0441“Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men” (Ma-thi-ơ 6:13b BHĐ).

Cách bạn kết thúc một ngày của bạn như thế nào sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt trong giấc ngủ. Và giấc ngủ của bạn như thế nào sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt trong việc bạn có thể hoạt động như thế nào ngày hôm sau. Để sống với mục đích, bạn cần phải kết thúc một ngày của mình cách tốt đẹp.

Hãy kết thúc một ngày của bạn với lời chúc phước — một lời tốt lành. Không có lời nào tốt hơn là Lời Chúa. Hãy đọc một số lời hứa của Chúa. Hãy được khích lệ bởi lẽ thật, giống như câu cuối cùng trong Bài Cầu Nguyện của Chúa: “Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men” (Ma-thi-ơ 6:13 BHĐ)

Khi bạn kết thúc một ngày của mình với câu Kinh Thánh này, bạn sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều, bởi vì nó chứa đựng hai lẽ thật vô cùng khích lệ:

1. Chúa đang tể trị:

Các chính trị gia không nắm quyền kiểm soát. Các quốc gia khác cũng không. Người chủ của bạn cũng không. Đức Chúa Trời tối hậu nắm quyền tể trị. Kinh Thánh chép rằng, “Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài” (Châm Ngôn 21:1 BHĐ). Đó là lý do tại sao thế giới thay đổi khi dân sự của Chúa cầu nguyện. Ngài đang chờ đợi chúng ta trò chuyện với Ngài và trút bỏ những gánh nặng khiến chúng ta không được nghỉ ngơi.

2. Chúa và gia đình Ngài cuối cùng sẽ chiến thắng!

Đây không phải là đoạn kết của câu chuyện. Khi bạn đọc chương cuối của Kinh Thánh, bạn sẽ khám phá ra rằng Chúa chiến thắng. Nếu điều cuối cùng bạn xem trước khi đi ngủ là tin tức hay người dẫn chương trình truyền hình buổi tối nói về các tin tức, thì bạn sẽ đi ngủ với sự phiền muộn, ngã lòng. Nhưng nếu bạn vào giường với lẽ thật của Chúa trong đầu mình, bạn sẽ ngủ với sự bình an.

Corrie Ten Boom, người sống sót trong việc diệt chủng của Đức Quốc Xã đã nói rằng: “Nếu bạn nhìn ra thế giới, bạn sẽ buồn bã. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ chán nản. Nếu bạn nhìn lên Chúa Cứu Thế, bạn sẽ được an nghỉ.”

Bạn đang tìm kiếm sự an nghỉ ở đâu? Trước khi kết thúc một ngày của mình, hãy nhắc nhở bản thân về lẽ thật của Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, Ngài đang tể trị. Đây không phải là đoạn kết của câu chuyện và cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Chào Chúa và con xin gặp lại Chúa vào sáng ngày mai.”

Sau đó, hãy ngủ trong sự bình an.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Những thay đổi nào về thể chất, về mối quan hệ, về mặt cảm xúc và về mặt thuộc linh bạn nhận thấy được khi bạn có được một giấc ngủ ngon?

2.    Tại sao Lời Chúa sẽ cho bạn sự bình an?

3.    Bước nào ngày hôm nay bạn có thể làm gì để bắt đầu thói quen kết thúc một ngày của mình với một lời tốt đẹp từ Lời Chúa?

 

Không có sự đoán phạt cho những người thuộc về Chúa Cứu Thế.

Kinh Thánh nói rằng mỗi người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để đền tội cho bạn, để đem bạn vào gia đình Chúa và để cứu bạn khỏi nỗi sợ hãi về sự chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


END YOUR DAY WITH A GOOD WORD

By Rick Warren —

“For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen" (Matthew 6:13 AMP).

How you end your day makes all the difference in how you sleep. And how you sleep makes all the difference in how you’re able to function the next day. To live with purpose, you need to end your day well.

End your day with a benediction—a good word. There is no better word than God’s Word. Read some promises from God. Be encouraged by truth, like this last line from the Lord’s Prayer: “For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen” (Matthew 6:13 AMP).

When you end your day with this verse, you’re going to sleep a whole lot better, because it contains two incredibly encouraging truths:

God is in control.

Politicians aren’t in control. Other nations aren’t. Your boss isn’t. God is ultimately in control. The Bible says, “The king’s heart is like a stream of water directed by the LORD; he guides it wherever he pleases” (Proverbs 21:1 NLT). That’s why the world changes when God’s people pray. He’s waiting for us to talk to him and surrender the burdens that are keeping us from rest.

God and his family win in the end!

This isn’t the end of the story. When you read the last chapter of the Bible, you discover that God wins. If the last thing you look at before you go to bed is either news or late-night TV hosts talking about the news, then you’ll go to bed depressed. But if you go to bed with God’s truth playing in your head, then you’ll go to bed with peace.

Holocaust survivor Corrie Ten Boom said, “If you look at the world, you’ll be distressed. If you look within, you’ll be depressed. If you look at Christ, you’ll be at rest.”

Where are you looking to find rest? Before you end your day, remind yourself of God’s truth. Say to him, “God, you’re in control. This is not the end of the story, and we win in the end. Good night, Lord. I’ll see you in the morning.”

Then, sleep in peace.

Talk It Over

  • What changes do you notice—physically, relationally, emotionally, and spiritually—when you get a good night’s sleep?
  • Why should God’s Word give you peace?
  • What one step can you take today to start the habit of ending your day with a good word from God’s Word?

There is no condemnation for those who belong to Christ.

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves you—even though you sin and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know that I don’t deserve your forgiveness. I know that only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly and certainly and completely and eternally. In Jesus’ name. Amen.”