“Vào thời điểm ta định, lời của ta mới ứng nghiệm. Các con có thể tin cậy những điều ta nói về điều sẽ xảy ra. Nếu nó dường như chậm trễ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu.” (Ha-ba-cúc 2:3).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến những nguyên tắc để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những giai đoạn đau đớn, mất mát, cô đơn và thất vọng. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến một nguyên tắc khác để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những thời kỳ khó khăn: Làm việc cách chậm rãi.

Thực hiện công việc cách chậm rãi sau một giai đoạn khó khăn nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn không nên vội vàng, hấp tấp. Hãy làm cách từ từ, dần dần.  Chỉ vì bạn có được tự do để làm một điều nào đó, nó không có nghĩa là bạn nên hối hả xúc tiến việc bắt đầu lại ngay.

Khi bạn bị cám dỗ để vội vã quay trở lại cuộc sống, bạn cần nhớ ba điều sau:

1. Bạn không có sức sống, năng lực như đã có trước đây. Qua kinh nghiệm, tôi biết rằng việc trải qua một thời gian khó khăn sẽ làm cho mình rất mệt mỏi, kiệt sức. Nó cũng giống như những bóng đèn được cắm vào một cục pin. Bạn càng cắm nhiều bóng đèn vào, pin càng hết nhanh hơn. Vì vậy, mỗi một ngày cơn khủng hoảng vẫn còn tiếp tục thì năng lượng của bạn lại càng cạn đi nhanh hơn.

2. Chúa không bao giờ vội vã. Không có một ví dụ nào trong Kinh Thánh nói về việc Chúa Jêsus đang chạy. Khi bạn của Chúa là La-xa-rơ đang hấp hối, Chúa Jêsus chỉ cách đó nửa ngày đường đi bộ. Nhưng Chúa phải mất đến ba ngày để tới với La-xa-rơ. Và khi Chúa đến đó, La-xa-rơ đã chết. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Jêsus biết Đức Chúa Trời đang cầm quyền và Ngài có một chương trình tốt hơn – một chương trình không đòi hỏi Chúa Jêsus phải vội vã.

3. Thời điểm của Chúa là hoàn hảo. Khi bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trong những ngày khó khăn và muốn đẩy nhanh mọi việc, bạn cần tin cậy rằng Chúa biết Ngài đang làm gì. Trong trường hợp của La-xa-rơ, Chúa có một chương trình còn tốt hơn cả việc chữa lành cho La-xa-rơ. Chương trình của Chúa là làm cho La-xa-rơ sống lại! Nhưng kế hoạch đó đòi hỏi Chúa Jêsus phải thực hiện mọi việc cách chậm rãi và không vội vàng đi trước thời gian Đức Chúa Trời đã định.  

Tiên tri Ha-ba-cúc đã có một lời cho những người muốn vội vã trở lại cách sống trước đây mà họ nhớ đến. Chúa nói trong Ha-ba-cúc 2:3 rằng: “Vào thời điểm ta định, lời của ta mới được ứng nghiệm. Các con có thể tin cậy những điều ta nói về điều sẽ xảy ra. Nếu nó dường như chậm trễ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu.”

Việc muốn thúc đẩy nhanh chương trình của Chúa luôn luôn có vấn đề. Trong Cựu Ước, Chúa thường phải nhắc nhở dân Ngài rằng sự tiến triển là dần dần chứ không phải ngay lập tức. Tôi gọi điều này là nguyên tắc của nhịp độ. Một phần trong kế hoạch của Chúa có thể bao gồm một thời biểu chậm hơn là điều bạn hoặc bất kỳ người nào khác mong muốn.

Một lý do Chúa tiến hành chậm rãi là vì Ngài biết rằng sự trì hoãn làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Khi dân Y-sơ-ra-ên tiến về Đất Hứa, họ đã gặp nhiều trở ngại. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, “Nhưng ta sẽ đuổi các dân đó dần dần, cho đến chừng ngươi sinh sôi nảy nở đủ để bình trị xứ.” (Xuất 23:30). Chúa biết họ chỉ nhận được sự ích lợi khi mọi việc xảy ra chậm rãi.

Vì vậy, hãy nhớ rằng, không cần phải bật công tắc để khiến cuộc sống của bạn trở lại ngay như cũ. Thay vào đó, hãy dùng một dụng cụ điều chỉnh để tăng mọi việc lên dần dần, vì bạn hoàn toàn tin cậy vào chương trình của Chúa cho đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những lãnh vực nào bạn cần phải chậm rãi lại và tiến hành cuộc sống với tốc độ chậm hơn?

2.    Khi nào bạn đã cố gắng cách nhanh chóng để làm cho đời sống mình “trở lại bình thường” sau một cơn khủng hoảng? Điều gì đã xảy ra?

3.    Xin cho một thí dụ về việc Chúa có thể dùng sự trì hoãn để làm cho một người được mạnh mẽ hơn như thế nào.

 

 

 


DON’T RUSH TO RESTART

By Rick Warren —

“At the time I have decided, my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting—it will happen!” (Habakkuk 2:3 CEV).

The last few days we’ve been looking at principles for building a better life after seasons of pain, loss, loneliness, and frustration. Today we’ll look at another principle for building a better life after hard times: Engage slowly.

What does it mean to engage slowly after a tough season? It means you shouldn’t be in a hurry. Go slowly. Just because you have the freedom to do something doesn’t mean you should be in a rush to restart it all.

When you are tempted to hurry back into life, here are three things to remember:

1. You don’t have the same energy level that you did before. From experience, I know that going through a hard time is very draining. It’s like attaching light bulbs to a battery. The more light bulbs you attach, the more rapidly the battery drains. So every day that a crisis continues, your energy drains more quickly.

2. God is never in a hurry. There isn’t a single example in Scripture of Jesus running anywhere. When his friend Lazarus was dying, for example, Jesus was only a half day’s walk away. But it took Jesus three days to get to Lazarus. And when he got there, Lazarus was already dead. Why? Jesus knew that God was in charge and that he had a better plan—one that didn’t require Jesus to hurry.

3. God’s timing is perfect. When you get impatient during difficult days and want to speed things along, you need to trust that God knows what he’s doing. In the case of Lazarus, God had a plan that was even bigger than healing Lazarus. God’s plan was to resurrect him! But that plan required Jesus to take things slow and not hurry ahead of God’s schedule.

The prophet, Habakkuk, had a word for people who wanted to hurry back to the way they remembered their life. God said in Habakkuk 2:3: “At the time I have decided, my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting—it will happen!” (CEV).

Wanting to hurry up God’s plan has always been a problem. In the Old Testament, God often had to remind his people that progress is gradual, not instant. I call this the principle of pacing. Part of God’s plan may include a slower timetable than what you or anyone else wants.

One reason God moves slowly is because he knows that delays make you stronger. When the Israelites were headed toward the Promised Land, they met many barriers. But God said, “I will force out your enemies little by little and give your nation time to grow strong enough to take over the land” (Exodus 23:30 CEV). God knew they would only benefit when things happened slowly.

So, remember, there’s no need to flip a switch to make your life go back to the way it was. Instead, use a dimmer to slowly turn things up again, as you completely trust in God’s plan for your life.

Talk It Over

- In what area do you need to slow down and engage with life at a slower pace?

- When have you quickly tried to get your life “back to normal” after a time of crisis? What happened?

- Give an example of how God might use a delay to make someone stronger.