0610“Thân thể con người gồm nhiều chi thể khác nhau. Chi thể tuy nhiều nhưng kết hợp làm một thân thể. Thân thể Chúa Cứu Thế cũng vậy” (ICôr 12:12 KTHĐ).

Chúa không bao giờ định để bạn một mình sống trên đời này. Ngài muốn bạn là một phần của gia đình Ngài, đó là hội thánh. Thật ra, hội thánh đã là chương trình của Chúa định ngay từ lúc ban đầu.

Một số người nghĩ đến hội thánh như là một ngôi nhà thờ, một tổ chức, hay là một sự kiện mà bạn tham dự. Hội thánh không phải là bất cứ những điều nào kể trên. Hội thánh là một một gia đình mà bạn thuộc về.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Do tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống đời nhận chúng ta làm con cái Ngài, theo hảo tâm, thiện ý của Ngài” (Ê-phê-sô 1:5 KTHĐ).

Khi bạn là một phần của hội thánh, hai điều sau là đúng đối với bạn: Bạn cam kết với Chúa Giê-xu, và bạn cam kết với những người trong gia đình hội thánh của bạn. Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 8:5 rằng, “trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời” (BDM).

Bạn dâng mình lên cho Chúa, và rồi bạn dâng mình cho một nhóm người của gia đình Chúa. Sự lựa chọn đầu tiên khiến bạn trở thành một Cơ-đốc-nhân. Sự lựa chọn thứ hai kết nối bạn với những người tin Chúa khác. Tôi không phải là hội thánh. Bạn không phải là hội thánh. Nhưng cùng nhau, chúng ta là hội thánh—là thân thể Đấng Christ.

Là một phần trong thân thể Đấng Christ có nghĩa gì? Kinh Thánh nói rằng, “Thân thể con người gồm nhiều chi thể khác nhau. Chi thể tuy nhiều nhưng kết hợp làm một thân thể. Thân thể Chúa Cứu Thế cũng vậy” (ICô-rinh-tô 12:12 KTHĐ).

Để hiểu cách hoạt động của hội thánh, hãy nhìn vào cách Chúa đã thiết kế cơ thể của bạn. Bàn tay, mũi, lá lách, gan... tất cả đều là những bộ phận trong cơ thể của bạn. Tất cả những bộ phận này đều có những chức năng riêng biệt, nhưng cùng nhau, chúng tạo nên một thân thể thuộc thể — cũng giống như hội thánh của Chúa tạo nên một thân thể thuộc linh.

Đó là lý do tại sao bạn là một phần cần thiết trong gia đình hội thánh. Bạn không thể nói rằng, “Phần của tôi — những năng khiếu, khả năng của tôi— là không cần thiết.” Không hề có những phần nào là không cần thiết. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau, và mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò khác nhau.

Ý định của Chúa “ngay từ ban đầu” là chúng ta sống đời sống của mình cùng nhau trong gia đình Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã xem hội thánh như là một nơi để đi đến thay vì là một nơi bạn thuộc về trong những cách nào?

2.    Làm thế nào bạn có thể dùng những năng khiếu và khả năng của mình để yêu thương và chăm sóc những tín hữu khác?

3.    Việc Không sử dụng năng khiếu và khả năng đặc biệt mình có sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các tín hữu khác như thế nào?

 

 

 


COMMIT TO JESUS AND HIS FAMILY

By Rick Warren —

“The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ" (1 Corinthians 12:12 NLT).

God never meant for you to go through life on your own. He wants you to be part of his family—the church. In fact, the church has been God’s plan from the very beginning.

Some people think of the church as a building, an institution, or an event you attend. The church isn’t any of those things. It’s a family you belong to.

The Bible says, “His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by sending Jesus Christ to die for us. And he did this because he wanted to!” (Ephesians 1:5 TLB)

When you’re part of the church, two things are true of you: You’re committed to Jesus, and you’re committed to the people in your church family. The Bible says in 2 Corinthian 8:5, “First they gave themselves to the Lord; and then, by God’s will they gave themselves to us as well” (GNT).

You give yourself to the Lord, and then you give yourself to a group of people in God’s family. The first choice makes you a Christian. The second choice connects you with other believers. I’m not the church. You’re not the church. But together, we are the church—the body of Christ.

What does it mean to be part of the body of Christ? The Bible says, “The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ” (1 Corinthians 12:12 NLT).

To understand how the church operates, look at the way God designed your body. Your hand, nose, spleen, and liver are all parts of your body. They all have separate functions, but together they make up one physical body—just like God’s church makes up one spiritual body.

That’s why you are such a necessary part of your church family. You can’t say, “My part—my talents and abilities—isn’t needed.” There are no unnecessary parts. We are all dependent on each other, and each of us has a different role to play.

God’s intention “from the very beginning of time” is that we live our lives together in his family.

Talk It Over

  • In what ways have you approached the church as a place you go instead of a place you belong?
  • How can you use your talents and abilities to love and care for other believers?
  • How would not using your unique talents and abilities have a negative effect on other believers?