“Thưa anh em, thiết tưởng anh em nên biết những hoạn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá sức chịu đựng đến đỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi thấy chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình chúng tôi được nữa, vì thế chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng có thể cứu chúng tôi vì Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại” (IICô-rinh-tô 1:8-9).

Ai cũng đều kinh nghiệm được những điều khó khăn tại nơi làm việc. Nhưng đôi khi những vấn đề đó cứ tiếp tục gia tăng lên đến mức bạn không còn sức chịu đựng, và bạn cảm thấy như rằng chúng sắp nuốt sống bạn.

Đến lúc đó bạn sẽ làm gì? Bạn làm những gì Phao-lô đã làm khi ông đang quá sức chịu đựng.

Hãy nhớ rằng Phao-lô là một sứ đồ của Chúa Jêsus Christ, và ông đã đi khắp thế giới để chia sẻ Tin Lành. Ông nói trong IICô-rinh-tô 1:8-9, “Thưa anh em, thiết tưởng anh em nên biết những hoạn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá sức chịu đựng đến đỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi thấy chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình chúng tôi được nữa, vì thế chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng có thể cứu chúng tôi vì Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại.”

Khi bạn đang gặp phải một vấn đề tại sở làm vượt quá sức chịu đựng đến mức bạn nghĩ rằng mình đang đi đến bước đường cùng, bạn cần làm ba điều:

Thứ nhất, hãy trao vấn đề cho Chúa qua sự cầu nguyện. Bạn có thể nói như Phao-lô rằng, “Ôi Chúa, việc này đã vượt quá sức chịu đựng của con. Con cảm thấy bất lực. Con đang bối rối. Con cảm thấy như mình sẽ không thể nào vượt qua được.” Hãy kêu than lên Chúa và trao mọi vấn đề cho Ngài.

Thứ hai, cần phải ở trong một nhóm nhỏ. Trong IICô-rinh-tô, chữ “chúng tôi” được dùng đến tám lần. Khi Phao-lô đang trải qua một tình trạng quá sức chịu đựng trong công tác của mình, ông đã không đơn độc. Giống như Phao-lô, bạn cần có những bạn bè tin Chúa mà bạn có thể nương cậy vào. Nói cách cụ thể, bạn cần có một nhóm nhỏ bạn bè cùng học Kinh Thánh với bạn hàng tuần, thường xuyên cầu nguyện cho bạn và với bạn, và khích lệ bạn khi gặp phải khó khăn tại nơi sở làm.

Thứ ba, hãy nhớ rằng Chúa dùng những người tại sở làm để dạy bạn biết yêu thương. Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 16:14 rằng, “Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương.”  Tại nơi làm việc – và trong mỗi một lãnh vực của đời sống bạn – khi học cách hòa đồng với người khác, thật ra là bạn đang học để yêu thương. Và học yêu thương là tất cả mọi điều về đời sống.

Một số cách thiết thực để học yêu thương tại sở làm là gì? Hãy đối xử với đồng nghiệp của bạn như cách bạn muốn được đối xử trong công việc mình. Hãy tỏ ra cho đồng nghiệp thấy được rằng yêu thương họ đối với bạn là quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng nào của công việc. Và, cho dù công việc có trở nên khó khăn đến đâu, hãy để ý đến việc yêu thương người khác như Chúa Jêsus.

Hãy nhớ rằng, khi công việc vượt quá sức chịu đựng, bạn nên cầu nguyện, dựa vào nhóm nhỏ của mình, và làm tất cả công việc mình trong tình yêu thương.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nhóm nhỏ của bạn (hoặc các nhóm bạn bè tin Chúa khác) đã giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn tại sở làm qua những cách nào? Khi nào bạn sẽ liên lạc với họ trong tuần này để chia sẻ với họ những khó khăn bạn đang gặp phải hiện giờ?

2.    Tập trung vào việc yêu thương người khác giúp bạn giảm bớt căng thẳng tại sở làm như thế nào?

3.    Tại sao việc thừa nhận, cũng giống như Phao-lô, rằng đôi khi mình bất lực tại sở làm lại là điều quan trọng?

 

 

 


WHEN WORK GETS OVERWHELMING

By Rick Warren —

“I think you ought to know, dear brothers, about the hard time we went through in Asia. We were really crushed and overwhelmed, and feared we would never live through it. We . . . saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead” (2 Corinthians 1:8-9 TLB).

Everyone experiences problems at work. But sometimes those problems keep growing to the point that they become overwhelming, and you feel like they’re about to swallow you up.

What do you do then? You do what Paul did when he was overwhelmed.

Remember, Paul was an apostle of Jesus Christ, and he traveled throughout the world to share the good news. He says in 2 Corinthians 1:8-9, “I think you ought to know, dear brothers, about the hard time we went through in Asia. We were really crushed and overwhelmed, and feared we would never live through it. We . . . saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead” (TLB).

When you’re experiencing a problem at work that is so overwhelming that you think you’re going to hit the wall, you need to do three things.

First, turn the problem over to God through prayer. You can say like Paul does, “God, I’m overwhelmed. I feel helpless. I’m confused. I feel like I’m not going to make it through.” Cry out to God and surrender the problem to him.

Second, make sure you’re in a small group. In the 2 Corinthians passage, the word “we” is used six times, and the word “us” is used twice. When Paul was going through an overwhelming circumstance in his job, he was not alone. Like Paul, you need fellow believers you can count on. Specifically, you need to have a small group of friends who will study the Bible with you every week, pray with you and for you regularly, and encourage you when you’re going through a tough time at work.

Third, remember that God uses people at work to teach you how to love. The Bible says in 1 Corinthians 16:14, “Do all your work in love” (GNT). At work—and in every area of your life—as you learn to get along with other people, you’re actually learning how to love. And learning how to love is what life is all about.

What are some practical ways to learn to love at work? Treat your coworkers how you want to be treated in your job. Show your coworkers that loving them is more important to you than any job skill. And, no matter how difficult work gets, be mindful of loving others like Jesus.

Remember, when work gets overwhelming, you should pray, lean on your small group, and do all your work in love.

Talk It Over

- In what ways has your small group (or other group of Christian friends) helped you when you have struggled at work? When will you reach out to them this week to share your current struggles?

- How does focusing on loving others help alleviate your stress at work?

- Why is it important to acknowledge that sometimes, like Paul, you are powerless to help yourself at work?