0741“Chúng ta tin tưởng và mong ước rời khỏi thân xác để về nhà với Chúa thì tốt” (IICôr 5:8 BDM 2002).

Vài ngày trước, chúng ta đã nói về bốn thực tế vĩnh hằng mà tôi muốn bạn hiểu được để bạn thấy rõ tại sao bạn cần chọn thiên đàng. Nhưng có một thực tế vĩnh hằng nữa mà bạn cần biết đó là không có cơ hội thứ hai sau khi bạn qua đời.

Bạn được quyền lựa chọn mình sẽ sống mãi mãi ở đâu. Nhưng bạn phải chọn ngay bây giờ khi bạn còn đang sống, chứ không phải sau khi chết. Không thể nào quay lại được! Chúa ban cho bạn cả cuộc đời để làm một quyết định đúng đắn. Nếu bạn cứ trì hoãn thì bạn sẽ không còn có cơ hội thứ hai để làm quyết định đúng một khi bạn đã qua đời.

Không có nơi chuyển tiếp giữa thiên đàng và địa ngục. Không có trạng thái trung gian. Không có ngục luyện tội.

Bạn có biết từ “ngục luyện tội” không được chép trong Kinh Thánh? Điều đó không có trong Kinh Thánh. Đó là một điều đã được đặt ra cách đây 800 năm trước vào thời Trung Cổ. Trên thực tế, ngay cả người Công Giáo cũng không còn tin vào điều đó nữa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ thứ II đã công khai tuyên bố rằng ngục luyện tội không phải là một nơi có thật, và từ “ngục luyện tội” thậm chí không có trong giáo lý Công Giáo ngày nay.

Khi Chúa Jêsus sắp chết trên thập tự, có một người bên cạnh Ngài, người suốt đời đã là một tội phạm. Vào những giây phút cuối đời mình, ông đã phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus và nói rằng, “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” (Lu-ca 23:42 TTHĐ). Tất cả những gì người đó biết về sự cứu rỗi là Chúa Jêsus có thể cứu mình. Người đó đã không biết tất cả những giáo lý hay thần học. Ông không biết dùng “đúng” chữ. Ông chỉ thưa “vâng” với Chúa Jêsus.

Vì đức tin của ông ta, Chúa Jêsus đã nói với ông rằng, “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23:43 KTHĐ).

Để được vào thiên đàng, bạn chỉ cần thưa “dạ vâng” với Chúa Jêsus. Chỉ cần như vậy thôi! Lời Chúa hứa sau đó là bạn được bảo đảm được ở cùng Chúa ngay sau khi bạn chết và sẽ sống đời đời trong niềm vui của sự hiện diện Ngài.

Nhưng bạn chỉ có một đời sống và một cơ hội để quyết định theo Chúa Jêsus. Kinh Thánh nói trong IICôr 5:8 rằng, “Chúng ta tin tưởng và mong ước rời khỏi thân xác để về nhà với Chúa thì tốt” (KTHĐ).

Chúa đã làm tất cả mọi sự để cho bạn được vào thiên đàng. Bây giờ bạn cần phải làm phần của mình để chắc chắn rằng mình được dự phần vào lời hứa của Chúa.

Bạn có một cơ hội để quyết định về cõi đời đời. Xin đừng bỏ phí cơ hội đó!

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao nhiều người tin rằng họ có thể trì hoãn việc quyết định có trở thành một Cơ đốc nhân?

2.    Làm thế nào câu chuyện về tên tội phạm trên thập tự giá bên cạnh Chúa Jêsus đem lại cho bạn hy vọng?

3.    Trong tuần này, bạn sẽ chia sẻ về sự cấp thiết của việc quyết định theo Chúa Jêsus cho ai?

 

Bạn có sẵn sàng tin nhận Chúa Jêsus chưa?

Kinh Thánh cho biết rằng, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô 3:22 KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn giản như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con tin Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Con tin Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa là Cứu Chúa của con và vâng theo Chúa Jêsus là Chúa của con bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn và nói cho người đó biết bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


DON’T WASTE YOUR ONE CHANCE AT HEAVEN

By Rick Warren —

“We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord” (2 Corinthians 5:8 NKJV).

A few days ago, we talked about four eternal realities that I want you to understand so that you appreciate why you need to choose heaven. But there’s one more eternal reality you need to know: There is no second chance after you die.

You get to choose where you’re going to spend eternity. But you have to choose now while you’re alive, not after you’re dead. There is no going back! God gives you an entire lifetime to make the right decision. If you keep putting it off, then there will be no second chance to get it right once you have died.

There is no halfway house between heaven and hell. There’s no intermediate state. There’s no limbo. There is no purgatory.

Did you know that the word “purgatory” is not in the Bible? It’s not a biblical idea. It’s something that was created 800 years ago in the Middle Ages. In fact, Catholics don’t even believe it anymore. Pope John Paul II stated publicly that purgatory is not a real place, and the word “purgatory” isn’t even in today’s Catholic catechism.

When Jesus was dying on the cross, there was a man next to him who had been a criminal his entire life. In his last seconds, the man surrendered his life to Jesus and said, “Lord, remember me when You come into Your kingdom” (Luke 23:42 NKJV). All he knew about salvation was that Jesus could save him. He didn’t know all the doctrines or theology. He didn’t know all the “right” words. He just said “yes” to Jesus.

Because of his faith, Jesus says to him, “Today you will be with me in paradise” (Luke 23:43 NIV).

To get into heaven, all it takes on your part is saying “yes” to Jesus Christ. That’s it! The promise is that you are then guaranteed to be with God instantly when you die and to spend eternity in the joy of his presence.

But you have only one life and one chance to make that choice to follow Jesus. The Bible says in 2 Corinthians 5:8, “We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord” (NKJV).

God has done everything to make sure you get into heaven. Now you have to do your part to ensure you partake of his promise.

You’ve got one chance to make a choice for eternity. Don’t waste it!

Talk It Over

- Why do you think so many people believe they can put off making the decision of whether or not to become a Christian?

- How does the story of the criminal on the cross next to Jesus give you hope?

- This week, who will you share about the urgency of making a choice to follow Jesus?

Are you ready to say “yes” to Jesus?

The Bible says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are ” (Romans 3:22 NLT). If you’re ready to turn away from your sins and surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer:

“Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sins and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”