0626Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự bình an” (ICôr 14:33 TTHĐ).

Chúa đã kêu gọi bạn để đại diện cho Chúa tại bất kỳ nơi nào bạn đi đến. Điều này cũng giống như những quốc gia cử đại sứ đến các nước khác, Chúa đang sai bạn đi ra để nói cho người khác biết về tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Nhưng có lẽ bạn đang thiếu sự tự tin cần có để chia sẻ đức tin của mình. Có lẽ bạn nghĩ rằng điều này đòi hỏi phải có đầu óc của một người buôn bán. Nhưng điều đó thật không đúng chút nào cả! Bạn không cần phải giỏi việc “chốt một thỏa thuận” để mời người khác vào trong gia đình Chúa.

Trước đây tôi có nói về việc tất cả con người đều có những khao khát bên trong như nhau. Vì vậy, khi bạn nói với người khác về Chúa Jêsus, bạn đang đem đến cho họ điều mà họ đã đang tìm kiếm. Điều nầy làm tăng thêm tự tin!

Một điều làm tăng thêm tự tin khác trong việc chia sẻ đức tin của bạn là: Hầu hết mọi người không thật sự biết họ tin vào điều gì. Họ có thể tự cho mình là người vô thần, là Cơ đốc nhân, hay người theo Phật giáo hay Hồi giáo. Nhưng khi bạn nhìn vào bên dưới bề mặt, đôi khi họ thậm chí không biết cả được hệ thống đó tin vào điều gì.

Nhiều người cũng tuyên bố suy nghĩ theo một cách nào đó, nhưng cuối cùng họ lại tự mâu thuẫn với chính mình. Chẳng hạn như họ nói rằng, “Không có gì là tuyệt đối trong đời sống cả.” Nhưng đó là điều vô lý vì chính câu nói đó tự nó đã mâu thuẫn. Thực ra, những người tuyên bố câu đó lúc nào cũng sống theo những quy tắc dựa trên những điều tuyệt đối. Điều này cho thấy những điều họ tin vào mâu thuẫn lẫn nhau và họ đang mơ hồ, lẫn lộn.

Nhưng chia sẻ niềm hy vọng của bạn trong Chúa Cứu Thế sẽ giúp đem lại sự rõ ràng cho đời sống của họ. Nó cho họ có được sự hiểu biết họ cần đến. Kinh Thánh nói trong ICôr 14:33 rằng, “Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự bình an” (TTHĐ). Lẽ thật của Lời Chúa giúp người ta thoát khỏi sự mâu thuẫn, lẫn lộn, và mọi thứ khác đang trói buộc đời sống họ.

“Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (Giăng 8:32 TTHĐ).

Sau đây là điều thú vị về cách con người hành xử: Phần lớn những những quyết định con người đưa ra là dựa trên cảm xúc. Sau đó họ mới đi tìm những lý do về mặt tri thức giải thích cho những quyết định dựa trên cảm xúc của mình. Vì vậy, khi bạn chia sẻ đức tin của mình, bạn không cần sợ phải tranh luận về những ý tưởng trí thức, vì hầu hết những người trí thức đều có những quyết định của mình dựa trên cảm xúc.

Lần tới khi bạn thiếu tự tin để chia sẻ đức tin của mình, bạn không cần phải căng thẳng vì biết rằng sứ điệp của Chúa Jêsus sẽ đem đến sự khai sáng cần có cho đời sống của mọi người.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những niềm tin lẫn lộn hay mâu thuẫn nào mà bạn đã có lần có? Lời Chúa đã đem đến sự khai sáng cho những niềm tin đó như thế nào?

2.    Những quyết định nào người ta thường làm dựa trên cảm xúc hơn là lẽ thật của Lời Chúa?

3.    Ai là người có thể giúp bạn có trách nhiệm về việc chia sẻ đức tin của mình và bạn cũng giúp họ có trách nhiệm về điều đó?

 

 

 


YOU’VE GOT THE TRUTH THAT SETS PEOPLE FREE

By Rick Warren —

“God is not a God of confusion but of peace” (1 Corinthians 14:33 ESV).

God has called you to represent him everywhere you go. Similar to how countries send out ambassadors, God is sending you out to tell others about his love and forgiveness.

But maybe you lack the confidence needed to share your faith. Maybe you think it requires having a salesperson mentality. But that simply isn’t true! You don’t have to be good at “closing the deal” to invite people into God’s family.

I’ve talked before about how all humans have the same inner longings. So, when you tell others about Jesus, you’re offering them something they’re already looking for. What a confidence booster!

Another confidence booster in sharing your faith is this: Most people don’t really know what they believe. They may label themselves atheist, Christian, or Muslim. But when you scratch beneath the surface, they sometimes don’t even know what that system believes.

Many people also claim to think a certain way, but they end up contradicting themselves. For example, they’ll say, “There are no absolutes in life.” But that’s nonsense because that statement contradicts itself. In fact, people who make that claim live by rules based on absolutes all the time. This shows that their beliefs are inconsistent and they are confused.

But sharing your hope in Christ helps bring clarity to their lives. It gives them the understanding they need. The Bible says in 1 Corinthians 14:33, “God is not a God of confusion but of peace” (ESV). The truth of God’s Word sets people free from contradiction, confusion, and everything else that binds up their lives.

“You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 NIV).

Here’s something interesting about human behavior: People make almost all their decisions based on emotions. Then they go look for intellectual reasons to back up their emotional decisions. So, when you share your faith, you don’t have to be afraid of arguing intellectual ideas, because most intellectuals are making their decisions based on their feelings anyway!

Next time you lack the confidence to share your faith, you can relax, knowing that the message of Jesus will bring much-needed clarity to people’s lives.

Talk It Over

  • What confusing or conflicting beliefs did you once have? How has God’s Word brought clarity to those beliefs?
  • What decisions do people often make based on emotions rather than the truth of God’s Word?
  • Who can hold you accountable to share your faith while you do the same for them?