0611“Tôi rất mong đến thăm anh em… để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi” (Rô-ma 1:12 TTHĐ).

Bạn càng kết nối chặt chẽ với một gia đình Hội Thánh chừng nào thì bạn sẽ càng kinh nghiệm được nhiều hơn mọi điều Hội Thánh đem đến cho bạn.

Hội Thánh có thể cho chúng ta được những gì? Bạn nhận được năm lợi ích khi bạn thuộc về một gia đình Hội Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến hai lợi ích đầu tiên.

Bạn học biết được danh tính thực của mình. Người ta thường tìm danh tính của họ dựa trên những thứ bề ngoài, như là nghề nghiệp, sự giàu có, hay một đội thể thao yêu thích. Thậm chí người ta có thể tìm danh tính của mình trong các nhãn hiệu của y phục mà họ mặc. Nhưng khi bạn thuộc về Chúa Jêsus, Ngài ban cho bạn một danh tính hoàn toàn mới mẻ.

Kinh Thánh nói rằng, “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới” (IICôr 5:17 KTHĐ).

Khi bạn thuộc về Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời nhận bạn vào trong gia đình của Ngài, tức là Hội Thánh. Không giống như gia đình thuộc thể của bạn — người ta chết đi, trở nên xa cách, di dời đi nơi khác, hay ly dị — gia đình thuộc linh của bạn là vĩnh viễn và sẽ tồn tại mãi mãi trên thiên đàng. Ê-phê-sô 2:19 nói rằng, “Hiện nay anh em… là công dân Nước Chúa, là người trong gia đình Đức Chúa Trời” (KTHĐ).

Bạn được những người khác hỗ trợ. Giống như cấu trúc vững chắc của một tòa nhà, chúng ta khích lệ lẫn nhau. Không có hệ thống hỗ trợ ổn định của một Hội Thánh, bạn có thể sẽ bị ngã quỵ ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình. Bạn không được tạo dựng nên để làm tất cả mọi thứ một mình. Bạn cần sự hỗ trợ về thuộc thể, thuộc linh, tình cảm và tinh thần.

Kinh Thánh nói rằng, “Trong Ngài, cả tòa nhà được xây dựng chặt chẽ và phát triển thành đền thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:21-22 BDM, TTHĐ).

Nhiều năm trước, tôi bắt đầu chơi ráp LEGO với các đứa cháu của tôi. Bạn biết rằng tôi đã khám phá ra được điều gì không? Mỗi miếng LEGO tự nó không có mục đích gì cả trừ khi nó được gắn liền lại với những miếng LEGO khác. Tách rời nhau ra chúng chỉ là một đống nhựa. Nhưng khi bạn ráp chúng lại với nhau, bạn có thể xây được gần như bất cứ những thứ gì mà bạn có thể tưởng tượng ra được.

Rô-ma 1:12 nói rằng, “Tôi rất mong đến thăm anh em… để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi” (TTHĐ). Đó là lý do tại sao chúng ta thuộc về gia đình Hội Thánh — để con dân Chúa có thể cùng nói rằng, “Đức tin của bạn sẽ giúp tôi, và đức tin của tôi sẽ giúp bạn.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ngoài Chúa Jêsus ra, đôi khi bạn bị cám dỗ đặt danh tính của mình ở đâu?

2.    Gia đình thuộc linh của bạn khích lệ bạn trong việc tiếp nhận lấy danh tính đích thực của bạn trong Đấng Christ như thế nào?

3.    Xin kể lại một thời gian bạn xa rời Hội Thánh và không có được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Hoàn cảnh nào đã đem bạn trở lại với gia đình Hội Thánh? Nếu bạn chưa bao giờ bị tách rời khỏi Hội Thánh, Hội Thánh đã hỗ trợ bạn qua những lúc khó khăn như thế nào?

 

 

 


THE BENEFITS OF BELONGING TO A CHURCH FAMILY, PART 1

By Rick Warren — 

“When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours” (Romans 1:12 NLT).

The better connected you are to a church family, the more you will experience everything the church has to offer.

What does the church have to offer? You get five benefits when you belong to a church family. Today we’ll be looking at the first two.

You learn your true identity. People often look for their identity in superficial things, such as their career, wealth, or favorite sports team. They may even try to find their identity in the brands of clothing they wear. But when you belong to Jesus, he gives you a whole new identity.

The Bible says, “Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new” (2 Corinthians 5:17 KJV).

When you belong to Jesus, God adopts you into his family, the church. Unlike your physical family—in which people die, grow apart, move away, or divorce—your spiritual family is permanent and will last for all eternity in heaven. Ephesians 2:19 says, “You are citizens with everyone else who belongs to the family of God” (CEV).

You are supported by others. Like the strong structure of a building, we hold each other up. Without the stable support system of a church, you may find yourself collapsing at some point in your life. You weren’t meant to do it all on your own. You need physical, spiritual, emotional, and mental support.

The Bible says, “In [Christ] the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit” (Ephesians 2:21-22 NIV).

Years ago, I began putting LEGO sets together with my grandkids. You know what I discovered? Each LEGO brick has no purpose on its own unless it’s connected to others. Disconnected, they’re just a pile of plastic. But when you connect them, you can build just about anything you can imagine.

Romans 1:12 says, “When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours” (NLT). That’s why we belong to the church—so God’s people can say together, “Your faith will help me, and my faith will help you.”

Talk It Over

  • Where—other than in Jesus—are you sometimes tempted to place your identity?
  • How does your spiritual family encourage you to embrace your true identity in Christ?
  • Describe a time you were disconnected from the church and didn’t have any support. What circumstance brought you back to a church family? If you’ve never been disconnected from the church, how has your church supported you through a hard time?