0612“Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài” (Thi Thiên 100:3 BDM).

Thuộc về một gia đình Hội Thánh đem lại nhiều lợi ích. Hôm qua chúng ta đã xem xét hai trong số những lợi ích đó: Qua Hội Thánh, bạn học biết được danh tính thực của mình và bạn được hỗ trợ bởi những người khác. Hôm nay chúng ta sẽ xem thêm ba lợi ích nữa.

Bạn khám phá ra giá trị độc đáo của mình. Mỗi người đều đặc biệt cách khác nhau. Không một nơi nào khác trên đất này có bất cứ một ai giống bạn. Đó là lý do vì sao Hội Thánh cần bạn — để làm cho thân thể được trọn vẹn. Rô-ma 12:4-5 nói rằng, “Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (BDM). Bạn cần đến người khác, và người khác cần đến bạn.

Bạn nhận được sự bảo vệ. Thi 100:3 nói rằng, “Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài” (BDM). Lợi ích của việc là một phần của bầy chiên của Chúa là gì? Bạn được bảo vệ và chăm sóc. Bạn có được những người khác trông chừng bạn. Và bạn được hưởng sự an toàn và an ninh đến từ việc thuộc về một gia đình tin cậy nơi Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.

Được gắn liền với Hội Thánh của Chúa — bầy chiên của Chúa — cũng làm cho bạn tự tin hơn và ít lo âu hơn. Khi bạn đang gặp khó khăn trong kinh doanh, bạn có thể nói, “Tôi không chỉ có một mình.” Khi các mối quan hệ của bạn căng thẳng, bạn có thể nói rằng, “Tôi không chỉ có một mình.” Hoặc khi bạn đang đối diện với thời điểm khó khăn bệnh tật, bạn có thể nói, “Tôi không có chỉ một mình.” Tại sao vậy? Vì bạn thuộc về một gia đình Hội Thánh yêu thương bạn.

Bạn trở nên có kết quả hơn. Hầu hết mọi người đều muốn có một đời sống đáng kể. Họ muốn tạo nên một sự khác biệt. Làm thế nào để bạn làm điều đó cách tốt nhất? Bằng cách gắn liền với một gia đình Hội Thánh. Và đó là chìa khóa —  bạn phải giữ mối liên kết.

Chúa Jêsus tuyên bố, “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho… các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:1,5 TTHĐ).

Điểm chánh yếu ở đây là: Bạn sẽ không bao giờ có được kết quả như Chúa đã định cho bạn nếu bạn không được gắn liền với một gia đình Hội Thánh. Hội Thánh dạy bạn những câu hỏi cần phải hỏi và những thứ tự ưu tiên đúng để đặt ra. Một nhánh cây bị cắt đứt khỏi thân sẽ không thể có trái. Nhưng khi bạn được gắn liền vào cây nho thật, là Chúa Jêsus, năng lượng sự sống sẽ chảy qua bạn đến tới những người khác.

Không điều nào trên thế giới có thể cho bạn có được những gì Hội Thánh cho bạn. Chỉ có Hội Thánh mới có thể đáp ứng nhu cầu của bạn về đời sống có ý nghĩa, được ổn định, bảo vệ, kết quả và coi trọng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đang dùng những tài năng và ân tứ của người khác để đem đến lợi ích cho đời sống bạn như thế nào?

2.    Với tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, tại sao việc tìm kiếm sự bảo vệ của một gia đình Hội Thánh lại là điều quan trọng?

3.    Hãy nghĩ đến một người đang tạo nên một sự khác biệt lớn trên thế giới thông qua Hội Thánh của họ. Những nỗ lực của họ đã khích lệ bạn để làm điều tương tự như thế nào?

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


THE BENEFITS OF BELONGING TO A CHURCH FAMILY, PART 2

By Rick Warren —

“[God] made us, and we belong to him; we are his people, we are his flock" (Psalm 100:3 GNT).

Belonging to a church family has many benefits. Yesterday we looked at two of those benefits: Through the church, you learn your true identity and you are supported by others. Today we’ll look at three more benefits.

You discover your unique value. Everyone is unique. Nowhere else on Earth is there anyone like you. That’s why the church needs you—to make the body complete. Romans 12:4-5 says, “Just as there are many parts to our bodies, so it is with Christ’s body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete, for we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others” (TLB). You need other people, and they need you.

You receive protection. Psalm 100:3 says, “[God] made us, and we belong to him; we are his people, we are his flock” (GNT). What’s the benefit of being part of God’s flock? You are defended and cared for. You have other people looking out for you. And you can enjoy the safety and security that come from belonging to a family who trusts in Jesus, the Good Shepherd.

Being connected to God’s church—God’s flock—also makes you more confident and less anxious. When you’re struggling in the business world, you can say, “I’m not on my own.” When your relationships are strained, you can say, “I’m not on my own.” Or when you’re facing a health crisis, you can say, “I’m not on my own.” Why? Because you belong to a church family that loves you.

You become productive. Most people want their life to count. They want to make a difference. How can you best do that? By staying connected to a church family. And that’s the key—you have to stay connected.

Jesus said, “I am the true vine, and my Father is the gardener . . . you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing” (John 15:1, 5 NIV).

The point is this: You’ll never be as productive as God intended for you to be if you’re not connected to a church family. Your church teaches you the right questions to ask and the right priorities to set. A cut-off branch cannot bear fruit. But when you’re connected to the true vine, Jesus, life-giving energy flows through you to others.

Nothing in the world can give you what the church gives you. Only the church can meet your need for significance, stability, protection, productivity, and being valued.

Talk It Over

  • How is God using the talents and giftings of other people to benefit your life?
  • With everything going on in our world today, why is it important to seek the protection of a church family?
  • Think of someone who is making a huge difference in the world through their church. How do their efforts encourage you to do the same?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”