0198“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7).

Phi-líp 4:6-7 là một trong những phân đoạn khó vâng phục nhất trong cả Kinh Thánh: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.”

Không dễ gì để thôi lo lắng về những chuyện vốn dĩ đáng sợ, một phần trong đời sống hằng ngày của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời dạy chúng ta cách làm điều đó: “Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện… cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.” Lời cầu nguyện đầy lòng biết ơn đem lại sự bình an. Đức Chúa Trời phán rằng khi bắt đầu lo lắng, bạn hãy dừng lại để cầu nguyện.

Những bậc cha mẹ hiểu rất rõ sức mạnh của lòng biết ơn. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không hài lòng khi những đứa con lúc nào cũng đòi hỏi mà không biết nói lời “cảm ơn” vì những gì chúng đã có. Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài muốn chúng ta trình dâng nhu cầu của mình lên cho Ngài. Hơn 20 lần trong Tân Ước dạy chúng ta “hãy xin” Ngài. Nhưng Ngài muốn chúng ta cầu xin với lòng biết ơn.

Thánh Kinh khuyên dạy chúng ta trình dâng các nhu cầu của mình – và những lời ngợi khen của chúng ta – một cách cụ thể. Thay vì chỉ nói rằng “cảm tạ Chúa vì mọi điều Ngài đã ban,” Ngài muốn chúng ta nói rõ ra chúng ta biết ơn Ngài vì điều gì. Khi tôi nói với vợ tôi, “Anh rất biết ơn em,” cô ấy sẽ hỏi tôi cảm ơn cô ấy vì điều gì. Cô ấy muốn biết tôi trân trọng cô ấy vì điều gì và biết ơn cô ấy vì điều gì.

Đức Chúa Trời cũng vậy. Vì thế, khi bạn cầu nguyện, hãy thưa với Chúa điều gì bạn thấy biết ơn Ngài. Cầu nguyện là một trong những phương cách quan trọng nhất chúng ta nói lời “Cảm Ơn” đối với Chúa.

Cảm tạ Chúa trước là một bước tiến lớn của đức tin. Kinh Thánh cho biết khi chúng ta có đức tin để cảm tạ Chúa trước khi những lời cầu nguyện được nhậm, phép lạ sẽ xảy ra. Chúng ta càng biết ơn Chúa, Ngài càng hành động trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Ngài ban năng lực và dùng lời cảm tạ của chúng ta như một công cụ năng quyền trong đời sống chúng ta.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.Vì sao lòng biết ơn lại quan trọng đến vậy đối với đời sống thuộc linh của chúng ta?

2.Đâu là những lý do bạn cảm tạ Đức Chúa Trời, càng cụ thể càng tốt? Hãy dành chút thời gian trong sự cầu nguyện để cảm ơn Chúa vì những điều đó.

3.Xin liệt kê một vài điều bạn tin rằng Chúa sẽ ban phước cho bạn trong tương lai. Cảm tạ Chúa vì những điều đó – trước khi chúng thành hiện thực.

 

Bạn đã sẵn sàng mời Chúa Giê-xu vào lòng mình chưa?

Bạn có muốn nhận lãnh món quà ân điển Đức Chúa Trời ban cho bạn không? Một lời cầu nguyện đơn giản để thưa với Chúa rằng bạn tiếp nhận món quà Ngài ban là Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con sợ lắm, nhưng con muốn nhận biết Ngài. Con không hiểu hết nhưng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ở cạnh con ngay cả khi con không biết. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đang ở với con – vì Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến không phải để đoán phạt con mà để cứu con.

“Con thừa nhận con thậm chí còn không nhận ra rằng mình cần một Cứu Chúa, nhưng hôm nay con muốn nhận lãnh món quà là Con của Ngài. Con cầu xin Ngài cứu con khỏi quá khứ, khỏi những tiếc nuối, khỏi những sự lầm lỡ, tội lỗi, những thói quen, những tổn thương và những sự trở ngại của con. Con cần Ngài giúp con cất đi sự căng thằng và đổ đầy trong con tình yêu của Ngài. Con cần được hòa thuận với Ngài và cần sự bình an của Ngài trong lòng con.

“Con xin Ngài cứu con cho mục đích của Ngài. Con muốn được biết vì sao Ngài đặt để con trên hành tinh này. Và con mong muốn được làm trọn mục đích Ngài đã dựng nên con. Con muốn học biết yêu mến Ngài, tin cậy Ngài và có mối liên hệ với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, amen.”


 

Grateful Prayer Brings Peace

By Rick Warren —

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. Then you will experience God’s peace” (Philippians 4:6-7 NLT).

In Philippians 4:6-7 we find one of the most difficult passages in the entire Bible to obey: “Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done. Then you will experience God’s peace” (NLT).

It’s not easy to stop worrying about the often-scary, everyday parts of our lives, but God tells us how to do it: “Pray about everything. . . . Thank him for all he has done.” Grateful prayer brings peace. God says that when you start to worry, stop to pray.

Parents understand the power of gratitude. Most parents wouldn’t appreciate their children always making requests without saying “thank you” for what they’ve already received. God sees it the same way. He wants us to ask him for what we need and want. More than 20 times in the New Testament, we’re told to “ask” him. But he wants us to ask with gratefulness.

The Bible urges us to be specific in our requests—and our praises. Instead of a simple “thank you for everything,” he wants us to tell him what we’re grateful for. When I say to my wife, “I’m so grateful for you,” she tells me to be specific. She likes to hear what I appreciate about her and what I’m grateful for about her.

God wants to hear the same things. So when you pray, tell God what you’re thankful for. Prayer is one of the most important ways we tell God “thank you.”

Thanking God in advance is a big step of faith. The Bible says that when we have the faith to thank God ahead of time for an answer to our prayers, miracles happen. The more thankful we are, the more God works in our lives. The Bible says that God inhabits the praise of his people. He empowers and uses our thanksgiving as an instrument of power in our lives.PLAY today’s audio teaching from Pastor Rick >>

Talk About It

1.      Why is gratitude so important for our spiritual lives?

2.      Being as specific as possible, what are the reasons you’re thankful to God? Spend some time in prayer, thanking God for those things.

3.      What are some ways you believe God will bless you in the future? Thank God for those things—even before they happen.

 

Are you ready to invite Jesus into your heart?

Do you want to receive God’s gift of grace to you? It’s a simple prayer that will tell God you accept the gift of Jesus.

Prayer:

“Dear God, I’m scared, but I want to get to know you. I don’t understand it all, but I thank you that you love me. I thank you that you were with me, even when I didn’t recognize it. I thank you that you are for me—that you didn’t send Jesus to condemn me but to save me.

“I admit that I never even realized I needed a Savior, but today I want to receive the gift of your Son. I ask you to save me from my past, my regrets, my mistakes, my sins, my habits, my hurts, and my hang-ups. I need you to take away the stress and fill me with your love. I need to be at peace with you, and I need you to put your peace in my heart.

“I ask you to save me for your purpose. I want to know why you put me on this planet. And I want to fulfill what you made me to do. I want to learn to love you and trust you and have a relationship with you. I pray this in the name of Jesus, amen.”