“Bấy giờ, Đa-vít chờ dậy khỏi đất, tắm mình, xức dầu thơm, và thay quần áo; rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lạy. Đoạn, người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình, và người ăn.”  2Sa-mu-ên 12:20

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn đến sở nơi bạn đã bỏ công sức ra làm việc suốt 10 năm qua, và đột nhiên họ nói với bạn rằng, “Rất lấy làm đáng tiếc.  Bạn đã bị sa thải. "

Chắc hẳn bạn sẽ bị sốc! Cả người bạn sẽ bị tê liệt và bạn không thể nghĩ ra được mình phải làm gì. Đó là cách mà phần lớn chúng ta sẽ phản ứng lại trước một mất mát bất ngờ.

Nhưng ngay cả trong đau buồn, sốc, thương tiếc, buồn bã và vật lộn trước điều mất mát, Chúa muốn cho bạn bắt đầu đi trên con đường bình an để bạn có thể được chữa lành. Bước đầu tiên là đầu phục, và một phần của đầu phục là làm một điều gì đó có ích.

Có lẽ đó chỉ là một bước nhỏ. Và bạn chỉ cần phải mỗi lần bước tới một bước nhỏ mà thôi!

Kinh Thánh đã mô tả việc bước về phía trước của Vua Đa-vít sau khi con trai sơ sinh của ông qua đời, “Bấy giờ, Đa-vít chờ dậy khỏi đất, tắm mình, xức dầu thơm, và thay quần áo; rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lạy. Đoạn, người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình, và người ăn” (2 Sa-mu-ên 12:20).

Vì sao ông trở về cung? Đa-vít là vua, và cung điện là nơi ông làm những điều hữu ích. Cung điện là nơi ông làm việc. Cơ bản, ông cho mọi người biết rằng ông đang trở lại làm việc.

Bạn có nghĩ rằng, chỉ một ngày sau khi con mình qua đời, Đa-vít đã vượt qua được nỗi đau buồn, thương tiếc không? Dĩ nhiên là không rồi. Bạn không bao giờ vượt qua được đau buồn; bạn phải trải qua nó. Đa-vít vẫn đang còn đau buồn, thương tiếc, ông vẫn còn buồn bã, và có lẽ ông vẫn còn cảm thấy quá sức nặng nề. Nhưng ông đã bước một bước nhỏ để trở về nhà và bồi bổ lại cơ thể mình.

Khi bạn gặp phải một mất mát lớn lao — người nào đó vừa bước ra khỏi cuộc đời bạn, một điều nào đó quý giá bị lấy mất đi, một giấc mơ đã tàn, bạn nhận được tin dữ từ nơi bác sĩ — bạn cần phải bước bước đầu tiên tới sự an bình.

Nếu bạn đợi cho đến khi cảm thấy rằng mình muốn đi bước đầu tiên đó, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy được trong một thời gian rất lâu. Bạn chỉ cần bước tới trong đức tin.

Bạn không cần phải ngừng thương tiếc để bắt đầu bước tới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn tìm đâu ra sức mạnh để đi tới khi đang đau khổ?

2.    Nếu bạn đang buồn bã trước những mất mát, bạn có thể bước một bước nào hôm nay, cho dù đó chỉ là một bước nhỏ?

3.    Tại sao việc nhớ rằng sự buồn bã, thương tiếc của mỗi người đều khác nhau, bao gồm cả việc phải mất bao lâu để tiến tới trước, lại là điều quan trọng?

Bạn đã bước bước đầu tiên với Chúa Jêsus chưa?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 


SMALL STEPS ARE STILL IMPORTANT STEPS

BY RICK WARREN — 

“Then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the Tabernacle and worshiped the Lord. After that, he returned to the palace and was served food and ate.”  2 Samuel 12:20 (NLT)

Imagine you went into work one day at a job where you’ve dedicated 10 years of your life, and suddenly they tell you, “You’re fired. Sorry!”

You would be in shock! You would be paralyzed and wouldn’t be able to think what to do. That’s how most of us would react to an unexpected loss.

But even in the grief, shock, sorrow, sadness, and struggle of a loss, God wants to start you on a path of peace so that you can heal. The first step is surrender, and part of surrender is to do something productive.

Maybe it’s just a little step. And you only have to take one small step at a time! 

The Bible describes King David’s step forward after his infant son had died: “Then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the Tabernacle and worshiped the Lord. After that, he returned to the palace and was served food and ate” (2 Samuel 12:20 NLT).

Why did he go to the palace? He’s the king, and the palace is his place of productivity. The palace is where he works. He’s basically signaling that he’s going back to work.

Do you think that, one day after his baby died, David is over his grief? Of course not. You don’t ever get over grief; you get through it. David is still grieving, he’s still sad, and he was probably still overwhelmed. But he took one small step of returning home and nourishing his body.

When you have a major loss—someone just walked out of your life, something precious is taken from you, a dream has died, you get bad news from the doctor—you have to take a first step toward peace.

If you wait until you feel like taking that first step, then you’re not going to feel like it for a long, long time. You just have to move forward in faith.

You don’t have to stop mourning to start moving.

Talk It Over

  • Where do you get the strength to take a step forward when you are grieving?
  • If you are grieving a loss, what one step can you take today, even if it is small?
  • Why is it important to remember that grief looks different for everyone, including how long it takes to move forward?

Have you taken your first step with Jesus?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”