0613“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ).

Có đức tin mạnh mẽ nghĩa là gì? Nó có nghĩa là phải liều lĩnh, mạo hiểm.

Kinh Thánh dạy rằng, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6 TTHĐ).

Bạn thấy một ví dụ về việc mạo hiểm chấp nhận rủi ro trong ví dụ về các ta-lâng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa Jêsus kể câu chuyện của một người kia khi đi đường xa một thời gian và giao cho các đầy tớ của mình một số “ta-lâng” — một số tiền lớn. Chủ đó giao cho người này một ta-lâng, người kia hai ta-lâng và người khác năm ta lâng.

Người nhận được năm ta-lâng đầu tư tiền của mình và làm lợi lên gấp đôi. Người nhận được hai ta-lâng đầu tư và làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Khi người chủ trở về và thấy những điều họ đã làm, chủ nói với họ, “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 25:23).

Nhưng người được giao cho một ta-lâng sợ hãi nên giấu ta-lâng mình ở dưới đất. Khi chủ thấy vậy, chủ nói rằng, “Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng!… lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ” (Ma-thi-ơ 25:26-27 BDM, TTHĐ).

Bài học Chúa Jêsus muốn chúng ta học được là điều này: Chúa muốn bạn lấy đức tin, sẵn sàng liều lĩnh, mạo hiểm. Nếu bạn tận dụng tối đa những gì Chúa đã ban cho bạn, thì bạn sẽ được ban cho thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng nếu bạn sợ hãi và không muốn mạo hiểm thì thật ra là bạn không trung tín — bạn không hành động trong đức tin — với những gì Chúa đã ban cho bạn.

Tôi nhớ lại khi Hội Thánh Saddleback đang mua miếng đất rộng 120 mẫu Anh ở Quận Cam, California. Mọi người trong cộng đồng bắt đầu hỏi rằng, “Những người đó nghĩ họ là ai mà dám mua nhiều đất ở Quận Cam đến như vậy?

Khi tôi nghe họ nói, tôi nghĩ rằng, “Đó là câu hỏi sai rồi.” Câu hỏi đúng phải là: “Chúng ta nghĩ Chúa là ai?” Và rồi chúng ta để tầm vóc của Chúa chúng ta quyết định kích thước mục tiêu của chúng ta.

Ê-phê-sô 3:20 nói rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (TTHĐ).

Vậy, cứ tiến tới, hãy mạo hiểm chấp nhận rủi ro lớn lao và có đức tin mạnh mẽ. Bởi vì Chúa nói với bạn rằng, “Ta có thể lấy ước mơ lớn nhất của con — và làm lớn hơn thế nữa!”

CÂU HỎI THẢO LUẬN & SUY GẪM

1.    Một số những điều nào thường đã ngăn trở bạn trong thực hành đức tin mạnh mẽ?

2.    Hãy nghĩ đến một hoàn cảnh khó khăn hay một mối quan hệ rắc rối trong cuộc sống của bạn. Điều đó sẽ khác đi như thế nào nếu bạn bắt đầu nương dựa vào quyền năng lớn lao của Chúa thay vì vào sức riêng của mình?

3.    Ai trong cuộc đời bạn là khuôn mẫu của một người sống với đức tin mạnh mẽ? Những mặt nào của đức tin của họ nổi bật nhất?

 

 

 


DON’T BE AFRAID TO TAKE RISKS

By Rick Warren —

“Glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes" (Ephesians 3:20 TLB).

What does it mean to have bold faith? It means taking risks.

The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV).

You see an example of taking risks in the parable of the talents. In Matthew 25, Jesus tells the story of a man who went away for a while and gave his servants some “talents”—a large amount of money. He gave one person one talent, another person two talents, and another person five talents.

The five-talent person invested his money and doubled it. The two-talent person invested it and got two more talents. When the master came back and saw what they had done, he said to them, “Well done, good and faithful servant” (Matthew 25:23 NIV).

But the person who was given one talent became afraid, so he hid his talent in the ground. When the master saw this, he said, “You wicked, lazy servant . . . you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest” (Matthew 25:26-27 NIV).

The lesson Jesus wants us to learn is this: God wants you to take risks in faith. If you make the most of what he’s given you, then you’re going to be given even more. But if you’re scared and take no risks, then you’re actually being unfaithful—you’re not acting in faith—with what God’s given you.

I remember when Saddleback Church was buying our 120-acre campus in Orange County, California. People in the community began to ask, “Who do those people think they are, buying that much land in Orange County?”

When I heard them, I thought, “Wrong question.” The right question is: “Who do we think God is?” Then we let the size of our God determine the size of our goal.

Ephesians 3:20 says, “Glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (TLB).

So, go ahead, take big risks and have bold faith. Because God says to you, “I can take your biggest dream—and top it!”

Talk It Over

  • What are some common barriers to practicing bold faith?
  • Think of a difficult circumstance or struggling relationship in your life. How would it be different if you started relying on God’s mighty power instead of your own strength?
  • Who in your life is a role model of someone who practices bold faith? What aspect of their faith stands out the most?