“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Ga-la-ti 6:2

Cơ Đốc nhân nói rất nhiều về việc thông công. Nhưng từ đó có thể mang nhiều nghĩa khác nhau — từ việc chỉ đơn giản chào hỏi trước giờ nhóm cho đến việc cùng hầu việc Chúa trong một chuyến truyền giáo. Nhưng phương thức thông công sâu sắc nhất là thông công trong sự đau khổ — khi bạn mạo hiểm trong việc chia sẻ nỗi đau của mình ra cho người khác.

Trong việc thông công về sự đau khổ, Đức Chúa Trời dùng nỗi đau của bạn để kéo bạn đến gần người khác hơn. Nếu bạn đón nhận điều này, sự đau đớn sẽ làm tình yêu của bạn dành cho người khác được sâu sắc hơn. Đau khổ giúp bạn trưởng thành, nhạy cảm và biến đổi bạn. Tôi đã chứng kiến những người bướng bỉnh nhất, tự cho mình là trung tâm đã trở thành những người yêu thương, rộng lượng sau một thảm kịch lớn xảy ra trong đời sống họ, vì họ đã chọn việc chia sẻ ra những đau khổ của mình và cùng gánh chung nỗi đau với người khác.

Khi con trai tôi, Matthew, qua đời, vợ tôi và tôi biết rằng dựa trên các số liệu thống kê, cuộc hôn nhân của chúng tôi có nhiều khả năng sẽ không được tốt đẹp. Hầu như một phần ba các cặp vợ chồng mất con cái cuối cùng sẽ ly hôn. Vì vậy, chúng tôi đã cố sức vun đắp cho cuộc hôn nhân mình. Chúng tôi đã đối xử với nhau cách khoan dung. Chúng tôi đã chọn không phán xét cảm xúc của nhau. Và vì chúng tôi đã có chủ ý, nên sự tương giao trong đau khổ đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn.

Ga-la-ti 6:2 nói rằng, “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Luật của Đấng Christ là gì? Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng, “Hãy yêu người lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39). Khi bạn giúp đỡ người khác khi bạn đang gặp đau đớn, khổ sở và khó khăn — khi bạn thông công trong sự đau khổ — bạn đang vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ là yêu người lân cận như mình.

Nhiều người nghĩ rằng tình yêu giống như sô cô la và hoa hồng và những bản tình ca. Nhưng tình yêu thật là hành động cho lợi ích của người khác. Tình yêu chăm sóc những vết thương về thể chất. Tình yêu cắt cỏ trên sân cho người góa bụa. Tình yêu ngồi trong yên lặng với một người nào đó khi họ đang đau buồn, tang tóc. Tình yêu thật làm những điều đó. Tình yêu thật hành động. Và nếu bạn nhận lấy, những đau khổ sẽ dạy bạn và cho bạn biết làm thế nào để yêu thật.

Nếu bạn muốn trở thành một phần của sự thông công trong sự đau khổ, thì bạn phải để lộ ra những điểm yếu, điểm dễ bị tổn thương của mình. Bạn phải mạo hiểm và chia sẻ cảm xúc của mình ra cho người khác và để Chúa dùng nỗi đau này kéo bạn đến gần người khác hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc để người khác biết điều mình dễ bị tổn thương và chia sẻ nỗi đau của mình ra sẽ có những điều mạo hiểm nào?

2.    Tình yêu thật làm việc cho lợi ích của người khác. Làm thế nào để bạn biết rằng mình đang phục vụ một người nào đó vì lợi ích của họ chứ không phải của riêng bạn?

3.    Bạn sẽ làm gì để tiếp cận với một người nào đó hôm nay, để giúp họ trong lúc đau khổ hoặc để thành thật về những nỗi đau của mình?

 

 


HOW TO ENTER THE FELLOWSHIP OF SUFFERING

BY RICK WARREN —

“By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ.”  Galatians 6:2 (NCV)

Christians talk a lot about fellowship. But that word can mean different things—ranging from simply saying hello before a church service to serving together on a mission trip. But the deepest kind of fellowship is the fellowship of suffering—when you take the risk of sharing your pain with someone else.

In the fellowship of suffering, God uses your pain to draw you closer to other people. If you allow it, pain will deepen your love for other people. Suffering matures, sensitizes, and transforms you. I’ve seen the most stubborn, self-centered people turned into loving, generous people after a major tragedy in their life, because they chose to share their pain with and bear the pain of others.

When my son, Matthew, died, my wife and I knew the statistics were not good for our marriage. Nearly one third of all couples who lose a child end up divorcing. So we have intentionally worked to cultivate our marriage. We’ve given each other grace. We’ve chosen not to judge each other’s feelings. And because we’ve been intentional, the fellowship of suffering has brought us closer to each other.

Galatians 6:2 says, “By helping each other with your troubles, you truly obey the law of Christ” (NCV). What is the law of Christ? Jesus tells us: “Love your neighbor as yourself” (Matthew 22:39 NLT). When you help other people in your pain, your suffering, and your troubles—when you enter the fellowship of suffering—you’re obeying Christ’s command to love your neighbor as yourself.

Many people think of love as chocolate and roses and love songs. But real love works for the good of the other person. Love tends to physical wounds. Love mows a widow’s lawn. Love sits in silence with someone as they mourn. Real love does. Real love works. And if you let it, pain will teach you how to really love.

If you want to be part of the fellowship of suffering, then you must be vulnerable. You have to take a risk and share what you’re feeling with someone and let God use your pain to draw you closer to other people.

Talk It Over

  • What is risky about being vulnerable and sharing your hurts with other people?
  • Real love works for the good of the other person. How do you know when you are serving someone for their good and not your own?
  • What will you do to reach out to someone today, either to help them in their suffering or to be vulnerable about your own pain?