0442“Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì" (Thi Thiên 25:9 BHĐ).

Khiêm tốn không phải nghĩ rằng mình là người thấp kém. Bạn có thể tự tin và khiêm tốn cùng một lúc! Khiêm tốn là nghĩ về bản thân mình ít hơn. Khi bạn tập trung vào Chúa và vào việc giúp đỡ người khác, tự nhiên bạn sẽ ít suy nghĩ về mình hơn.

Đó không phải là một cách sống dễ dàng. Tại sao lại phải chọn việc nghĩ về người khác nhiều hơn là mình? Bởi vì Chúa đã hứa có nhiều điều trong Kinh Thánh cho những Cơ-đốc-nhân khiêm tốn. Khiêm tốn là một điều quan trọng đối với Chúa.

Dưới đây là bốn điều Chúa sẽ làm trong cuộc đời của bạn khi bạn học lối sống khiêm nhường:

1. Nếu bạn khiêm tốn, Chúa sẽ dẫn dắt bạn.

Nếu bạn không biết nên đi hướng nào, nên gia nhập vào hay ra khỏi, nên nắm giữ hay buông tay — thì hãy khiêm tốn. Khi bạn hạ mình xuống, Chúa sẽ làm cho bước tiếp theo của bạn được rõ ràng. Bạn sẽ ít phạm sai lầm hơn trong đời sống! “Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì" (Thi Thiên 25:9 BHĐ).

2. Nếu bạn khiêm tốn, Chúa sẽ ban phước cho bạn.

Những lời hứa này được thấy xuyên suốt trong Kinh Thánh chẳng hạn như trong Ê-sai 66:2, “Ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối” (BHĐ). Chúa không ban phước cho những người tự cao, kiêu ngạo hoặc những người nghĩ thầm rằng họ tốt hơn, giỏi hơn mọi người. Chúa ban phước cho người khiêm nhường.

3. Nếu bạn khiêm tốn, Chúa sẽ ban cho bạn quyền năng để thay đổi.

Quyền năng để thay đổi này được gọi là ân điển. Có thể có những điều trong cuộc sống mà bạn muốn thay đổi. Có lẽ bạn đã cố gắng thay đổi, nhưng bạn không thể hoặc không muốn thay đổi. Bạn cần có được ân điển!

Làm thế nào để bạn có được ân điển và quyền năng của Chúa để thay đổi? “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6 BHĐ). Mỗi khi bạn kiêu ngạo bạn đang ở phía đối nghịch với Chúa — và bạn không muốn ở đó đâu. Bạn càng khiêm tốn chừng nào, Chúa càng ban cho bạn nhiều ân điển chừng nấy.

4. Nếu bạn khiêm tốn, Chúa sẽ làm giảm đi sự căng thẳng của bạn.

Nếu bạn kiêu ngạo, bạn sẽ bị căng thẳng ngày càng nhiều hơn. Thay vào đó, hãy lắng nghe điều Chúa Jêsus dạy, “Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29 BHĐ).

Khi bạn đã kiệt sức và cảm thấy như bạn không còn chút sức lực nào nữa cả, hãy phó thác cho Chúa Jêsus. Hãy dành thì giờ đọc Kinh Thánh, học cách chọn sự nhu mì và khiêm nhường theo gương Chúa. Hãy cầu nguyện và xin Chúa ban cho ân điển để có thể thay đổi.

Rồi bạn sẽ tìm thấy sự an nghỉ mà linh hồn bạn đang khao khát.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nghĩ đến một người vừa khiêm tốn vừa tự tin mà bạn biết. Điều nào mà bạn tin rằng đã giúp người đó nghĩ về người khác hơn là chính mình?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường chứ không phải người kiêu ngạo?

3.    Việc cùng đi với Chúa Jêsus sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng như thế nào?

 

 

 


GOD’S PROMISES FOR THE HUMBLE

By Rick Warren —

“He guides the humble in what is right and teaches them his way" (Psalm 25:9 NIV).

Humility is not thinking less of yourself. You can be confident and humble at the same time! Humility is thinking of yourself less. When you stay focused on God and helping other people, you naturally think about yourself less.

That’s not an easy way to live. Why would anybody choose to think of others more than they think of themselves? Because God makes many promises in the Bible for Christians who will humble themselves. Humility is a big deal to God.

Here are four things God will do in your life when you work on being humble.

If you’re humble, God will guide you.

If you don’t know which way to turn—whether to get in or get out, hold on or let go—then get humble. When you humble yourself, God will make your next step clear. You’ll make fewer mistakes in life! “He guides the humble in what is right and teaches them his way” (Psalm 25:9 NIV).

If you’re humble, God will bless you.

These promises are all through Scripture, like Isaiah 66:2: “I will bless those who have humble and contrite hearts” (NLT). God doesn’t bless egotistic or prideful people or those who secretly think they’re better than everybody else. He blesses the humble.

If you’re humble, God will give you the power to change.

The power to change is called grace. Maybe there are things in your life you’d like to change. Perhaps you’ve tried to change, but you can’t or you won’t. You need grace!

How do you get God’s grace and the power to change? “God opposes the proud but gives grace to the humble” (James 4:6 NLT). Every time you’re prideful, you’re on the opposite side of God—and you don’t want to be there. The humbler you are, the more grace God gives you.

If you’re humble, God will reduce your stress.

If you’re prideful, your stress is going to go up. Instead, listen to Jesus: “Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls” (Matthew 11:29 NLT).

When you’re tapped out and feel like you have nothing left to give, surrender to Jesus. Spend time in the Bible, learning how to choose gentleness and humility by his example. Pray, and ask him for the grace to change.

Then you’ll find the rest your soul has been craving.

Talk It Over

  • Think of someone you know who is both humble and confident. What do you believe helps them think of others more than they think of themselves?
  • Why do you think God gives grace to the humble and not the proud?
  • How does walking with Jesus help you keep your stress level down?