0048“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê 33:3).

Đa-ni-ên cho chúng ta một gương rất tốt về cách xử trí một tình huống bất khả thi. Khi bị yêu cầu giải điềm chiêm bao cho vua Nê-bu-cát-nết-xa trong Đa-ni-ên đoạn 2, Đa-ni-ên ứng xử một cách mà chúng ta có thể học theo.

Trong những bài tĩnh nguyện vừa qua, tôi đã chia sẻ với các bạn rằng Đa-ni-ên đã không hoảng hốt, và cậu ta tìm hiểu tại sao nhà vua lại yêu cầu như vậy. Cậu ta cũng xin thêm thời gian, và rồi lập một ban cầu nguyện.

Đa-ni-ên cũng đã cầu nguyện xin Chúa cho sự giúp đỡ siêu nhiên.

Khi bạn bị đặt vào một hoàn cảnh bất khả thi, tài năng, lô-gic, học vấn của bạn sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn.

Chỉ có Đức Chúa Trời mới giải quyết được.

Đó là lý do tại sao bạn cầu nguyện xin Chúa ban cho sự giúp đỡ siêu nhiên của Ngài. Chúa phán với Giê-rê-mi, người sống cùng thời với Đa-ni-ên, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê 33:3).

Đó là điều Đa-ni-ên cần. Cậu ta cần Chúa bày tỏ cho mình những điều mà mình sẽ không bao giờ tự mình khám phá ra được.

Đa-ni-ên có thể đoán một ngàn năm cũng không tìm ra được điềm chiêm bao của nhà vua. Nhưng Chúa có thể cho cậu ta biết ngay tức khắc.

Kinh Thánh chép rằng chúng ta không nhận lãnh vì chúng ta không cầu xin.

Rất nhiều lần chúng ta đã đánh mất đi điều tốt nhất của Chúa chỉ vì chúng ta không cầu xin Ngài điều đó.

Tôi đã từng chứng kiến Chúa làm đi làm lại điều này trong đời sống của tôi. Tôi đã từng đối diện với những nan đề lớn mà tôi không thể tưởng tượng tự mình có thể giải quyết được. Vì vậy tôi đã cầu nguyện.

Và Chúa đã trả lời. Cuộc đời của tôi là một chuỗi những lời cầu nguyện được Chúa nhậm.

Tôi muốn Chúa cũng làm cho bạn như vậy.

Xin bạn hãy cầu nguyện với Chúa cho điều tốt đẹp nhất của Ngài cho đời sống của bạn.

Suy Gẫm &Thảo Luận

1. Bạn đã thấy sự cầu nguyện đem đến những phép lạ trong đời sống của những người bạn quan tâm như thế nào?

2. Chúa đã trả lời cầu nguyện trong đời sống bạn như thế nào?

3. Điều gì có thể ngăn trở không cho bạn cầu xin những điều tốt nhất của Chúa cho đời sống bạn?

 


Ask God for the Impossible

BY RICK WARREN — 

“Call to me and I will answer you. I’ll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own.”  Jeremiah 33:3 (The Message)

When you’re put in an impossible situation, your talent, logic, and education won’t solve your problem.

Only God can.

That’s why you pray and ask God for his supernatural help. God told Jeremiah, who lived at the same time as Daniel, “Call to me and I will answer you. I’ll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own” (Jeremiah 33:3 The Message).

Daniel asked God for spiritusal wisdom when King Nebuchadnezzar asked him to interpret a dream.

Daniel needed the Lord to show him what he would never be able figure out on his own. He could guess for a thousand years and never figure out the king’s dream. But God could tell him in an instant.

The Bible says, “You do not have what you want because you do not ask God for it” (James 4:2 TEV).

So many times we miss out on God’s best simply because we never ask him for it.

I’ve seen God do this over and over again in my life. I’ve faced big odds that I couldn’t fathom solving on my own. So I prayed.

And God has answered. My life is a series of answered prayers.

I want God to do the same for you.

Will you ask him for his best for your life?

Talk It Over

How has prayer produced miracles in the lives of people you care about?

Do you believe that God knows what’s best for you and wants to help you? If so, how do your prayers reflect that?

What impossible situation do you need to ask God about?