0012“Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.” (Gia 1:25 BHĐ)

Nhiều người biết Kinh Thánh, nhưng để nhận lãnh phước hạnh, chúng ta cần làm theo những gì Kinh Thánh dạy.

Bạn tin thể nào thì hành động thể ấy, nghĩa là hành vi và thái độ của bạn phản ánh những gì bạn nghĩ là đúng đắn. Vì thế, có thể nói rằng: Bạn chỉ thực hành những phần Kinh Thánh bạn thực sự tin mà thôi.

Nếu điều bạn nói là bạn tin không làm thay đổi nếp sống của bạn thì chắc chắn bạn không thực sự tin vào điều đó. Đó là lý do khi đối diện với một quyết định khó khăn, bạn cần nhớ: “Đường lối Ngài [Đức Chúa Trời] là trọn vẹn, Lời Đức Giê-hô-va tinh luyện…” (IISa 22:31 BHĐ). Khi bạn làm theo Lời Chúa và làm mọi việc theo cách của Ngài, bạn sẽ có thể làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm.

Vậy, để thực hành Lời Chúa, bạn cần hiểu biết Lời Ngài. Nghĩa là bạn không thể đọc lướt qua Kinh Thánh và hy vọng điều gì đó sẽ đọng lại. Bạn cần dành thời gian cho việc học Kinh Thánh mỗi ngày.

Có nhiều cách để bạn học hỏi Lời Chúa. Chẳng hạn, bạn có thể viết những câu Kinh Thánh lên thẻ và đặt chúng ở những nơi dễ thấy. Bạn có thể học thuộc lời Chúa để lưu giữ trong lòng hoặc nghe Kinh Thánh trên điện thoại di động.

Bạn sử dụng phương pháp nào để học Lời Chúa điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có học, ghi nhớ và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mình. Khi đó, bạn sẽ kinh nghiệm một sự tự do không suy suyển bởi những nan đề và thử thách ngày nay chúng ta đang đối diện.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Cùng học Kinh Thánh với một người bạn có thể giúp bạn kiên trì trong việc học Lời Chúa như thế nào?
  2. Xin nêu một số điều bạn có thể làm để hiểu biết thêm về Lời Chúa?
  3. Bạn đã thấy Chúa hành động như thế nào trong một tình huống nào đó khi bạn áp dụng Lời Ngài?
  4. Xin nêu một bước cụ thể bạn sẽ thực hiện trong tuần này để kiên trì hơn trong việc học thuộc Lời Chúa? Xin nêu những cách bạn có thể áp dụng những gì bạn học vào thực tế?

 


God’s Word: What You Believe, You Do

BY RICK WARREN —

“But you must never stop looking at the perfect law that sets you free. God will bless you in everything you do, if you listen and obey, and don't just hear and forget.” James 1:25 (CEV)

Many people know the Bible, but in order to be blessed by it, we need to do what it says.

You act on what you believe, meaning your behavior and attitudes are a reflection of what you think is true. So think about it this way: The only parts of the Bible you truly believe are the parts you put into practice.

If what you say you believe doesn’t change how you live your life, then you probably don’t really believe it. That’s why when you have a difficult decision to make, you need to remember: “God’s way is perfect. All the LORD’s promises prove true . . . ” (2Samuel 22:31 NLT). When you follow God’s Word and do things his way, you’ll be able to do the right thing at the right time.

Now, in order to put God’s Word into practice, you need to know it. That means you can’t just skim through the Bible and hope something sticks. You need to make time for Bible study every day.

There are many ways for you to learn God’s Word. For instance, you can write Bible verses on cards and put them in places where you’ll see them throughout the day. You can gather verses into your heart by memorizing them, or you can listen to Scripture on your cell phone.

It doesn’t matter what methods you use to learn God’s Word. The important thing is that you’re studying, memorizing, and applying it to your life. When you do that, you’ll experience the freedom that cannot be diminished by the problems and challenges we face today.

Talk It Over

  • How can studying with a friend help you stay consistent in learning God’s Word?
  • What are some things you can do to help you know more of God’s Word?
  • How have you seen God work within a situation where you applied his Word?
  • What one practical step will you take this week to be more consistent in memorizing God’s Word? What are the ways you can put what you learn into practice?