0200“Ai thanh liêm sẽ sống bình an, nhưng kẻ bất lương sẽ bị bại lộ” (Châm Ngôn 10:9 BPT).

Kinh Thánh nói trong Châm Ngôn 10:9, “Ai thanh liêm sẽ sống bình an, nhưng kẻ bất lương sẽ bị bại lộ” (BPT). Bạn sẽ bị phát giác! Vì vậy khi quyết định làm những điều gì bạn cần phải kiểm tra tính chính trực, ngay thẳng của điều đó.

Tiêu chuẩn của sự liêm chính là không có sự khác biệt giữa đời sống mặt ngoài và cuộc sống riêng tư của bạn—điều gì ở trong lòng bạn và điều gì ở trong cuộc sống của bạn đều như nhau. Bạn tự hỏi mình, “Tôi có muốn mọi người biết về quyết định này của tôi không?” Sự thật là, khi nói đến sự ngay thẳng, chính trực, bạn có thể đánh lừa được mọi người khác nhưng bạn không thể tự đánh lừa chính mình được. Và nếu bạn làm trái với lương tâm của mình, bạn sẽ phải trả giá cho điều đó.

Đôi khi chúng ta biết mình đang sắp làm điều sai trái. Chúng ta biết mình không nên làm điều đó, nhưng suy nghĩ như thế này lại xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta: “Tôi biết mình đang làm điều sai, nhưng tôi sẽ vẫn làm điều đó vì tôi biết Đức Chúa Trời là Đấng hay tha thứ.”

Bạn cho rằng mình có thể làm điều Chúa nói là sai trái mà sẽ không phải nhận lãnh một hậu quả nào sao? Đó chính là lý do Chúa không muốn bạn làm một quyết định nào đó—vì Chúa yêu thương bạn chứ không phải vì Ngài muốn bạn không được vui vẻ. Chúa biết rằng mỗi một quyết định đều có kết quả hoặc hậu quả của nó. Chúa biết mọi quyết định sai lầm sẽ để lại những vết thương trong đời sống bạn. Và Chúa luôn muốn điều tốt hơn cho bạn.

Có phải điều này có nghĩa là Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta vì những điều sai trái chúng ta đã làm không? Dĩ nhiên là Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta vì Chúa là Đấng nhân từ và hay tha thứ. Nhưng sự tha thứ đó không giúp chúng ta tránh khỏi nỗi đau và những hậu quả đến từ những quyết định sai lầm đó. Bạn có thể được tha thứ nhưng vẫn còn những hối tiếc. Bạn có thể được tha thứ nhưng vẫn phải đối diện với những đau khổ. Bạn có thể được tha thứ nhưng mối quan hệ của bạn vẫn bị tan vỡ.

Chúa đã tạo dựng nên bạn, và Ngài biết điều gì cần thiết cho bạn để có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và có mục đích. Hãy tin cậy Lời Chúa và nhìn xem cách Chúa sẽ hướng dẫn từng bước đi của bạn như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Lòng chính trực của bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi bạn biết điều đúng nhưng lại không làm?

2.      Tại sao việc so sánh với người khác lại nguy hiểm khi nói đến sự liêm chính? Rô-ma 14:14, “Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế” (BHĐ), câu Kinh Thánh này nên được áp dụng như thế nào?


 

 

 

What Happens When You Do What You Know Is Wrong?

By Rick Warren —

“Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out” (Proverbs 10:9 NIV).

The Bible says in Proverbs 10:9, “Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out” (NIV). You will be found out! So when making decisions, you need the integrity test.

The test of integrity is that your public life and your private life match—what’s in your heart and what’s in your life are the same thing. You ask yourself, “Would I want everyone to know about this decision that I’m making?” The truth is, when it comes to integrity, even if you can fool everyone else, you can’t fool yourself. And if you violate your own conscience, you have to pay for that.

Sometimes we know we’re about to do the wrong thing. We know we shouldn’t do it, but this thought comes to our mind: “I know I’m doing the wrong thing, but I’m going to go ahead and do it because I know God is a forgiving God.”

Do you think you can do something that God says is wrong and not have consequences in your life? That’s the very reason he doesn’t want you to make that decision—because he loves you, not because he wants to keep you from having fun. God knows there are consequences to every decision. He knows every bad decision leaves scars in your life. And he wants better for you.

Does this mean that God does not forgive us for the wrong things we do? Of course he forgives us. He’s a forgiving and gracious God. But that forgiveness does not free us from the pain and the consequences that come from bad decisions. You can be forgiven and still have regrets. You can be forgiven and still face pain. You can be forgiven and still have a broken relationship.

God created you, and he knows what’s necessary for you to live a full and purposeful life. Trust God’s Word and watch how he guides your steps.

Talk It Over

  • How is your integrity affected when you know the right thing to do but don’t do it?
  • Why is the comparison game so dangerous when it comes to integrity? How does Romans 14:14 apply?