might choose to study it verse-by-verse, book-by-book, topic-by-topic, or theme-by-theme.

5.  Read the Bible over and over again. This simple practice will change your life. It’s amazing how much you can get out of a passage if you study the same passage over and over again and then come back to the same passage a few months later. The more you read a passage, the more you’ll get out of it.

There’s no better time than today to start studying the Bible. No matter how you choose to study, apply these five principles, and you’ll get more out of whatever you read.

Talk It Over

  • What part of Scripture have you read but not applied? How do you think God wants you to apply it to your life?
  • If you’ve been reading the Bible haphazardly, how will you start studying it systematically?
  • Do you have an accountability partner? If not, who could you reach out to today to help you study the Bible more diligently?