“Lời nói hòa nhã có thể phá hủy những sự chống đối mãnh liệt”. Châm 25:15

Sự hòa nhã có sức thuyết phục.

Nếu bạn có một sự nghiệp thành công trong lãnh vực mua bán, bạn có thể đã biết lẽ thật này rồi! Đã từng có lúc việc bán hàng gây áp lực - quảng cáo ồn ào nhất hoặc lời chào hàng mạnh mẽ nhất - có thể đã hoàn tất được một cuộc mua bán. Nhưng ngày nay, sự dịu dàng lại có tác dụng. Phần lớn ngày nay người ta mua một cái gì đó là vì một người họ tin tưởng đã giới thiệu nó. Lời giới thiệu dịu dàng của một người bạn đáng tin hoặc của nhân viên bán hàng có sức thuyết phục hơn nhiều so với một lời quảng cáo rầm rộ.

Và điều đó không chỉ đúng trong việc mua bán; nó cũng đúng trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống.

Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đến điều này. Châm 25:15 nói rằng: “Lời nói hòa nhã có thể phá hủy những sự chống đối mãnh liệt.” Bạn đang cố thuyết phục một người trong gia đình hoặc đồng nghiệp làm một điều gì khiến họ cảm thấy cần phải phòng thủ? Lời nói nhẹ nhàng, không phải chiến thuật thúc ép, sẽ vượt qua hàng rào phòng thủ của họ.

Trong chức vụ của mình, tôi muốn thuyết phục mọi người đang nghe tôi nói phải sống cho Chúa Jêsus, nhưng tôi phải làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Nếu tôi đứng trước mặt mọi người và hét vào mặt họ, thì cuối cùng họ sẽ không nghe nữa. Nhưng sự nhẹ nhàng có sức thuyết phục.

Một cách dịch khác của Châm 25:15 là: “Lời nói dịu dàng có thể động đến người cứng đầu, ngoan cố.” Điều này có nghĩa gì với bạn? Nếu bạn là cha mẹ hoặc thầy cô giáo, việc la mắng một đứa trẻ sẽ không bao giờ có kết quả. Sự giận giữ và bực tức chỉ gây ra sợ hãi, oán giận và phòng thủ. Điều gì có tác dụng? Kỷ luật nhẹ nhàng trong tình yêu thương.

Còn có một cách dịch khác của cùng một câu này: “Sự kiên nhẫn và lời nói nhẹ nhàng thuyết phục được người cai trị và vượt qua mọi khó khăn” (Châm 25:15). Nhiều người trong chúng ta không sống trong những nền văn hóa có “người cai trị”, nhưng tất cả chúng ta đều có một người chủ, người xếp quản lý, hoặc người có thẩm quyền trong đời sống mình. Bản dịch này nhắc nhở chúng ta rằng với sự nhẹ nhàng, chúng ta có thể thuyết phục ngay cả những người có thẩm quyền trên chúng ta.

Châm 16:21 nói rằng, Người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết. Lời nhẹ nhàng của người làm cho sức thuyết phục gia tăng.”

Trong câu đó, có một mối liên quan giữa chữ “dễ chịu” và “có sức thuyết phục”. Nếu bạn muốn có sức thuyết phục, trước tiên bạn phải là người dễ chịu.

Dễ chịu là dấu hiệu của sự trưởng thành. Kẻ dại dột là người thô lỗ và khó chịu. Bạn càng khôn ngoan và trưởng thành, lời nói của bạn càng trở nên dễ chịu và tích cực hơn.

Hãy nhớ lấy điều này: Bạn không bao giờ có sức thuyết phục khi bạn thô lỗ. Sự nhẹ nhàng có sức thuyết phục.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đã khi nào bạn thô lỗ thay vì nhẹ nhàng với một người nào đó chưa? Hậu quả là gì?

2.    Làm thế nào mà sự nhẹ nhàng của một người đã thuyết phục được bạn làm một điều gì đó?

3.    Ai là người nhẹ nhàng mà bạn được quen biết? Bạn có thể bắt chước được gì từ đời sống của họ?

 


PLEASANT PEOPLE ARE PERSUASIVE

BY RICK WARREN — \

“Gentle speech breaks down rigid defenses.”  Proverbs 25:15 (MSG)

Gentleness is persuasive.

If you have a successful career in sales, you may know that truth already! There was a time when the hard sell—the loudest advertisement or the strongest sales pitch—might have closed a deal. But today, gentleness works. Most people today buy something because someone they trust recommended it. A trusted friend or salesperson’s gentle recommendation is far more persuasive than a loud sales pitch.

And that’s not just true in sales; it’s true in just about every area of life.

The Bible says this over and over again. Proverbs 25:15 says, “Gentle speech breaks down rigid defenses” (MSG). Are you trying to convince a family member or coworker to do something that they’re feeling defensive about? Gentle words, not pushy tactics, will get through their defenses.

In my own ministry, I want to persuade everyone who hears me to live for Jesus, but I have to do that in a gentle way. If I stood in front of people yelling at them, they’d eventually stop listening. But gentleness is persuasive.

A different translation of Proverbs 25:15 says it this way: “A gentle word can get through to the hard-headed” (NCV). What does this mean for you? If you’re a parent or teacher, screaming at a child never works. Anger and frustration only create fear, resentment, and defensiveness. What does work? Gently disciplining in love.

Here’s yet another translation of the same verse: “Patience and gentle talk can convince a ruler and overcome any problem” (Proverbs 25:15 CEV). Many of us don’t live in cultures with a “ruler,” but we all have some kind of boss, supervisor, or authority in our lives. This translation reminds us that, with gentleness, we can persuade even those in authority over us.

The Bible says in Proverbs 16:21, “A wise, mature person is known for his understanding. The more pleasant his words, the more persuasive he is” (GNT).

In that verse, there’s a connection between the words “pleasant” and “persuasive.” If you want to be persuasive, you must first be pleasant.

Being pleasant is a mark of maturity. Fools are rude and unpleasant. The wiser and more mature you are, the more pleasant and positive your speech becomes.

Remember this: You’re never persuasive when you’re abrasive. Gentleness is persuasive.

Talk It Over

  • When have you been abrasive rather than gentle with someone? What was the result?
  • How has someone’s gentleness persuaded you to do something?
  • Who do you know who is gentle? What from their life can you imitate?