0264“Con sẽ hát xướng về lòng nhân từ và đức công chính của Chúa; Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi Ngài” (Thi 101:1-2 BHĐ).

Chính trực là một phẩm chất phải có đối với người lãnh đạo — bởi vì tất cả các sự lãnh đạo đều dựa trên sự tin cậy, và tất cả sự tin cậy đều được xây dựng trên nền tảng của sự thành thật.

Vua Đa-vít của Y-sơ-ra-ên là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử. Kinh Thánh viết về vua rằng: “Đa-vít chăn dân cách thanh liêm và khôn khéo lãnh đạo dân tộc” (Thi 78:72 KTHĐ).

Đa-vít là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông sở hữu được hai điều đó là: tính cách và năng lực. Cả hai điều này đều tuyệt đối cần thiết cho sự lãnh đạo. Có được điều này mà mất đi điều kia thì thật là đại họa! Bạn có thể là một người tốt mà vẫn là một người lãnh đạo không đủ năng lực. Mặc khác, dù bạn có những ân tứ và tài năng phi thường tuyệt vời nhưng lại có tính cách xấu, bạn sẽ không thể nào là một nhà lãnh đạo có hiệu quả được.

Đa-vít có cả tính cách và năng lực. Ông đã chăn dắt dân của mình — điều đó nghĩa là ông đã quan tâm và chăm sóc họ. Và ông đã lãnh đạo họ với năng lực. Đa-vít có hiệu quả về năng lực và tính cách bởi vì sự cam kết của ông trong việc sống một đời sống chính trực.

Thật ra ông đã viết xuống sự cam kết của mình trong Thi 101: “Con sẽ ca ngợi Đấng nhân từ, công chính; Thưa Chúa Hằng Hữu, con xin tụng ca Ngài.  Con sẽ đi theo đường toàn hảo, bao giờ Chúa mới đến thăm con? Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết, nhất là trong sinh hoạt gia đình, Mắt con sẽ không nhìn điều dữ, lòng con ghê tởm sự gian tà, không dính dấp vào điều ác.  Con sẽ loại trừ lòng hư hoại, và xa lánh loài gian ác. Con sẽ tiêu diệt kẻ ném đá dấu tay, không chấp nhận mắt kiêu căng, lòng tự đại.  Nhưng con để mắt tìm người trung tín, mời về đây ủy thác việc công, phục vụ với con” (Thi 101:1-6 KTHĐ).

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống chính trực và muốn thấy được Chúa khiến bạn trở nên một người lãnh đạo hiệu quả hơn, thì bạn cần phải lấy Thi Thiên 101 làm giao ước cam kết cá nhân cho mình.

Khi bạn không biết mình phải bắt đầu từ đâu để gây dựng một cuộc sống liêm chính, hãy bắt đầu bằng sự thờ phượng như Đa-vít đã làm. Hãy ca ngợi Chúa bằng những bài hát, hát lớn tiếng lên hoặc chỉ hát trong lòng. Hãy thưa với Chúa rằng Ngài là Đấng cao cả đến thế nào. Hãy cảm ơn Chúa vì bản tánh của Ngài. Hãy thờ phượng Chúa vì Ngài là Chúa, chứ không chỉ vì những gì Ngài đã làm cho bạn.

Sau đó, hãy nhìn đến gia đình của mình. Vua Đa-vít nói, “Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết, nhất là trong sinh hoạt gia đình” (Thi 101:2 KTHĐ). Gia đình thường là nơi khó nhất để sống cuộc sống chính trực! Bạn phải lựa chọn sống yêu thương, nhịn nhục và nhân từ với những người trong gia đình.

Hãy chọn cách sống mỗi ngày để tôn vinh Chúa qua những việc lớn cũng như những việc nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn sống được một đời sống chính trực.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Người nào cũng là người lãnh đạo trong một số các mặt của đời sống họ. Chúa đã cho bạn có cơ hội lãnh đạo trong những vai trò chức vụ nào?

2.      Các nhà lãnh đạo tài ba thể hiện ra cả tính cách và năng lực. Điều nào bạn cần phải tăng trưởng trong tính cách, trong năng lực của mình?

3.      Những việc nhỏ nhặt hằng ngày nào mà bạn có thể cho thấy được sự chính trực của mình?


 

 

Great Shepherds Lead With Character And Competence

By Rick Warren — 

“I will sing of your love and justice, LORD. I will praise you with songs. I will be careful to live a blameless life” (Psalm 101:1-2 NLT).

Integrity is a requirement for leadership—because all leadership is based on trust, and all trust is built on truth.

Israel’s King David was one of the greatest leaders in history. The Bible says about him: “And David shepherded them with integrity of heart; with skillful hands he led them” (Psalm 78:72 NIV).

David was an effective leader because he possessed two things: character and competence. Both are absolutely essential to leadership. One without the other is disaster! You can be a good person and still be an incompetent leader. On the other hand, if you have really great gifts and skills but bad character, you won’t be an effective leader.

David had both character and competence. He shepherded his people—that means he cared for them. And he led them with skillful hands—that’s competence. David was effective in competence and character because of his commitment to personal integrity.

In fact, he wrote down his commitment in Psalm 101: “I will sing of your love and justice, LORD. I will praise you with songs. I will be careful to live a blameless life—when will you come to help me? I will lead a life of integrity in my own home. I will refuse to look at anything vile and vulgar. I hate all who deal crookedly; I will have nothing to do with them. I will reject perverse ideas and stay away from evil. I will not tolerate people who slander their neighbors. I will not endure conceit and pride. I will search for faithful people to be my companions” (Psalm 101:1-6 NLT).

If you want to live a life of integrity and see God make you a more effective leader, then you need to make Psalm 101 your personal covenant.

When you don’t know where to start in developing a life of integrity, start with worship, like David did. Praise the Lord with songs, aloud or in your heart. Tell him how great he is. Thank him for his character. Worship him for who he is, not just what he has done for you.

Then, look to your home. King David said, “I will lead a life of integrity in my own home” (Psalm 101:2 NLT). This is often where it’s hardest to live with integrity! You must choose love, patience, and kindness with the people in your home.

Make choices every day that honor God, in the big and small ways. That will help you lead a life of integrity.

Talk It Over

  • Everyone is a leader in some part of their life. In what roles has God given you the opportunity for leadership?
  • Great leaders display both character and competence. What is one way you need to grow in character? In competence?
  • In what small, everyday choices can you display integrity?