0085“Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.”  (Châm 13:20 BHĐ)

Khi bạn tin cậy Chúa sẽ khiến những sự chọn lựa khó khăn trở nên dễ dàng hơn, Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan khi bạn cầu xin.  Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan bằng cách dẫn bạn đến với những người hiểu biết và thực hành Lời Ngài.  Ngài giúp bạn có mối liên hệ với những người tin kính, những người sẽ chỉ cho bạn đi đúng hướng.

Bạn cần có một vài người tin kính trong cuộc đời mình, những người yêu mến và vâng lời Kinh Thánh vì bạn không bao giờ có thể tự mình thực hành sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Châm 13:20 chép: “Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.” (BHĐ)

Đây là điều quan trọng bởi vì chất lượng cuộc sống và giá trị các quyết định của bạn sẽ được xác định bởi những người mà bạn dành nhiều thời gian ở bên cạnh.

Những người bạn đang chơi chung giúp đỡ bạn hay làm tổn thương bạn?  Họ đang gây dựng đức tin cho bạn hay khiến bạn càng thêm sợ hãi?  Họ đang giúp bạn thờ phượng hay lo lắng?  Họ là liều thuốc giảm căng thẳng hay cỗ máy tạo ra căng thẳng trong cuộc đời bạn?

Thời gian giãn cách xã hội này đặt ra một số thử thách đặc biệt để vâng giữ câu Kinh Thánh này.  Chúng ta không đi chơi như trước đây!

Trong khi chúng ta đang ở trong thời kỳ cách ly và bất ổn, bạn vẫn có thể giữ liên lạc với những người khôn ngoan.  Chẳng hạn như công nghệ cho phép bạn giữ liên lạc thông qua điện thoại hoặc video.  Vậy thì, hãy chủ động kết nối với mọi người mỗi ngày, những người sẽ khuyến khích bạn, hướng bạn đến Lời Chúa và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Hãy nghĩ về những mối quan hệ bạn bè quan trọng nhất của bạn.  Họ là những người khiến bạn lo lắng hay thờ phượng?
  2. Bạn có dùng đại dịch như một cái cớ để xa cách mọi người không?  Bạn có thể làm gì hôm nay để tạo kết nối với một người nào đó có thể khích lệ bạn trong đức tin?
  3. Theo bạn, vì sao Chúa muốn chúng ta giúp nhau đưa ra quyết định sáng suốt?  Tại sao chúng ta không thể tự làm điều đó?

 


Godly Friends Help You Make Good Decisions

BY RICK WARREN — 

“Walk with the wise and become wise; associate with fools and get in trouble.” Proverbs 13:20 (NLT)

When you trust God to make tough choices easier, he gives you wisdom when you ask for it. One way he does that is by directing you to people who know and practice his Word. He gives you connections with godly people who will point you in the right direction.

You need to get some godly people in your life who love and obey the Bible. You were never meant to practice God’s wisdom on your own.

Proverbs 13:20 says, “Walk with the wise and become wise; associate with fools and get in trouble” (NLT).

This is important because the quality of your life and the quality of your decisions will be determined by who you spend the most time with.

Are the people you hang out with the most helping you or hurting you? Are they building your faith or your fear? Are they causing you to worship or to worry? Are they stress relievers or stress generators in your life?

This time of social distancing presents some unique challenges to obeying this verse. We’re just not hanging out like we used to!

While we’re in a season of uncertainty and isolation, you can still keep company with wise people. For instance, technology allows you to stay in touch through phone or video. Then, be intentional about connecting with people every day—people who will encourage you and point you to God’s Word and help you make wise decisions.

Talk It Over

  • Think of your most important friendships. Are those people causing you to worry or worship?
  • Have you used the pandemic as an excuse to distance yourself from people? What can you do today to make a connection with someone who will encourage you in your faith?
  • Why do you think God wants us to help each other make wise decisions? Why can’t we do it on our own?