0263“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu” (Ê-phê-sô 4:15 BHĐ).

Cơ đốc nhân thường sử dụng lẽ thật như là một vũ khí. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ nói Chúa muốn bạn dùng lẽ thật để làm vật tấn công. Chúa không muốn bạn đánh bại người khác về mặt thần học, chính trị, hoặc cá nhân. Bạn phải sử dụng lẽ thật một cách khéo léo — hay nói cách khác đi, sử dụng lẽ thật trong tình yêu thương.

“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu” (Ê-phê-sô 4:15 BHĐ).

Hãy nghĩ đến một người nào đó mà bạn muốn giúp họ có một sự thay đổi. Bạn cần nhận biết rằng người ta thay đổi nhanh hơn và dễ dàng hơn khi sự thật được gói lại bằng tình yêu thương. Không có tình yêu thương, sự thật luôn bị nhìn thấy như sự công kích. Nếu bạn nói một điều gì đó với người khác cách xúc phạm (offensively), hãy đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người đó sẽ tiếp nhận điều bạn nói với thái độ đề phòng, nghi ngờ và bạn sẽ không nhận được kết quả nào cả.

Ê-phê-sô 4:29 dạy, “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (BHĐ).

Nếu một điều không giúp ích được gì thì đừng nói ra. Nếu điều đó chỉ đem lại lợi ích cho bạn thì đừng nói điều đó ra. Nếu bạn chỉ muốn nói ra để trút bỏ bực bội thì bạn sẽ không nói sự thật trong tình yêu thương được. Nếu bạn muốn đánh bại một người nào đó thì thật ra bạn không nói sự thật trong tình yêu thương.

Hãy nói những gì ích lợi để nâng đỡ, trợ giúp người khác với nhu cầu của họ, nói điều có ích lợi giúp được cho họ. Đó là những đặc tính của việc nói sự thật trong tình yêu thương.

Hãy lưu ý rằng chỉ vì bạn muốn nói ra lẽ thật điều đó không có nghĩa là người kia sẵn sàng nghe theo. Hãy tự hỏi xem người kia có sẵn sàng để nhận lấy sự thật chưa; làm việc này là một phần của việc yêu thương họ. Kinh Thánh dạy, “Lời nói thiếu suy nghĩ như lưỡi gươm đâm thủng, Nhưng lưỡi người khôn ngoan chữa lành” (Châm 12:18 BDM 2002).

Bạn muốn là người chữa lành hay là người gây ra xúc phạm, tổn thương? Bạn muốn giúp đỡ hay muốn làm tổn hại? Khi bạn đang có sự xung đột, giải pháp không phải là dối trá nhưng là khéo léo. Bạn có thể chọn lựa gây tổn thương hoặc chữa lành, lựa chọn để họ thấy được điều mình muốn nói hay biến họ thành một kẻ thù.

Làm thế nào để bạn biết mình đang nói sự thật trong tình yêu thương? Điều đó khá đơn giản: Chỉ cần tự hỏi bản thân những điều mình muốn nói sẽ đem đến lợi ích cho ai. Nếu bạn đang nói sự thật cho lợi ích của người khác, thì Chúa sẽ coi trọng lời nói của bạn và Ngài sẽ sử dụng chúng cho việc tốt lành.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Lúc nào là thời điểm tốt nhất để nói sự thật với một người nào đó trong tình yêu thương? Tại sao việc nói ở đâu, khi nào và cách nào lại là điều quan trọng?

2.      Một sự thật nào mà bạn đang muốn chia sẻ với một người nào đó để họ có thể thay đổi? Điều đó đem lại lợi ích cho bạn hay cho họ?

3.      Làm thế nào để bạn biết nhu cầu của một người để bạn có thể nói ra sự thật trong tình yêu thương với họ?


 

 

Are You Really Speaking The Truth In Love?

By Rick Warren — 

“Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church” (Ephesians 4:15 NLT).

Christians often use the truth as a weapon. But the Bible never says God wants you to use the truth as a club. He doesn’t want you to beat people up theologically, politically, or personally. You must use the truth tactfully—in other words, use truth in love.

“Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church” (Ephesians 4:15 NLT).

Think of somebody that you would like to help make a change. You need to realize people change faster and more easily when the truth is wrapped in love. Without love, truth is always seen as an attack. If you say something offensively, guess what? It’s going to be received defensively. You’re never going to get anywhere!

Ephesians 4:29 says, “Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen” (NIV).

If it’s not helpful, don’t say it. If it’s only for your benefit, don’t say it. If you want to just get something off your chest, don’t say that you’re speaking the truth in love. If you want to put somebody down and club somebody with the truth, don’t say that you’re speaking the truth in love.

Speak only what is helpful for building people up according to their needs, so that it benefits them. Those are the qualifications of speaking the truth in love.

Now, just because you’re ready to share the truth doesn’t mean the other person is ready to hear it. Ask yourself if someone is ready to receive a truth; that’s part of loving them. The Bible says, “Thoughtless words can wound as deeply as any sword, but wisely spoken words can heal” (Proverbs 12:18 GNT).

Do you want to heal, or do you want to wound? Do you want to help, or do you want to hurt? When you’re in a conflict, the solution is not deception but tact. You have a choice to either hurt or heal, to either make a point or make an enemy.

How do you know when you’re speaking the truth in love? It’s pretty simple: Just ask yourself for whose benefit are saying something. If you’re speaking the truth for someone else’s benefit, then God will honor your words and use them for good.

Talk It Over

  • When is the best time to speak truth to someone in love? Why do the circumstances of where, when, and how matter?
  • What is one truth you’ve been wanting to share with someone so that they can change? Is it for your benefit or theirs?
  • How can you know what someone’s needs are so that you can speak the truth in love to them?