0199“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi 119:105 BHĐ).

Khi bạn cần làm một quyết định, tiêu chuẩn đầu tiên và lý tưởng là điều này: “Quyết định của tôi có phù hợp với Lời Chúa không?”

Bạn phải quyết định điều gì sẽ là thẩm quyền tối cao trong cuộc sống của bạn. Điều đó thật sự cô đọng lại trong sự lựa chọn này: Lời Chúa hay thế gian (Word or world). Bạn sẽ quyết định dựa trên những gì Chúa phán hay những gì người khác nói?

Nếu bạn đặt cuộc sống của mình trên quan điểm của đại chúng, bạn sẽ luôn luôn bị lạc hậu, bởi vì quan điểm đó thay đổi hàng ngày. Điều gì “hợp thời” hôm qua sẽ bị “lỗi thời” ngay hôm nay, và điều gì “hợp thời” hôm nay sẽ bị “lỗi thời” vào ngày mai. Nếu bạn đặt cuộc sống của mình trên nền văn hóa có tính cách thịnh hành, hay vào những thăm dò dư luận, bạn sẽ phải vật lộn tranh đấu mãi bởi vì  bạn đang xây dựng trên một nền tảng mọi điều luôn di chuyển, luôn đổi thay.

Ngược lại, nếu bạn đặt cuộc sống của mình trên Lời Chúa, bạn đặt nền tảng mình trên một lẽ thật không bao giờ thay đổi. Lẽ thật sẽ chân thực, đúng sự thật nếu Chúa nói rằng một điều gì đó là sai trái 10 ngàn năm trước đây, thì điều đó cũng sai 500 năm trước, và điều đó vẫn sai vào ngày hôm nay, và một ngàn năm sau này nó vẫn là điều sai. Tôi không quan tâm điều gì văn hóa nói hay điều gì thịnh hành vào thời điểm đó. Nếu Chúa nói điều đó sai thì điều đó là sai. Điều đó luôn luôn sai, và cũng sẽ không bao giờ trở thành điều đúng cả. Nếu Chúa nói điều đó đúng thì điều đó sẽ luôn luôn đúng. Đó là một nền tảng vững chắc!

Đức Chúa Trời đã thiết lập vũ trụ với một số các quy luật nhất định—về vật lý, đạo đức, và thuộc linh. Chúa đã xây dựng vũ trụ chung quanh các quy luật này bởi vì những quy luật đó đem đến ích lợi cho chúng ta. Khi bạn sống phù hợp, hài hòa với các nguyên tắc trong vũ trụ này, bạn sẽ thành công. Nếu bạn bác bỏ, bất tuân, xem thường, và chống nghịch lại những nguyên tắc của Chúa, bạn sẽ là người gây tổn thương cho chính mình.

Hiểu được tất cả những điều này, bạn có thể tự tin vào quyết định của mình. Nếu Chúa nói điều đó là tốt, thì bạn hãy làm điều đó. Nếu Chúa nói không được, thì đó là điều bạn không nên làm.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi 119:105 BHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Xã hội ngày nay đang thuyết phục bạn rằng lẽ thật chỉ là chủ quan như thế nào?

2. Làm thế nào để bạn có thể biết nhiều hơn về Kinh Thánh để có thể dựa trên Lời Chúa cho những quyết định của mình?

3. Bạn đã kinh nghiệm sự tự do như thế nào khi bạn vâng theo luật pháp và sự hướng dẫn của Chúa?


 

Good Decisions Always Agree With God’s Word

By Rick Warren —

“Your word is a lamp for my feet, a light on my path” (Psalm 119:105 NIV).

When you need to make a decision, the first and ideal test is this: “Is my decision in harmony with God’s Word?”

You have to decide what’s going to be your ultimate authority in life. It really boils down to this choice: God’s Word or the world. Are you going to base your decisions on what God says or what other people say?

If you base your life on popular opinion, you’re always going to be out of date, because it changes every day. What was “in” yesterday will be “out” today, and what’s “in” today will be “out” tomorrow. If you base your life on popular culture or opinion polls, you will struggle because you’re building on a shifting foundation!

On the other hand, if you base your life on God’s Word, the truth never changes. Truth is always true. So if God says something was wrong 10,000 years ago, it was also wrong 500 years ago, it’s wrong today, and it will be wrong 1,000 years from today. I don’t care what the culture says or what is popular at the time. If God says it’s wrong, it’s wrong. It always has been, and it always will be. If God says it’s right, it will always be right. That is a solid foundation!

God has set up the universe with certain laws—physical, moral, and spiritual. God built the universe around these laws because they’re all for your benefit. When you cooperate with the principles in this universe, you succeed. If you reject, disobey, ignore, and rebel against God’s principles, you’re the one who gets hurt.

With all this in mind, you can be confident in your decision. If God says it’s okay, then you do it. If God says no, then you don’t do it.

“Your word is a lamp for my feet, a light on my path” (Psalm 119:105 NIV).

Talk It Over

  • How does society try to convince you that truth is subjective?
  • How can you become more familiar with the Bible so you can better base your decisions on it?
  • How have you experienced freedom when you obeyed God’s laws and direction in your life?